Úterý, 5. prosince 2023

Databáze externě zadávaných studií a odborných posudků MŽP

A výběr odpadářských projektů
Databáze externě zadávaných studií a odborných posudků MŽP
Ministr ŽP stanovil ve svém příkazu z loňského roku povinnost zveřejňovat seznamy externě zadávaných studií a odborných posudků, které jsou zveřejňovány na serveru MŽP (http://www.env.cz/projekty_na_www_mzp.html). Uveřejňujeme výsledek hledání v databázi těchto projektů na klíčové slovo odpad (ke dni 5.4. 2001) a příkaz Ministra ŽP č. 14/2000. Evidenční číslo MŽP/10/OEŽP/00 (projekt odboru) Název: Ekonomická analýza nakládání s odpady na úrovni municipalit Rok řešení: 2000 (cena za dílo: 58 tis. Kč) Garant: Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (ekonomiky životního prostředí) Nositel: Doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., IČO 63966948) Spoluřešitelé: Klíčová slova: ekonomická analýza nakládání s odpady Stručné zadání: - analýza dostupných ekonomických údajů na úrovni měst a obcí - ekonomická analýza nakládání s odpadem, srovnání a závěry - formulace základního ekonomického rámce nakládání s odpady - závěry a doporučení opatření v rámci ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí Oponenti: Evidenční číslo MŽP/11/OEŽP/00 (projekt odboru) Název: Shromáždění a statistické zpracování údajů o ekonomice nakládání s komunálním odpadem v obcích Rok řešení: 2000 (cena za dílo: 40 tis. Kč) Garant: Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (ekonomiky životního prostředí) Nositel: Doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, IČO 61384399) Spoluřešitelé: Klíčová slova: ekonomika nakládání s komunálním odpadem Stručné zadání: - metodická diskuse a příprava - příprava formuláře dotazníku a dopisu obcím - provedení předvýzkumu a zpracování poznatků do dotazníku - provedení výběru obcí dle požadavků na statistický reprezentativní výběr - rozeslání dotazníků cca 300 měst a obcí ČR - statistické zpracování odpovědí respondentů, diskuse výsledků Oponenti: Evidenční číslo PR 740/01/01 (projekt odboru) Název: Zpracování přehledu informací o spalování odpadu v ČR z hlediska současného stavu povolování a souvisejících specifikací zařízení na spalování odpadu. Rok řešení: 2001 (cena za dílo: 15 tis. Kč) Garant: Ing. Pavel Jílek (ochrany ovzduší) Nositel: RNDr. Ivo Hanker, CSc. (Ivo Hanker, Veltruská 19/536, 190 00 Praha 9, IČO 67896197) Spoluřešitelé: Klíčová slova: spalování odpadu, ovzduší, souhlas k nakládání s odpady Stručné zadání: Zpracování přehledu informací o spalování odpadu v ČR z hlediska současného stavu povolování a s přihlédnutím k ustanovením příslušných směrnic EU týkajících se povolování a souvisejících specifikací zařízení na spalování odpadu. Uvedení základních údajů o povoleních ke spalování odpadu v přehledné formě. Oponenti: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 4. srpna 2000 Č.J.: M/200379/00 Příkaz č. 14/2000 ministra životního prostředí o evidenční povinnosti externě zadávaných studií a odborných posudků Určeno: náměstkům ministra - ředitelům sekcí ředitelům sekcí ředitelům odborů vedoucím samostatných oddělení přednostům územních odborů ředitelům organizací resortu Ministerstva životního prostředí Na vědomí: předsedovi závodního výboru odborové organizace Ministerstva životního prostředí -------------------------------------------------------------------------------- K zabezpečení centrální evidence studií a odborných posudků zadávaných správou rozpočtových prostředků Ministerstva životního prostředí externím zhotovitelům a hrazených z rozpočtových položek určených na studie, expertizy a odborné posudky nákup odborných služeb pro výkon státní správy ostatní platby za provedenou práci, týkající se problematiky životního prostředí příspěvkové úkoly organizacím MŽP projekty správců rozpočtových prostředků MŽP financované z prostředků státního rozpočtu UKLÁDÁM 1. řediteli Českého ekologického ústavu: vytvořit databázi projektů a zabezpečovat její správu uspořádat instruktáž správců rozpočtových prostředků o vyplňování formulářů v databázi externích studü a odborných posudků, termín: do 30.9.2000; archivovat externí studie a odborné posudky po jednom výtisku, termín: od 1.9.2000; 2. řediteli úřadu ministerstva: zabezpečit kontrolu čerpání rozpočtových prostředků (včetně kontroly po dokončení) vázáním jejich uvolňování na podmínku vyplnění záznamu v databázi Českého ekologického ústavu; termín: od 1. 9. 2000; 3. zaměstnancům ministerstva ve funkci správců rozpočtových prostředků: vyplňovat příslušné údaje do formuláře v databázi externích studií a odborných posudků ve všech částech (úvodní, závěrečná) do čtrnácti dnů, termín: od 1. 9. 2000 ve spolupráci s ČEÚ doplnit databázi projektů za období funkce MŽP. V součinnosti s odpovědným řešitelem úkolu "Databáze projektů" bez zbytečných průtahů poskytovat potřebné informace termín: do 30.11. 2000 odevzdat dokončené externí studie a odborné posudky k archivaci do Střediska veřejných informačních služeb Českého ekologického ústavu, termín: do 1 měsíce po ukončení úkolu Účinnost: tento příkaz nabývá účinnosti jeden týden po podpisu. (11.8.2000) Odborný gestor: Český ekologický ústav Zpracovatel: ředitel Českého ekologického ústavu -------------------------------------------------------------------------------- RNDr. Miloš Kužvart ministr
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů