Nový zákon o odpadech a jeho dopady na povinnosti původců odpadů

22.1.2021

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zcela nový zákon o odpadech již prošel celým legislativním procesem a bude účinný od 1. ledna 2021. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se změnami, které přináší nová legislativa, a to především z pohledu původců odpadů. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

Úvod semináře

Účinnost a struktura zákona o odpadech

 • povinná transpozice odpadových směrnic EU
 • stručný obsah zákona
 • hierarchie odpadového hospodářství

Stav movité věci

 • odpad, nebezpečný odpad, ukončení odpadového režimu
 • zásady zařazování, třídění, označování odpadů
 • soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů
 • vedlejší produkt, předcházení vzniku odpadů

Přehled povinností původce a oprávněných osob

 • kdo je původce: činnost více osob; pronajímatel
 • povinnosti občana, vlastníka pozemku, školy, obce
 • základní povinnosti původce
 • provozovatel zařízení, povolení a provoz zařízení
 • katalog činností
 • obsah žádosti, revizní zprávy, povolení
 • výjimky - zařízení bez povolení

Definice nakládání s odpadem

 • vzorkování a zkoušky odpadů
 • soustřeďování, upuštění od odděleného soustřeďování
 • shromažďování, skladování odpadů
 • sběr, úprava, využití odpadů
 • mobilní sběr
 • odstraňování odpadů, skládkování, poplatek
 • třídící sleva na skládce
 • vnitrostátní a přeshraniční přeprava

Vedení evidence odpadů a ohlašování

 • vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby
 • ohlašování odpadů a zařízení
 • nová katalogová čísla (PPP)
 • nové evidenční kódy

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

 • obecní systém
 • předávání KO do obecního systému
 • nakládání s BRKO; kompostování
 • poplatek za komunální odpad

Nápravná opatření a sankce

 • přestupky fyzických osob, obcí
 • přestupky provozovatelů, právnických osob

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektor: Ing. Eva Směšná - odborný konzultant v oblasti ochrany ŽP

Místo konání akce:
on-line
Adresa konání akce:
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů