Úterý, 16. dubna 2024

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 6. - Příprava zákona pro ČR

Zavedení v ČR
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 6. - Příprava zákona pro ČR
1.4 Příprava zákona k zavedení směrnice do právního systému ČR Zastřešujícím právním předpisem pro zavedení směrnice IPPC v ČR bude zákon o IPPC a IRZ a jeho prováděcí předpisy. Bude provázán s dalšími zákony a předpisy, na které se bude odvolávat (Příloha II). Podniky, které budou spadat pod režim IPPC, již pro svou činnost nebudou potřebovat jednotlivá rozhodnutí podle složkových zákonů, ale podle zákona o IPPC a IRZ je nahradí jedno integrované povolení. Toto povolení bude podmínkou pro získání stavebního povolení. V podmínkách České republiky představuje směrnice IPPC důležitou výzvu ke změnám zákonných opatření. Jsou nastoleny problémy vazeb nového přístupu k povolování výrobních činností na stavební zákon, na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, na všechny složkové zákony (ovzduší, voda, půda, odpady atd.), na zákon o chemických látkách a přípravcích, na zákon o prevenci průmyslových havárií, na zákon o informacích v oblasti životního prostředí, zákony o výkonu státní správy a správním řízení a vlastně na všechny environmentální zákonné předpisy. Ve svých důsledcích bude s úvahami o možnostech uplatnění směrnice spojeno strategické rozhodování o úloze MŽP a jím řízených organizací (např. otázka vzniku agentury životního prostředí) i o směru prosazování principů ochrany životního prostředí v novém územním uspořádání České republiky. Zavedení IPPC bude klást vysoké nároky jak na žadatele, tak na státní správu. Pokud ČR dobře zvládne přechod na režim IPPC, bude to znamenat nejen zlepšení ochrany životního prostředí jako celku, ale i zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu. V rámci jednotného trhu EU se naše podniky budou muset vyrovnat s evropskými výrobními standardy a IPPC poskytuje nástroj na jejich postupné zavedení. Rozhodujícím faktorem pro efektivní zavedení IPPC v ČR bude jednak - kvalita systému výměny informací - rychlost, se kterou se podaří začít s jednotlivými podniky projednávat požadavky IPPC tak, aby je mohly promítnout do svých inovačních cyklů a jednak - čas, který jim bude poskytnut, aby mohly najít a realizovat optimální řešení. Bylo již řečeno, že IPPC je postavena na zcela novém přístupu k povolovacímu procesu. Ten spočívá nejen v integrovaném přístupu k ochraně životního prostředí jako celku, ale vyžaduje rovněž velice dobrou znalost výrobních procesů samotných. IPPC klade důraz na přednost realizaci inovačních opatření integrovaných do výrobních procesů, která zvyšují efektivnost výroby a zároveň zvyšují konkurenceschopnost podniků. IPPC pro nás může být hrozbou pouze v případě, že se nám tohoto potenciálu nepodaří využít. V současné době probíhají přípravy věcného záměru zákona o IPPC a IRZ, který by měl být dokončen v roce 2000. Jeho schválení parlamentem se předpokládá v roce 2001 s tím, že nabude účinnosti od 1.1.2003. V tomto časovém plánu jsou zohledněny vazby na další změny zákonů (počítá se např. s novým stavebním zákonem v r. 2001). Od roku 2003 by integrované povolení musela získat všechna nová zařízení. Pro stávající zařízení česká strana vyjednává s Evropskou komisí posunutí účinnosti zákona do roku 2012. Tento posun se zdá být dostatečně dlouhý pro umožnění postupného přechodu stávajících zařízení na požadavky IPPC (především zavedení nejlepších dostupných technik (BAT). Bude důležité, aby byly vytvořeny podmínky pro uplatňování tohoto procesu v průmyslových podnicích v co nejkratší době, a to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z ekonomického hlediska jednotlivých podniků i celé ekonomiky. Proběhla rovněž jednání u kulatého stolu mezi státní správou, průmyslovými podniky a Svazem průmyslu a dopravy k zavádění směrnice; zahrnovala mj. úvahy o institutech, které budou zavádění a uplatňování směrnice zajišťovat. Např. na úrovni ministerstva by mohl vzniknout např. nový odbor pro zavádění směrnice. Státní správa bude potřebovat informační centrum na své úrovni, z meziresortní pracovní skupiny pro IPPC by mohlo vzniknout Forum pro výměnu informací o IPPC. V rámci průmyslových odvětví jistě vzniknou technické pracovní skupiny, zaměřené především na nejlepší dostupné techniky (BAT). Jejich aktivity by rovněž měl koordinovat společný institut. Z Příručky ke směrnici Rady 96/61/EC (IPPC), MŽP ČR, 1999. Převzato ze serveru ČEÚ - www.ceu.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů