Středa, 29. listopadu 2023

Místní poplatky

Místní poplatky
Zákon o odpadech zařazuje do ustanovení §1 nový poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a tím dochází k rozšíření výčtu místních poplatků, které jsou obce oprávněny ve svém územním obvodu zavést a vybírat. Ve smyslu zákona o místních poplatcích má poplatek pouze fakultativní povahu. Každá obec má tedy právo rozhodnout o zavedení poplatků ve svém územním obvodě a tím o získání určitých finančních prostředků do svého rozpočtu. Jestliže se obec rozhodne pro zavedení místního poplatku, ustanoví jej obecně závaznou vyhláškou, tj. obecně závazným předpisem obce, kterým může ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích stanovit povinnosti v samostatné působnosti obce. Obec má povinnost dát vyhlášku k nahlédnutí veřejnosti. Obecně závazná vyhláška se vyhlásí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů. Pokud by byla sejmuta dříve, nenabyla by platnosti, nebyla by tedy účinná. Poplatkovou povinnost stanoví zákon pro dva okruhy poplatníků. Jednak pro každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt. Zákon připouští možnost, aby za domácnost poplatek odvedl společný zástupce a za rodinný nebo bytový dům jeho vlastník nebo správce. Platit místní poplatek je dále určen pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a to za podmínky, že v této stavbě není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Pokud bude tato stavba ve spoluvlastnictví více osob, budou pak tyto osoby povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši poplatku, jenž odpovídá poplatku za jednu fyzickou osobu. Zákon o místních poplatcích vymezuje sazbu poplatku pouze určením nejvyšší finanční částky, nestanoví termín splatnosti, osvobození apod., je obec zmocněna vytvořit v závazné vyhlášce právní instituty pro řádné vybírání místního poplatku vedoucí ke snadnější kontrole plnění poplatkových povinností. Sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tvoří v zákonu dvě částky. Obě jsou limitovány horní hranicí 250 Kč. První částka je stanovena pro každou fyzickou osobu a kalendářní rok a částka druhu bude odvozena od skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok a její horní hranice nesmí překročit částku stanovenou zákonem za osobu a kalendářní rok. V obecně závazné vyhlášce stanoví obec rozúčtování nákladů na sběr a svoz, třídění komunálního odpadu na fyzickou osobu. Tato fyzická osoba tedy uhradí maximálně 500 Kč za rok v místě trvalého bydliště a dále 500 Kč v obci, ve které se nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud je vlastníkem stavby. Podstatnou informací v obecně závazné vyhlášce je stanovení lhůt splatnosti, tj. termínu, do kterého jsou poplatníci povinni poplatek uhradit. Splatnost stanoví obec podle svých potřeb s přihlédnutím k administrativní náročnosti správy tohoto poplatku. Poplatek může být splatný v plné výši jednou za poplatkové období, kterým je kalendářní rok, nebo ve splátkách a v několika termínech splatnosti během kalendářního roku. Je nutné upozornit, že s nabytím účinnosti nového zákona dne 1.1.2002 nebudou moci obce vybírat poplatek za komunální odpad, který zaváděly a vybíraly ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. Zákon č. 185/2001 Sb. ovšem počítá i s tím, že poplatek za komunální odpad může být zaplacen i na období po účinnosti starého zákona. Na tyto záležitosti se bude vztahovat přechodné ustanovení § 83 odst. 12 citovaného zákona. Finanční částka, kterou poplatník zaplatil na období po termínu do 31. 12. 2001, bude považována za zálohu na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zpracovala: Ing. Jitka Pechová Zdroj: časopis Odpady
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů