zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmentální značky pro obsah recyklovaného materiálu

04.01.2000
Odpady
Environmentální značky pro obsah recyklovaného materiálu
problematika určování obsahu recyklovaného materiálu ve výrobku není vůbec jednoduchá, a to ani u nesložitých výrobků a materiálů
V červenci 1999 proběhlo hlasování členů ISO ke konečnému návrhu normy (FDIS) ISO 14021 Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling). Český člen ISO - Český normalizační institut hlasoval kladně na doporučení subkomise 3 pro environmentální značení. V této finální versi došlo k úpravě názvu, který ještě nemá ustálený český překlad. Jako pracovní návrh s variantami k diskuzi nabízím: Environmentální značky a prohlášení - Vlastní (autodeklarovaná?, sebeprohlášená ?) environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení). Jednou z nejvíce používaných značek tzv. typu II podle připravované normy ISO 14021 bude s velkou pravděpodobností značka (tvrzení, prohlášení) informující o obsahu recyklovaného materiálu ve výrobku. Příkladem grafického zobrazení je tzv. Möbiova smyčka s číselným uvedením procent obsahu recyklovaného materiálu . V průběhu přípravy normy se ukázalo, že problematika určování obsahu recyklovaného materiálu ve výrobku není vůbec jednoduchá, a to ani u nesložitých výrobků a materiálů. Zvláště komplikovaná pak je u výrobků z plastů. Pro vysvětlení složitosti systému recyklace byl do návrhu normy zařazen jako příloha A vysvětlující obrázek, který jsem se pokusil interpretovat v následujícím obrázku 1. Opět úskalí terminologie Co se týká české terminologie, jsou v tomto příspěvku použity jak termíny definované v jiných normách souboru ISO 14000, tak termíny používané v české legislativě a v přípravě nové (novelizované) legislativy transponující environmentální acquis EU (viz lit. Rukověť odpadového hospodářství, 1997/98). Některé termíny vč. definic, které mají spojitost s tímto tématem uvádím níže: ? Co-product = vedlejší výrobek (?jakýkoliv ze dvou produktů téhož jednotkového procesu?) - návrh ČSN EN ISO 14041 ? Waste = odpad (?každý výstup z výrobkového systému, kterého se zbavujeme?), ČSN EN ISO 14040 ? odpad (?jakákoli látka či předmět, které jejich držitel vyřazuje, nebo které mají být vyřazeny?) - Směrnice Rady 75/442/EHS k odpadům ? odpad (?movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byly vyřazena na základě zvláštního právního předpisu ... ?), Zákon 125/1997 Sb. o odpadech. Poznámka: Definice odpadů se liší v jednotlivých mezinárodních dokumentech (Basilejská úmluva, OECD), národních legislativách i v environmentálním acquis EU. ? Reclamation = recyklace (odpadu) (?přepracování odpadních materiálů s cílem, aby sloužily původnímu či jinému účelu, včetně organické recyklace, s výjimkou energetického využití?), Rukověť odpadového hospodářství,1997/98 ? Recovery = obnova užitných vlastnost (odpadu), zhodnocení (zotavení), Rukověť odpadového hospodářství, 1997/98. ? Disposal = zneškodnění (odpadu), Rukověť odpadového hospodářství, 1997/98. V publikované mezinárodní normě ISO 14021 jsou použité vybrané pojmy objasněny pouze v textu normy, nikoli v části Definice a termíny. Mezi ně patří pojmy jako ?reusable?, ?refillable?, ? recycled material?, ?recovered (reclaimed) material? atd. Příklad pasáže normy ISO 14021, týkající se terminologie pro výpočet obsahu recyklovaného materiálu je uveden kurzívou. Norma ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) 7.8 Obsah recyklovaného materiálu 7.8.1 Použití termínů 7.8.1.1 Obsah recyklovaného materiálu a další s tím spojené termíny se musí interpretovat takto: (a) Obsah recyklovaného materiálu Podíl množství recyklovaného materiálu ve výrobku nebo v obalu. K obsahu recyklovaného materiálu se váží pouze předspotřební a pospotřební materiály a to v souladu s následujícím používáním termínů: 1) Předspotřební materiál - Materiál pocházející z toku odpadů vznikajícího v průběhu zpracovatelského procesu. Vyloučeno je znovupoužití (reutilization!) materiálů jako je přepracování, znovupodrcení nebo zbytky produkované v procesu a získatelné v rámci toho samého procesu v němž vznikají. 2) Pospotřební materiál - Materiál produkovaný v domácnostech nebo zařízeních obchodu, průmyslu a institucí v jejich pozici jako konečných uživatelů výrobku, který již dále nebude použit pro původní účel. Návrat materiálu z distribučního řetězce je zahrnut. (b) Recyklovaný materiál Materiál, který byl opětovně zpracován ze zhodnoceného (znovuzískaného) materiálu pomocí zpracovatelského (výrobního) procesu a zapracován do konečného výrobku nebo do součástky pro začlenění do výrobku. (c) Zhodnocený (znovuzískaný) materiál Materiál, který by jinak byl odložen jako odpad nebo použit pro energetické zhodnocení, ale místo toho byl sebrán a zhodnocen (znovuzískán) jako materiálový vstup, namísto nového primárního materiálu, pro recyklační nebo zpracovatelský (výrobní) proces. Poznámky 1. Schématické znázornění systému materiálové recyklace je uvedeno v Příloze A. 2. Pro účely této normy jsou výrazy ?zhodnocený materiál? (?recovered material?) a ?znovuzískaný materiál? (?reclaimed material?) považovány za synonyma. Je však třeba mít na zřeteli, že v některých zemích může být pro dané použití dávána přednost jednomu nebo druhému z těchto výrazů. V současné době probíhají práce na přípravě nové environmentální legislativy, harmonizované s acquis communautaire Evropské unie. Naskýtá se šance co nejvíce sjednotit terminologii dobrovolných norem ISO resp. ČSN ISO s terminologií české legislativy harmonizovanou s EU. Z českých legislativních předpisů se výše naznačený okruh termínů vyskytuje nebo může objevit v problematice odpadů, IPPC, EMAS, EIA a pod. Smyslem tohoto příspěvku je informovat čtenáře o nejnovějších výsledcích mezinárodní normalizace v tomto oboru, ale také, a to především, vyvolat ohlasy odborné veřejnosti k této problematice a to s ohledem na předpokládaný převod normy do soustavy ČSN. Autor uvítá Vaše reakce a názory, zvláště ty, které zašlete ke zveřejnění v tomto časopise. Zdeněk Suchánek Převzato z elektronické knihovny MŽP www.env.cebin.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí