Zákon o IRZ a povinnost hlášení do ISPOP

14. února 2020
Zákon o IRZ a povinnost hlášení do ISPOP

Co je Integrovaný registr znečišťování (IRZ)?

Jedná se o veřejně přístupnou online databázi (www.irz.cz) obsahující informace o znečištění životního prostředí konkrétní provozovnou, která překročí ohlašovací práh té které látky.

Kdo je povinným ohlašovatelem?

  1. Provozovatel (E-PRTR činností) uvedený v nařízení EP č. 166/2006 (tj. provozovatel každé provozovny, která vykonává nejméně jednu z činností uvedených v příloze I nařízení nad příslušné prahové hodnoty stanovené v této příloze pro danou kapacitu).
  2. Provozovatel činností uvedených v příloze zákona č. 25/2008 Sb., kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s provozovnou, kterou tvoří nejméně jedna stacionární technická jednotka v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost uvedená v příloze k zákonu se stanovenou prahovou hodnotou pro danou kapacitu.

Co se ohlašuje?

  1. Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení EP č. 166/2006, tj.
  1. úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota,
  2. přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo ostatních odpadů překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu,
  3. přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze II nařízení, sloupci 1b.
  1. Úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot podle přílohy č. 1 NV č. 145/2008 Sb.
  2. Přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, podle přílohy č. 2 NV č. 145/2008 Sb.

Termín a způsob ohlašování.

Provozovatel ohlašuje požadované údaje nejpozději k 31. březnu následujícího kalendářního roku za předchozí kalendářní rok. Hlášení do IRZ se podává v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Pro mnohé ekology nebo pracovníky, v jejichž kompetenci jsou povinnosti spojené s ohlašováním v agendě ochrany životního prostředí za IRZ provozovnu, existuje dosud mnoho neznámých, často převládá nepochopení toho co a za koho (jakou provozovnu) se má podávat hlášení. Jak to tedy je?

Základem jsou dva registry - IRZ a E-PRTR.

Ten důležitější z nich je evropský E-PRTR - přímo závazný evropský předpis č. 166/2006. Z něj vyplývají ohlašovací povinnosti, limity a původní zařazení. A protože se v rámci národní legislativy ČR (zákon č. 25/2008 Sb.) převzala pouze část evropského předpisu, bylo z toho na počátku mnoho nejasností. V evropském předpise je v příloze č. I uveden seznam výrobních činností i s omezením limitními hodnotami pro identifikaci ohlašovací povinnosti. Z něj vyplývá jaké firmy a jejich výrobní procesy mají při překročení ohlašovacích prahů povinnost ohlašovat (pozor výjimkou jsou zařízení pro zpracování vod (ČOV) a ,,odpadářská" zařízení (zařízení oprávněných osob), těch se ohlašování vůbec netýká. V legislativě národní však taková příloha chyběla, a proto ty nejasnosti, kdy podniky ohlašovaly pouze přenos odpadů mimo provozovnu. To také bylo nejčastějším důvodem pro podání hlášení do IRZ.

Až se změnou zákona (zákon č. 255/2016 Sb.) byla zmíněná příloha doplněna, a to včetně limitních hodnot pro výrobní činnosti, přičemž povinnost ohlašovat za IRZ se ještě snížila. Proto počet ohlašujících v roce 2017 (ohlašování za r. 2016) výrazně poklesl.

Řekl bych ale, že pochyby o tom, zda hlásit za příslušnou provozovnu přetrvávají dodnes. Stále platí, že ti co ohlašují, nevědí zcela jistě, zda ohlašují vše, co ohlašovat mají. A je další řada těch, kteří by ohlašovat měli, ovšem neohlašují, protože si tyto povinnosti vůbec neuvědomují.

MŽP vydalo před několika lety ,,Příručku pro ohlašování" (77 stran), ve které lze nalézt vysvětlení legislativy, pojmů i praktické příklady. Jde o velmi kvalitní avšak obsáhlý dokument.

Na základě mých lektorských zkušeností a řadě seminářů, které jsme k této problematice v minulých letech pořádali, jsem přesvědčen, že po absolvování našeho školení k IRZ je pro účastníky vše snadněji pochopitelné. Rozhodně budete umět snadno a rychle rozklíčovat každý typ provozovny.

Vzdělávejte se s námi!

I letos v březnu jsme pro Vás uspořádali školení s názvem Integrovaný registr znečišťování - IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za rok 2019. Jeho absolvováním tedy určitě získáte přehled o výčtu činností u osob povinných ohlašovat ať již podle výpisu z OR nebo podle skutečně provozované činnosti. Dozvíte se co je provozovna a zda je pro každé IČP/IČZ jiná nebo zda se počítají dohromady. Po absolvování semináře budete zajisté schopni jednoduše identifikovat, zda vám vznikla zákonná povinnost k ohlášení i z pohledu nových povinností dle IRZ.

Zároveň účastníkům našeho školení poskytneme návod, jak pracovat s nástroji, které jsou pro ohlašování za rok 2019 k dispozici, a představíme novinky, které ISPOP pro letošní ohlašování přichystal. Poukážeme na nejčastější nedostatky v ročním hlášení a vysvětlíme základní principy členění v ohlašovacím formuláři. V případě zájmu najdete pozvánku na této internetové adrese: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/integrovany-registr-znecistovani-irz-vznik-ohlasovaci-povinnosti-za-r-2019.

Ing. Václav Kuncl
INISOFT Consulting s.r.o.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů