Středa, 29. listopadu 2023

K Týdnu kompostovacích aktivit se připojil i Liberec

K Týdnu kompostovacích aktivit se připojil i Liberec
Ekologické organizace Děti Země Liberec a Z.O. ČSOP Armillaria se rozhodly podpořit svými aktivitami tento týden probíhající akci s názvem ?Týden kompostovacích aktivit?. Ten vyhlásila Společnost přátel Země z Ko?ic a probíhá ve dnech od 4.11 do 10.11. 2002. Cílem této akce je oslovit co největ?í počet lidí a informovat je o problémech a ře?ení při nakládání s bioodpadem z domácností a zahrad. Bioodpad toti? tvoří podle průzkumů v ČR 30-45 % podíl tuhého komunálního odpadu, tedy odpadu z na?ich domácností, ulic a podniků. Sám od sebe je bioodpad ne?kodný, ale jeho smíchávání s ostatními druhy odpadů a vyhazování do kontejnerů je po?kozováno ?ivotní prostředí. Dochází tím toti? k zvý?ení ?kodlivých nekontrolovatelných reakcí na skládkách a ve spalovnách ? například na skládkách vzniká nebezpečný, silně výbu?ný plyn ? metan, který významnou měrou přispívá k roz?iřování skleníkového efektu. Při pálení bioodpadu uniká do ovzdu?í oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtové látky. Pokud biodpad obsahuje chlór, jeho spalováním mohou vznikat i vysoce toxické dioxiny. Děti Země a Armillaria pořádají v rámci ?Týdne kompostovacích aktivit? diskusní podvečer pro veřejnost na téma Kompostování, aneb co nemusí končit v popelnici, co lze kompostovat v Liberci, na co se chcete zeptat ?. Akce se uskuteční ve středu 6.11. 2002 od 17 hodin ve velkém sále nové knihovny v Liberci. ?Pozvali jsme do Liberce zástupce společnosti CZ BIOM ? České sdru?ení pro biomasu, která se velmi aktivně zabývá právě zpracováváním odpadů ze zeleně a propagací kompostování, Antonína Slej?ku. Účast přislíbili i pracovníci Magistrátu města Liberec. Veřejnost se tak bude mít mo?nost dozvědět také to, co se chystá v této oblasti v Liberci? uvedla Mgr. Květa Morávková z Armillarie. ?Sna?íme se propagovat kompostování jako jednu z aktivit, do které se mů?e zapojit téměř ka?dý. I člověk, který nemá velkou zahradu mů?e kompostovat svůj biologický kompost například v kompostéru. Na?í snahou je zejména roz?íření kompostování z venkovského prostředí do města, kde je kompostování dosud vnímáno jako okrajová zále?itost? řekla Simona Ja?ová z Dětí Země. ?Jsme velmi rádi, ?e Město Liberec se do podpory tohoto způsobu likvidace odpadu také aktivně zapojilo. Na jaře leto?ního roku například bylo v re?ii oddělení ekologie, lesnictví a zeleně instalováno po městě 28 velkoobjemových kontejnerů na zelený odpad. Sebralo se téměř 70 tun tohoto odpadu. V těchto dnech probíhá podzimní část sběru odpadu ze zeleně. Navíc bylo zájemcům o domácí kompostování díky Městu Liberec poskytnuto bezplatně ji? více ne? 50 kompostérů a z informací od pracovníků Magistrátu města Liberce víme, ?e zájem veřejnosti je velký? dodala Ja?ová. Aktivity Dětí Země na podporu domácího kompostování podpořilo prostřednictvím Ekofondu také Město Liberec.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů