zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč budovat vedle skládky kompostárnu?

26.01.2000
Odpady
Proč budovat vedle skládky kompostárnu?
Ze serveru CZ BIOMU
Mnohé provozovatele skládek komunálních odpadů trápí problém vysokého podílu organických odpadů, zejména kuchyňských zbytků a ?zeleného odpadu? a rádi by jej snížili. Důvody jsou v podstatě dva : jedním je snaha alespoň částečně eliminovat bouřlivé biodegradační procesy, které v tělese skládky probíhají a druhým je přizpůsobení se legislativě EU. Z našich zkušeností vyplývá, že na průměrné komunální skládce, tvoří organické odpady, které by bylo možno bez úpravy, popř. po jednoduché úpravě kompostovat, až 25 %. Tato kategorie odpadů největší měrou ovlivňuje kvalitu průsakové vody a rozhoduje o průběhu a intenzitě degradačních procesů v tělese skládky. Má tedy rozhodující vliv mj. na množství a kvalitu produkovaného skládkového plynu. Vzhledem k tomu, že jak náklady na zneškodňování průsakové vody, tak i náklady na realizaci a provoz odplyňovacích zařízení tvoří nezanedbatelnou část nejen provozních, ale i investičních nákladů, mají úvahy o řešení problému těchto odpadů velkou váhu. Pomineme-li výše uvedenou finanční stránku, budeme muset tento problém v dohledné době řešit s ohledem na legislativu Evropské unie a připravovanou legislativu České republiky, přesněji pasáže o snižování podílu organické složky ukládané na skládkách odpadů. Nyní zpět k ekonomice. Komerční společnost provozuje skládku odpadů pro určitý region, má tuto oblast ošetřenu marketingově, zajišťuje např. i kompletní servis (nádoby, svoz aj.). Jistě si bude chtít i do budoucna komoditu organický odpad ponechat a i nadále zajišťovat její zneškodňování. K tomu bude potřebovat odpovídající podmínky a zařízení. Jestliže v areálu své skládky vybuduje byť jen velmi jednoduchou kompostárnu potřebné kapacity, našla způsob, jak zachovat své dosavadní tržby za zneškodňování bio-odpadů. Přitom nárůst provozních nákladů je s ohledem na poměr kapacity skládky a kompostárny obvykle zanedbatelný. Produkt kompostování, více či méně kvalitní kompost je v našich podmínkách prozatím nesnadno prodejnou komoditou. Reálný je spíše bezplatný odběr ze strany zemědělců nebo drobných pěstitelů. V souvislosti se skládkou odpadů je však ekonomicky velmi zajímavé využití tohoto produktu pro dočasnou nebo trvalou rekultivaci skládkového tělesa. Dostupnost kvalitní zeminy není ve většině regionů příliš velká a mnohde se proto musí dokonce draze nakupovat. Náklady na dopravu také stále strmě rostou. Všechny tyto náklady lze zcela, nebo alespoň částečně, eliminovat využitím vlastního kompostu. Při započtení všech pro a proti docházíme k závěru, že v některých případech může úspora činit i hodně přes 1 milion korun na 1 hektar rekultivované plochy. Vraťme se nyní k otázce, co se stane při částečném odbourání podílu organického odpadu ukládaného na skládku. Předpokládejme, že na skládku deponujeme ročně cca 75.000 tun odpadů. Z tohoto množství nelze jednoduše oddělit celých 25 % obsažených organických odpadů, protože část byla přivezena ve směsi domovního odpadu. Předpokládejme tedy, že můžeme ihned ke zpracování kompostováním využít cca 16 % odpadů což dá v souhrnu asi 12.000 tun. Znamená to tedy, že s ohledem na obvyklý obsah vody v těchto odpadech, nevložíme do skládky přes 6.000 m3 vody, jejíž podstatná část by sice v delším časovém období, ale přece, skončila v jímkách průsakových vod. Vyloučením zmíněné části organických odpadů zároveň dochází k výraznému poklesu podílu tzv. biologicky rozložitelného substrátu v tělese skládky. Tento je hlavním zdrojem skládkou produkovaného plynu. V tomto ilustrativním příkladě, pro který byly použity údaje z jedné konkrétní skládky komunálního odpadu na severní Moravě, dochází ke snížení o 22 %. Všechny uvedené úspory lze pochopitelně zvýšit zavedením širší primární separace např. rozestavením kontejnerů pro domovní organický odpad apod. Další, ne nepodstatná, úspora vzniká z úbytku objemu odpadů. Praxe ukazuje, že i při jednoduchém kompostování na otevřené ploše lze bez větších problémů při zachování alespoň nejzákladnějších technologických předpokladů, dosáhnout pomocí této technologie snížení objemu vstupující hmoty až o 40 %. Ekonomika provozu může být tedy postavena nejen na procesu, jehož produktem je vysoce kvalitní kompost určený pro další využití, ale i na produkci hmoty, která tak jak tak skončí na skládce, ovšem v menším objemu. Za určitých podmínek může být navíc tato hmota využita jako inertní překryv. Existují jistě i jiné důvody, proč snižovat podíl organických odpadů ukládaných na skládky právě vybudováním kompostárny. Stejně tak lze pochopitelně nalézt i argumenty proti. Velký význam mají v neposlední řadě konkrétní místní podmínky. Všechny tyto skutečnosti je třeba objektivně zvážit a nalézt nejoptimálnější řešení daného problému. Jisté je jedno: Zde nastíněné postupy a zejména jejich kombinace mohou úspěšně vést ke snížení množství na skládku ukládaných odpadů při zachování tržeb provozovatele skládky a snížení jeho provozních nákladů. Karel Vajík srpen 1999
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí