Pondělí, 22. dubna 2024

Přehled platných předpisů ES pro nakládání s odpady

Materiál ze serveru ČEÚ
Přehled platných předpisů ES pro nakládání s odpady
Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils Směrnice Rady 75/439/EEC ze 16. 6. 1975 o zneškodňování odpadních olejů Novelizace: 87/101/EEC Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste Směrnice Rady 75/442/EEC z 15. 7. 1975 o odpadech Novelizace: 91/156/EEC, 96/350/EC Commission Decision 76/431/EEC of 21 April 1976 setting up a Committee on Waste Management Rozhodnutí Komise 76/431/EEC z 21. 4. 1976 ustavující Výbor pro odpadové hospodářství Council Directive 78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 78/176/EEC z 20. 2. 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého Novelizace: 83/29/EEC Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance and monitoring of environments concerned by waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 82/883/EEC ze 3. 12. 1982 o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture Směrnice Rady 86/278/EEC z 12. 6. 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství Council Directive 89/369/EEC of 8 June 1989 on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants Směrnice Rady 89/369/EEC z 8. 6. 1989 o prevenci znečištění ovzduší z nových spaloven komunálního odpadu Council Directive 89/429/EEC of 21 June 1989 on the reduction of air pollution from existing municipal waste incineration plants Směrnice Rady 89/429/EEC z 21. 6. 1989 o redukci znečištění ovzduší ze stávajících spaloven komunálního odpadu Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Rady 91/157/EEC z 18. 3. 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste Směrnice Rady 91/689/EEC z 12. 12. 1991 o nebezpečných odpadech Novelizace: 94/31/EC Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 92/112/EEC z 15. 12. 1992 o postupech harmonizace programů pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) Rozhodnutí Rady 93/98/EEC z 1. 2. 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě o pohybu nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění (Basilejská úmluva) Council Regulation (EEC) 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipment of waste within, into and out of the European Community Nařízení Rady (EEC) 259/93 z 1. 2. 1993 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze Společenství Novelizace: 120/97 Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Komise 93/86/EEC ze 4. 10. 1993 zavádějící technický pokrok do směrnice Rady 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky Commission Decision 94/3/EC of 20 December 1993 establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste Rozhodnutí Komise 94/3/EC z 20. 12. 1993, kterým se zavádí seznam odpadů v souladu s čl. 1 (a) směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech Commission Decision 94/741/EC of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 94/741/EEC z 24. 10. 1994 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o realizaci některých směrnic z odpadového hospodářství (v rámci realizace směrnice Rady 91/692/EEC) Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment note referred to in Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of shipments of wastes within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise 94/774/EC z 24. 11. 1994 týkající standardního průvodního listu uvedeného v nařízení Rady (EEC) 259/93 Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste Směrnice Rady 94/67/EC ze 16. 12. 1994 o spalování nebezpečného odpadu European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC z 20. 12. 1994 o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 94/904/EC of 22 December 1994 establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1 (4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste Rozhodnutí Komise 94/904/EC z 22. 12. 1994 kterým se zavádí seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1(4) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu Commission Decision 96/302/EC of 17 April 1996 establishing a format in which information is to be provided pursuant to Article 8(3) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste Rozhodnutí Komise 96/302/EC ze 17. 4. 1996 zavádějící formát pro informace podávané v souladu s čl. 8(3) směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečných odpadech Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls Směrnice Rady 96/59/EC ze 16. 9. 1996 o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) Commission Decision 97/129/EC of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 97/129/EC z 28. 1. 1997 zavádějící systém identifikace obalových materiálů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 97/138/EC of 3 February 1997 establishing the formats relating to the database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 97/138/EC z 3. 2. 1997 zavádějící formáty pro databázový systém v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 97/283/EC of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to determine the mass concentration of dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance with Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste Rozhodnutí Komise 97/283/EC ze dne 21. 4. 1997 o harmonizaci metod měření při určování hmotnostních koncentrací dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu s čl. 7 (2) směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečných odpadů Commission Decision 97/622/EC of 27 May 1997 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 97/622/EC z 27. 5. 1997 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o realizaci určitých směrnic v sektoru odpadů (realizace směrnice 91/692/EEC) Council Decision 97/640/EC of 22 September 1997 on the approval, on behalf of the Community, of the amendment to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basle Convention) as laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties Rozhodnutí Rady 97/640/EC z 22. 9. 1997 o souhlasu ze strany Společenství s novelizací Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich zneškodňování (Basilejská úmluva) jak bylo ustanoveno Rozhodnutím III/1 na konferenci smluvních stran této Úmluvy Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Council Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 98/184/EC z 25. 2. 1998 týkající se dotazníku pro zprávy členských států o realizaci směrnice Rady 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu (realizace směrnice 91/692/EEC) Commission Directive 98/101/EC of 22 December 1998 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Komise 98/101/EC z 22. 12. 1998 zavádějící technický pokrok do směrnice Rady 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky Commission Decision 1999/42/EC of 22 December 1998 confirming the measures notified by Austria pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 1999/42/EC z 22. 12. 1998 schvalující opatření notifikované Rakouskem v souladu s čl. 6(6) směrnice 94/62/EC Evropského parlamentu a Rady o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 1999/177/EC of 8 February 1999 establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 1999/177/EC z 8. 2. 1999 určující podmínky pro výjimky u plastových krabic a plastových palet ve vztahu k úrovni koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/EC o obalech a odpadech z obalů Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste Směrnice Rady 1999/31/EC z 26. 4. 1999 o skládkách odpadu Council Regulation (EC) 1420/1999 of 29 April 1999 establishing common rules and procedures to apply to shipments to certain non-OECD countries of certain types of waste Nařízení Rady (EC) 1420/1999 z 29. 4. 1999 ustavující obecná pravidla a postupy uplatňované u transportů určitých druhů odpadů do určitých nečlenských států OECD Commission Decision 1999/412/EC of 3 June 1999 concerning a questionnaire for the reporting obligation of Member States pursuant to Article 41(2) of Council Regulation (EEC) No 259/93 Rozhodnutí Komise z 3. 6. 1999 týkající se dotazníku pro zprávy členských států v souladu s čl. 41(2) nařízení Rady (EEC) 259/93 Commission Regulation (EC) 1547/1999 of 12 July 1999 determining the control procedures under Council Regulation (EEC) No 259/93 to apply to shipments of certain types of waste to certain countries to which OECD Decision C(92) 39 final does not apply Nařízení Komise (EC) 1547/1999 z 12. 7. 1999 určující kontrolní postupy podle nařízení Rady (EEC) 259/93 které se uplatňují při transportech určitých druhů odpadů do určitých států ve kterých neplatí Rozhodnutí OECD C(92)39 final Novelizace: 334/2000, 354/2000 Commission Decision 1999/652/EC of 15 September 1999 confirming the measures notified by Belgium pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and the Council on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise z 15. 9. 1999 schvalující opatření notifikovaná Belgií v souladu s čl. 6(6) směrnice 94/62/EC Evropského parlamentu a Rady o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 1999/823/EC of 22 November 1999 confirming the measures notified by the Netherlands pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise z 22. 11. 1999 schvalující opatření notifikovaná Nizozemím v souladu s čl. 6(6) směrnice 94/62/EC Evropského parlamentu a Rady o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 1999/816/EC of 24 November 1999 adapting, pursuant to Articles 16(1) and 42(3), Annexes II, III, IV and V to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise z 24. 11. 1999 upravující v souladu s čl. 16(1) a 42(3) přílohy II, III, IV a V k nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze Společenství Materiál ze serveru ČEÚ
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů