Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Místní Agenda 21 (zkratka MA 21)

(Local Agenda 21)

je program pro uplatnění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni vzniklý na základě kap. 28 v dokumentu Agenda 21 (viz), který byl schválen na Summitu země (viz) v Riu de Janeiro v r. 1992 kde také ČR tento závazek přijala. Na Světovém summitu v Johannesburgu se mimo jiné konal i Summit místních správ, kde bylo vyhodnoceno dosavadní prosazování MA 21 a navržena opatření pro zintenzivnění dalšího postupu (např. zvýšení podpory národních vlád, posílení pravomoci a zdrojů místních správ a zefektivnění mezinárodní spolupráce na všech úrovních).

 MA 21 lze definovat jako proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy veřejných věcí, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti do veřejného života a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i za životy ostatních bytostí v prostoru a čase (lit. 7). Uplatňování MA21 je způsob jakým se mohou občané zapojit do realizace udržitelnosti. V ČR se tato aktivita začala rozvíjet poměrně pozdě až v roce 1997, především se zahraniční finanční podporou nevládních organizací. MA21 je jedním z cílů současné Státní politiky životního prostředí na roky 2004-2010 a je také podporována ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

V r. 2004 byla pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj ustanovena Pracovní skupina pro MA 21, jejímž prvním úkolem je vytvoření a otestování sady kritérií pro zařazení MA 21 v ČR do databáze podle objektivních ukazatelů. Koordinátorem pro MA 21 v ČR je nyní CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která převzala tuto funkci od Českého ekologického ústavu, jehož transformací vznikla. CENIA zajišťuje základní i aktuální informace z oblasti, zprostředkovává kontakty a informační zdroje v rámci ČR i mimo ni a provozuje databázi projektů MA 21 v ČR, která v roce 2004 uvádí 27 aktivních MA 21 v ČR. Programy MA 21 prosazuje také Národní síť zdravých měst (lit. 6), kde je 47 členů a TIMUR (viz).

Literatura:

1) Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, Strategie, postupy a techniky uplatnění MA21 na místní a regionální úrovni ČR, vydalo MŽP, DFID, ČEÚ, Zdravá města, obce, regiony České republiky 2003

2) Praha Životní prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, 2005

3) www.cenia.cz

4) www.iclei.org/europe

5) www.ma21.cz

6) www.nsmz.cz

7) Životní prostředí v České republice 1989-2004, CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha 2005, ISBN 80-8587-56-1

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů