Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

6. srpna 2020

IPPC

Legislativa

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Citace: 326/2020 Sb. Částka: 132/2020 Sb.
Na straně (od-do): 3362-3369 Rozeslána dne: 29. července 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 13. července 2020 Datum účinnosti od: 1. srpna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 25/2008 Sb.Předpis mění: 145/2008 Sb.
326

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek
a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.


Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

2. V příloze č. 2 se řádky tabulky pro znečišťující látky č. 19, 22, 92 a 93 zrušují.

3. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují dva nové řádky, které znějí:

4. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 1 se slova "ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES" zrušují.

5. V příloze č. 2 se na konci vysvětlivek pod tabulkou doplňují vysvětlivky č. 9 a 10, které znějí:

(Nejsou v digitální podobě)

6. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení


1. Pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020 se použije příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a ustanovení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, týkající se znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy.

2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se znečišťujících látek polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, která se použijí poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2021.

3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby, který se ohlašuje do integrovaného registru znečišťování životního prostředí poprvé za rok 2021.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů