Úterý, 5. prosince 2023

Ještě z rozkladové komise

Správa poplatku za komunální odpad
Ještě z rozkladové komise
24. SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí č . 14/2001 Správa poplatku za komunální odpad k § 10 a § 42 zákona č . 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k § 1 odst. 4 zákona ČNR č . 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů k § 1 zákona ČNR č . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Na správu poplatku za komunální odpad podle ustanovení § 10 zákona o odpadech se zákon o správě daní a poplatků vztahuje pouze v rozsahu vymezeném v ustanovení § 1 odst. 4 tohoto zákona. Podle zákona o správě daní a poplatků se tedy postupuje pouze při placení a vymáhání poplatku za komunální odpad. Na vyměřování poplatku za komunální odpad se již zákon o správě daní a poplatků nepoužije; při vydávání platebního výměru podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o odpadech postupuje obec v souladu s ustanovením § 42 zákona o dpadech podle správního řádu. Odůvodnění: Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o odpadech může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Podle dalších odstavců citovaného paragrafu pak ?správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla? (§ 10 odst. 3) a ?nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem? (§ 10 odst. 4). K pojmu ?správa poplatku? je v ustanovení § 10 zákona o odpadech přiřazena poznámka pod čarou odkazující na zákon o správě daní a poplatků. Byť poznámky pod čarou nemají normativně právní povahu, nezakládají, nemění a ani neruší práva a povinnosti, jejich význam je pouze informativní a jejich smysl spíš spočívá pouze v konkretizaci představy zákonodárce o dopadu dané normativní věty, právě z příslušné normativní věty uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 zákona o odpadech, zejména z pojmu ?správa poplatku?, je zřejmé, že aplikace zákona o správě daní a poplatků je namístě, avšak nikoliv v plném rozsahu, nýbrž ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 pouze při placení a vymáhání poplatku podle části šesté zákona o správě daní a poplatků, s výjimkou ustanovení § 63 odst. 2 až 6, § 67 až 69, § 71 a 72 zákona. Na vyměření poplatku za komunální odpad se tak zákon o správě daní a poplatků nevztahuje a obec poplatek v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 a § 42 zákona o odpadech vyměří správním rozhodnutím označeným jako ?platební výměr?. Tento závěr vyplývá z rozlišení dvou druhů poplatků podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků a podle ustanovení § 1 odst. 4. V prvém případě se zákon aplikuje v plném rozsahu, což je odůvodněno specifickým účelem zákona (zjištění a vybírání daní). Zajištění tohoto cíle není možné bez zjištění širokého spektra informací, jejichž získání by bez všech zákonem upravených institutů nebylo mnohdy možné. Použití těchto institutů je ovšem odůvodnitelné pouze u poplatků daňového charakteru a nikoliv např. u poplatků televizních, rozhlasových nebo u poplatku za komunální odpad. Zdroj: Věstník MŽP č. 7/2001
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů