Úterý, 5. prosince 2023

Kritické zhodnocení návrhu zákona o obalech

Velmi zajímavé
Kritické zhodnocení návrhu zákona o obalech
Možné důsledky vyplývající z přijetí návrhu zákonu o obalech ve znění schváleném v prvním čtení poslaneckou sněmovnou a návrhy na jeho úpravu Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady, je sdružením právnických osob, kterou založily obce, jako původci odpadů a technické služby, jako subjekty s odpady nakládající. Cílem je prosadit takové změny v navrhovaném zákoně o obalech (najdete na www.psp.cz jako sněmovní tisk č. 962), které nenaruší zaběhlé sběrné systémy obcí, ale naopak pomůže jejich rozvoji a efektivitě. Připomínky k tomuto zákonu můžeme věcně směřovat ze tří různých hledisek. Prvním hlediskem je právní a legislativní čistota a srozumitelnost navrhovaného zákona. Druhým hlediskem je jeho funkční naplnění a jeho odborná způsobilost. Tento zákon si vytkl za cíl vytvořit systém, který by měl šanci vytvořit optimální prostředí pro zavedení širší recyklace obalových odpadů, které převažují v odpadu s charakterem komunálním. Ovšem použití takto nastaveného systému - vykazování množství sebraných a vyprodukovaných obalů je natolik nepřesné, že není záruka zda tomuto výčtu budou odpovídat skutečné toky a skutečná množství odpadů (virtuální vykazování). Omezený výběr autorizovaných osob zúží tyto společnosti pouze na obalové společnosti bez účasti obcí a zpracovatelských firem jakožto dalším podstatným článkem v odpadovém systému. Neprůkazný je způsob finančního zajištění využívání odpadů a recyklace. Obcím se bude vypočítávat cena ?obvyklá za obvyklé náklady?. Obec v jejímž majetku je tento odpad nebude mít žádný vliv na výši příspěvku na své obvyklé náklady. Není stanoven způsob jakým se tato cena stanoví ani není odkaz na MŽP, které by mohlo vyhláškou tento způsob stanovit. Rovněž není vysvětleno kolik a za jakých podmínek budou autorizované osoby v rámci tohoto systému vybírat poplatky a zda budou jinak zpoplatněny různé druhy obalů. Není rovněž stanoveno zda někdo bude platit více nebo méně. Audituje se pouze vykázání toku obalů. Tento způsob navrženého systému nepokrývá plně náklady na sběr a recyklaci využitelných obalových odpadů z komunálního odpadu. Faktické plnění zůstává na obcích, které jsou odkázáni pouze na cenu obvyklou a jsou nuceni vést a shromažďovat evidenci různých komodit využitelných odpadů a ty předávat autorizovaným osobám. Uplatnění recyklovatelných odpadů je pouze na nich. Oni musí hledat možnosti využití a recyklace bez ohledu na možnou zpracovatelskou kapacitu.V případě že toto nevykonávají, musí objednat toto u svozových či jiných firem a to nikoli za cenu obvyklou, ale za cenu faktickou. Třetím hlediskem je jeho politický dopad. S odkazem na výše zmíněné faktické připomínky, lze konstatovat naprosté selhání ze strany MŽP. Tento navržený systém má jedinou výhodu. Je laciný bez přispění státního rozpočtu, bez přílišné kontroly a za splnění podmínek požadovaných EU. Nevýhodou je že bude pouze virtuální a oddálí řešení tohoto problému. Některé požadavky na výrobce, plniče a distributory se budou později obtížně zavádět. Adekvátní změnou tohoto zákona by mělo být zpřístupnit obcím účast v autorizované společnosti tohoto systému, popřípadě si založit vlastní. Tento požadavek je zcela logický neboť obce jsou vlastníky komunálního odpadu, ve kterém je obalový odpad obsažen, a mají povinnost sběru využitelného odpadu. Nesou za jeho faktickou recyklaci a využitelnost největší díl odpovědnosti. Ze strany povinných osob se jedná o promyšlený tah nikoli o dobrovolnou dohodu jak nám MŽP neustále vysvětluje, ale o přenesení odpovědnosti na obce, které jen obtížně mohou tento systém vzhledem ke zpracovatelským kapacitám naplnit. Naprosto nepřípustné je omezení volné obchodní soutěže a podpora skrytému monopolu některých firem. Rovněž omezení podnikání malých firem vyrábějící potravinářské a jiné výrobky a zároveň sdělování důvěrných informací třetí osobě (autorizované společnosti) jejíž akcionáři mohou být konkurenční společnosti. Velmi problematická je i faktická evidence všech obalů (např. supermarket kde jsou tisíce výrobků v různých obalech lze jednoduše stanovit paušální poplatek) Naprosté selhání je také v opomenutí krajů a jejich krajských koncepcí odpadového hospodářství, které je pouze zmíněno v důvodové zprávě k tomuto návrhu zákona. Proto navrhujeme tyto změny v zákoně: V § 12 doplnit odst. (1) písmeno d): plnění je možné i smlouvami o zajištění zpětného odběru ( sdružené plnění) uzavřenými obcemi, kde budou mít obce obdobné postavení jako autorizované osoby. V § 12 doplnit odst.(2): Úhrada za plnění poskytované autorizovanými osobami nebo obcemi v obdobném postavení jako autorizované osoby , pravidla pro určení její výše, stanoví prováděcí předpis MŽP. V § 17 odst. (1) doplnit takto: Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby zapsané v obchodním rejstříku, jejichž předmět podnikání nebo činnosti zahrnuje nakládání s obaly a dále mohou být akcionáři i obce. V § 20 odst. (3) doplnit : Jestliže autorizovaná společnost provádí zajišťování sdruženého plnění ve spolupráci s obcí nebo s obcemi v obdobném postavení jako je autorizovaná společnost na základě smluv s nimi, je povinna uzavřít smlouvu s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi. Pojem obdobných podmínek bude upřesněn prováděcí vyhláškou. Zdůvodnění tohoto návrhu: K návrhu zákona o obalech je třeba říci, že tento návrh nepovede k cíli, který by měl splnit a k tlaku na recyklaci obalů. A to z několika důvodů. Prvním důvodem je to, že neposiluje poslání obcí, ale naopak neumožňuje, aby se obce stali akcionáři či zakladateli autorizovaných společností, dále neumožňuje, aby přímo obce mohly plnit poslání autorizovaných společností a přímo s povinnými osobami uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. Dále pak vytváří systém autorizovaných osob, které uzavírají smlouvy o skutečném plnění s povinnými osobami, ale neuplatňuje cenu, kterou za dané služby bude od povinných osob vybírat. Naproti tomu s obcemi je povinen uzavírat smlouvy pokud o ni projeví zájem za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi. Smlouva o sdruženém plnění je i soukromoprávní úkon s výraznými prvkami regulace. Pokud by pak měla vést její naplňování přednostně k recyklaci obalů mělo by být vybráno od jiných právnických osob tolik prostředků, aby jejich co největší část byla korespondována obcím a do zpracovatelských kapacit. Z těchto důvodů by měla být stanovena určitá pravidla, kolik bude za danou službu účtovat autorizovaná osoba a kolik si z toho může ponechat na svoji režii a kolik transformovat dál ve prospěch recyklace. Celý systém tedy nezaručuje, že finanční prostředky se budou soustředit u obcí, které jsou schopny z těchto prostředků vytvářet zpracovatelské kapacity. Naopak není jisté jaké prostředky obce obdrží od autorizovaných osob, když podle zákona za podmínek obdobných jako s jinými obcemi může vést rozdílnému přístupu k jednotlivým obcím a k jejich faktické diskriminaci ze strany autorizované osoby. Sám systém zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití je pouze na principu evidenčním a nevede k propojení odpadových toků a k faktickému zpětnému odběru a využití. Tereza Ulverová výkonná ředitelka APUSO kontakt: apuso@apuso.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů