Pátek, 1. března 2024

ČINNOSTI E-PRTR A ODPOVÍDAJÍCÍ PODLIMITNÍ ČINNOSTI IRZ

ČINNOSTI E-PRTR A ODPOVÍDAJÍCÍ PODLIMITNÍ ČINNOSTI IRZ

Jedním ze specifik IRZ je, že v sobě zahrnuje provozovny, které provozují jednu nebo více činností z E-PRTR (tj. z přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek), tak i provozovny provozující jednu nebo více činností IRZ (tj. z přílohy k zákonu č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Poslední variantou je, že dotčené provozovny provozují jednu nebo více E-PRTR činností a současně i jednu nebo více činností IRZ. A právě jednomu ze specifických případů z této skupiny se budeme věnovat v dnešní aktualitě.

Část z činností IRZ se vyznačuje tím, že mají dolní (příp. žádnou) prahovou hodnotu pro kapacitu, ale současně i horní prahovou hodnotu pro kapacitu. To zcela jednoznačně indikuje, že na tuto IRZ činnost plynule navazuje odpovídající E-PRTR činnost. Proto se lze setkat s pojmenováním, že taková IRZ činnost je "podlimitní" (vyznačuje se nižší prahovou hodnotou pro kapacitu, než tomu je u odpovídající činnosti E-PRTR). O správném zařazení tedy rozhoduje projektovaná kapacita provozovny - je tedy nutné vyhodnotit, zda tato hodnota spadá do intervalu uvedeného u IRZ činnosti nebo již přesahuje hodnotu kapacity uvedenou u odpovídající činnosti E-PRTR. Každopádně není v tomto případě správné uvádět obě dvě činností - tj. jak činnost IRZ, tak i činnost E-PRTR. Poměrně často se s tímto jevem lze v IRZ setkat.

Je možné doplnit, že odstranění tohoto nešvaru nabývá na důležitosti ve vazbě na uvádění objemu výroby, což je od ohlašovacího roku 2021 novou povinností. Ke každé činnosti je nutné uvést objem výroby a pokud se uvede totožný objem výroby dvakrát, dojde k výraznému zkreslení celkově ohlášených údajů, což není žádoucí. Bylo by možné považovat takové ohlášení za nesprávné.

Jak nesprávně rozepsaný seznam činností upravit? Veškeré změny registrovaných údajů se provádí v CRŽP (Centrální registr životního prostředí). Je tomu tak i v případě činností. V případě problémů při úpravách výčtu činností v CRŽP se lze obrátit na podporu, kterou zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí.

Na úplný závěr si uveďme příklad takové situace. Ohlašujícím subjektem je standardní čistírna odpadních vod. Tato činnost spadá jak pod E-PRTR, tak i IRZ. Ohlašovatel si chtěl být jist, že má činnost správně vybranou, proto zvolil jak činnost z přílohy I evropského nařízení (tj. kategorii 5.f) - Čistírny městských odpadních vod o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel), tak i činnost z přílohy k zákonu (v tomto případě se jedná o kategorii 5.1 - Čištění městských odpadních vod o kapacitě od 50000 ekvivalentních obyvatel do 100000 ekvivalentních obyvatel). Jak jistě uznáte, samotné vymezení činností, ač se trochu liší svou textací, je v podstatě totožné. Jedinou odlišností je prahová hodnota pro kapacitu. Ta je v tomto případě stěžejní, zda daná provozovna bude mít E-PRTR činnost nebo činnost IRZ. Na základě projektované kapacity dané provozovny je tedy nutné zvolit buď E-PRTR nebo IRZ činnost. Zvolit obě činnosti bez ohledu na projektovanou kapacitu příslušné provozovny je chybným krokem.

Zdroj: https://www.irz.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů