Pondělí, 22. dubna 2024

Projekty občanských sdružení s tematikou odpadů podpořené MŽP na rok 2000

Z důvodu neschválení státního rozpočtu není určena hranice finanční podpory jednotlivých projektů.
Projekty občanských sdružení s tematikou odpadů podpořené MŽP na rok 2000
ZPRÁVA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ PŘEDLOŽENÝCH OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI PRO ROK 2000 Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 31. srpna 1999 v Hospodářských novinách a na domovské stránce MŽP na Internetu se do uzávěrky, která byla 26. října ve 12 hodin, přihlásilo 203 občanských sdružení celkem 539 projektů. Obálková komise zasedala ve dnech 26. ? 28. 10. 1999, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 42 projektů, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání (např. nedostatečný počet exemplářů projektu nebo stanov, chybějící rozpočet občanského sdružení nebo podpis statutárního zástupce apod.). Zbylých 497 projektů od 189 občanských sdružení postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi. Členy expertní komise jmenoval ministr životního prostředí. Ta posuzovala projekty ve třech subkomisích, které byly sestaveny podle odbornosti. Každá subkomise se zabývala projekty přihlášenými do programů obsahově do ní náležejících. Závěrečná jednání subkomisí proběhla 13. prosince 1999 paralelně a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Expertní komise na závěrečném zasedání, vedeném předsedou Ing. Lubomírem Petruželou, náměstkem ministra, doporučila16. prosince 1999 zveřejnit výsledky výběrového řízení na domovské stránce MŽP na Internetu do konce roku 1999. Z důvodu neschválení státního rozpočtu není určena hranice finanční podpory jednotlivých projektů. Vzhledem k výsledkům hodnocení expertní komise v programech A1 a A3 rozhodne porada vedení MŽP o dalším postupu do konce ledna 2000. Vybrané projekty C8 Co odhodíš se ti vrátí! 2000 Staří ochránci Jizerských hor C7 Litoměřice a odpady Děti Země Litoměřice C1 Vzdělávací program k zlepšení systému třídění odpadů v Prostějově Český svaz ochránců přírody 1. městská ZO C5 Separace odpadů v Ostravě Vita ? občanské sdružení C7 Program minimalizace odpadů v Olomouci v roce 2000 Hnutí Duha Olomouc C9 Zmapování skládek Prahy 3 Český svaz ochránců přírody 01/71 ZO C9 Vyhledávání a likvidace černých skládek v korytech vodních toků a mokřadech, účast v řízeních proti původcům Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO C9 Clean up the World! Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada B5 Odpady - elektronický "nápadníček" pro osvětu o odpadech Hnutí Brontosaurus - ZČ Kandík B4 Obaly bez obalu Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu A5 Agenda 21: Projekt Čistší produkce pro samosprávu malých obcí České centrum čistší produkce Praha Vyhlášená témata Programy A -Programy odrážející prioritní úkoly MŽP, které předpokládají koordinaci pro celé území ČR A1 Biodiverzita A2 Zabezpečení sítě stanic pro ohrožené a handicapované živočichy a záchranná centra CITES A3 Otevřený program pozemkových spolků A4 Spolupráce při implementaci Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) a osvěta k zákonu č. 244/1992 Sb. (EIA) a k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí A5 Informační a osvětové projekty k prioritám nadnárodních aspektů resortu - k Agendě 21 a udržitelnému rozvoji - ke zvyšování povědomí o harmonizaci našeho právního řádu s EU Skupina B - Programy odrážející důležité úkoly MŽP B1 Environmentální vzdělávání a osvěta pracovníků státní správy a samospráv, pedagogů, vedoucích dětských a mládežnických oddílů a kulturních pracovníků B2 Periodika s celorepublikovou působností zabývající se životním prostředím B3 Popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí B4 Spolupráce se státní správou a samosprávami při využití místních zdrojů energie (náhrada fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie) a při využívání druhotných surovin B5 Odborné publikace a videokazety s tématikou ochrana přírody a krajiny i informační či výukové materiály s obecně platnou environmentální tématikou Skupina C -Programy podporující místní aktivity občanských sdružení v oblasti životního prostředí C1 Osvěta a poradenství v obcích týkající se ochrany životního prostředí a přírody, včetně budování a provozu naučných stezek C2 Osvěta v místních a specializovaných environmentálně zaměřených periodikách i v periodikách, které se systematicky nezabývají ochranou životního prostředí C3 Přírodovědné inventarizace a dokumentace, péče o přírodovědně cenné lokality a obnova přirozených společenstev C4 Péče o staré krajové odrůdy ovocných stromů a původních odrůd dalších kulturních rostlin C5 Místní agendy 21 a řešení konkrétních úkolů udržitelného rozvoje obcí C6 Aktivní prosazování práva v životním prostředí a osvěta v této oblasti v místních podmínkách C7 Výchova k ekologicky uvědomělému spotřebitelství a zdravému životnímu stylu C8 Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova za spolupráce s centry (středisky) environmentální výchovy, ZOO, botanickými zahradami, knihovnami, muzei apod. a kulturní environmentálně zaměřené akce C9 Veřejná kontrola stavu znečišťování ŽP v obci, mapování stávajících i nových zdrojů C10 Osvěta obyvatelstva obcí k účelnému chování při zasažení obce povodní či jinou přírodní katastrofou a k prevenci Přehled subkomisí a hodnotitelů Předseda expertní komise: Ing. Lubomír Petružela, CSc. Expertní subkomise č. 1 pro hodnocení projektů ochranářských a přírodovědných Předseda: Ing. Josef Seják, CSc. Tajemník (nehodnotil): Ing. Jiří Jiránek Expertní subkomise č. 2 pro hodnocení projektů zaměřených na implementaci Aarhuské úmluvy, zvyšování povědomí o legislativě v záležitostech ŽP a osvětu veřejnosti Předseda: Mgr. Jiří Guth Tajemníci (nehodnotili): Ing. Marta Černá, Csc., RNDr. Miloslav Novák Expertní subkomise č. 3 pro hodnocení projektů týkajících se místních agend 21 a místních aktivit občanských sdružení Předseda: RNDr. Jiří Bendl, CSc. Tajemnice (nehodnotila): Marcela Křížová Hodnotitelé: Jiří Antoš Mgr. Miroslav Buš RNDr. Jan Čeřovský, CSc. RNDr. Martin Čihař, CSc. Pg. Vladimír Dadák Ing. Jiří Danihelka Prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc. Ing. Jan Duha RNDr. Jarmila Dupejová Ing. Milan Dvořák Ing. Radomír Fejfar PhDr. Petr Galuška Ing. Miroslav Hájek, PhD. Ing. Petr Hakr PhDr. Věra Havránková Prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc. Mgr. David Hrdoušek Mgr. Jiří Hykš Ing. Tomáš Chmelík RNDr. Ing. František Jelínek, CSc. Prof. Ing. Jan Jeník, DrSc. Doc. Ing. Jan Jůza, CSc. Ing. Jan Klapuš Mgr. Josef Kořán Petr Kurfurst Mgr. Aleš Kuták Ing. Ivo Kvarda Ing. Erich Lippert, CSc. Ing. Milan Machač RNDr. Jiří Matuška Ing. Marcela Mlynaříková Ing. Zdeněk Nacházel Ing. Petr Pařízek RNDr. Marie Pivničková RNDr. Eva Plachejdová RNDr. Jan Plesník, CSc. RNDr. Karel Pošmourný, CSc. Ing. Ladislav Půlpán MVDr. Přemysl Rabas Mgr. Eva Rázgová RNDr. Miroslav Rokos Ing. Miroslav Řešátko, CSc. Prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc. Mgr. Jindřiška Staňková JUDr. Šárka Šafránková Doc. Ing. Jan Škorpil, CSc. Mgr. Karolína Šůlová Mgr. Miroslav Šuta Ing. Josef Švejda RNDr. Kristina Tomášová Ing. Tomáš Tomsa Mgr. Viktor Třebický Ing. Jaroslav Tuček Ing. Jolana Turnerová Anna Vaníčková RNDr. Alena Vopálková Ing. Svatopluk Zábranský Mgr. Václav Žák
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů