Úterý, 5. prosince 2023

Přehled platných předpisů ES pro nakládání s odpady

Přehled platných předpisů ES pro nakládání s odpady
(stav k 1. 1. 2002) Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils Směrnice Rady 75/439/EHS ze 16. 6. 1975 o nakládání s odpadními oleji Novelizace: 87/101/EHS Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste Směrnice Rady 75/442/EHS z 15. 7. 1975 o odpadech Novelizace: 91/156/EHS, 96/350/ES Commission Decision 76/431/EEC of 21 April 1976 setting up a Committee on Waste Management Rozhodnutí Komise 76/431/EHS z 21. 4. 1976 kterým se zřizuje Výbor pro odpadové hospodářství Council Directive 78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 78/176/EHS z 20. 2. 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého Novelizace: 83/29/EHS Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance and monitoring of environments concerned by waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 82/883/EHS ze 3. 12. 1982 o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture Směrnice Rady 86/278/EHS z 12. 6. 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství Council Directive 89/369/EEC of 8 June 1989 on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants Směrnice Rady 89/369/EHS z 8. 6. 1989 o prevenci znečištění ovzduší z nových spaloven komunálního odpadu Council Directive 89/429/EEC of 21 June 1989 on the reduction of air pollution from existing municipal waste incineration plants Směrnice Rady 89/429/EHS z 21. 6. 1989 o redukci znečištění ovzduší ze stávajících spaloven komunálního odpadu Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Rady 91/157/EHS z 18. 3. 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste Směrnice Rady 91/689/EHS z 12. 12. 1991 o nebezpečných odpadech Novelizace: 94/31/ES Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 92/112/EHS z 15. 12. 1992 o postupech harmonizace programů pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) Rozhodnutí Rady 93/98/EHS z 1. 2. 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě o pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich odstraňování (Basilejská úmluva) Council Regulation (EEC) 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipment of waste within, into and out of the European Community Nařízení Rady (EHS) 259/93 z 1. 2. 1993 o dozoru a kontrole zásilek odpadů v rámci, do a ze Společenství Novelizace: 120/97 Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Komise 93/86/EHS ze 4. 10. 1993 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky Commission Decision 94/741/EC of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 94/741/ES z 24. 10. 1994 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o provádění některých směrnic z odpadového hospodářství (provádění směrnice Rady 91/692/EHS) Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment note referred to in Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of shipments of wastes within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise 94/774/ES z 24. 11. 1994 týkající standardního průvodního listu uvedeného v nařízení Rady (EHS) 259/93 o dozoru a kontrole zásilek odpadů v rámci, do a z ES Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste Směrnice Rady 94/67/ES ze 16. 12. 1994 o spalování nebezpečných odpadů European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. 12. 1994 o obalech a obalových odpadech Commission Decision 96/302/EC of 17 April 1996 establishing a format in which information is to be provided pursuant to Article 8(3) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste Rozhodnutí Komise 96/302/ES ze 17. 4. 1996 zavádějící formát pro informace podávané v souladu s čl. 8(3) směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls Směrnice Rady 96/59/ES ze 16. 9. 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) Commission Decision 97/129/EC of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 97/129/ES z 28. 1. 1997 zavádějící systém identifikace obalových materiálů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Commission Decision 97/138/EC of 3 February 1997 establishing the formats relating to the database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 97/138/ES z 3. 2. 1997 zavádějící formáty pro databázový systém v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Commission Decision 97/283/EC of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to determine the mass concentration of dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance with Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste Rozhodnutí Komise 97/283/ES ze dne 21. 4. 1997 o harmonizaci metod měření při určování hmotnostních koncentrací dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu s čl. 7 (2) směrnice 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů Commission Decision 97/622/EC of 27 May 1997 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 97/622/ES z 27. 5. 1997 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o provádění určitých směrnic v sektoru odpadů (provádění směrnice 91/692/EHS) Council Decision 97/640/EC of 22 September 1997 on the approval, on behalf of the Community, of the amendment to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basle Convention) as laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties Rozhodnutí Rady 97/640/ES z 22. 9. 1997 o souhlasu ze strany Společenství s novelizací Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich odstraňování (Basilejská úmluva) jak bylo ustanoveno Rozhodnutím III/1 na konferenci smluvních stran této Úmluvy Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Council Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 98/184/ES z 25. 2. 1998 týkající se dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů (provádění směrnice 91/692/EHS) Commission Directive 98/101/EC of 22 December 1998 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Komise 98/101/ES z 22. 12. 1998 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky Commission Decision 1999/42/EC of 22 December 1998 confirming the measures notified by Austria pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 1999/42/ES z 22. 12. 1998 schvalující opatření notifikované Rakouskem v souladu s čl. 6(6) směrnice 94/62/ES Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech Commission Decision 1999/177/EC of 8 February 1999 establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 1999/177/ES z 8. 2. 1999 určující podmínky pro odchylky u plastových krabic a plastových palet ve vztahu k úrovni koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste Směrnice Rady 1999/31/ES z 26. 4. 1999 o skládkách odpadů Council Regulation (EC) 1420/1999 of 29 April 1999 establishing common rules and procedures to apply to shipments to certain non-OECD countries of certain types of waste Nařízení Rady (ES) 1420/1999 z 29. 4. 1999 ustavující obecná pravidla a postupy uplatňované u zásilek určitých druhů odpadů do určitých nečlenských států OECD Commission Decision 1999/412/EC of 3 June 1999 concerning a questionnaire for the reporting obligation of Member States pursuant to Article 41(2) of Council Regulation (EEC) No 259/93 Rozhodnutí Komise 1999/412/ES z 3. 6. 1999 týkající se dotazníku pro zprávy členských států v souladu s čl. 41(2) nařízení Rady (EHS) 259/93 Commission Regulation (EC) 1547/1999 of 12 July 1999 determining the control procedures under Council Regulation (EEC) No 259/93 to apply to shipments of certain types of waste to certain countries to which OECD Decision C(92) 39 final does not apply Nařízení Komise (ES) 1547/1999 z 12. 7. 1999 určující kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) 259/93 které se uplatňují při zásilkách určitých druhů odpadů do určitých států ve kterých neplatí Rozhodnutí OECD C(92)39 final Commission Decision 1999/652/EC of 15 September 1999 confirming the measures notified by Belgium pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and the Council on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 1999/652/ES z 15. 9. 1999 schvalující opatření notifikovaná Belgií v souladu s čl. 6(6) směrnice 94/62/ES Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech Commission Decision 1999/823/EC of 22 November 1999 confirming the measures notified by the Netherlands pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 1999/823/ES z 22. 11. 1999 schvalující opatření notifikovaná Nizozemím v souladu s čl. 6(6) směrnice 94/62/ES Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech Commission Decision 1999/816/EC of 24 November 1999 adapting, pursuant to Articles 16(1) and 42(3), Annexes II, III, IV and V to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise 1999/816/ES z 24. 11. 1999 upravující v souladu s čl. 16(1) a 42(3) přílohy II, III, IV a V k nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole zásilek odpadů v rámci, do a ze Společenství Commission Regulation (EC) No 354/2000 of 16 February 2000 amending Regulation (EC) No 1547/1999 as regards the control procedures to apply to shipments of certain types of waste to China Nařízení Komise (ES) 354/2000 ze 16. 2. 2000 pozměňující nařízení (ES) 1547/1999 týkající se kontrolních postupů uplatňovaných při zásilkách určitých druhů odpadů do Číny Commission Regulation (EC) No 1552/2000 of 14 July 2000 amending Regulation (EC) No 1547/1999 as regards the control procedures to apply to shipments of certain types of waste to : Estonia, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Lithuania, San Marino, and Thailand Nařízení Komise (ES) 1552/2000 ze 16. 2. 2000 pozměňující nařízení (ES) 1547/1999 týkající se kontrolních postupů uplatňovaných při zásilkách určitých druhů odpadů do: Estonska, Hong Kongu, Maďarska, Indonésie, Litvy, San Marina a Thajska Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end of life vehicles Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. 9. 2000 o vyřazených vozidlech Commission Decision 2000/738/EC of 17 November 2000 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste Rozhodnutí Komise 2000/738/ES ze 17. 11. 2000 týkající se dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů Directive of the European Parliament and of the Council 2000/76/EC of 4 December 2000 on the incineration of waste Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze 4. 12. 2000 o spalování odpadů Commission Decision 2000/532/EC of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze 3. 5. 2000 nahrazující rozhodnutí 94/3/ES zavádějící seznam odpadů v souladu s článkem 1(a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES zavádějící seznam nebezpečných odpadů v souladu s čl. 1(4) směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech Novelizace: 2001/573/ES Commission Regulation (EC) No 334/2000 of 14 February 2000 amending Regulation (EC) No 1547/1999 as regards the control procedures to apply to shipments of certain types of waste to Malaysia Nařízení Komise (EC) ze 14. 2. 2000 pozměňující nařízení (ES) 1547/1999 týkající se kontrolních postupů uplatňovaných při zásilkách určitých druhů odpadů do Malajsie Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues Směrnice 2000/59/EC Evropského parlamentu a Rady z 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro odpady pocházející z lodí a zbytky nákladů Council Regulation (EC) No 2630/2000 of 30 November 2000 amending Council Regulation (EC) No 1420/1999 establishing common rules and procedures to apply to shipments of certain types of waste from the European Community to Bahrain, Haiti, Honduras, Libya, Namibia, Qatar, Uzbekistan and the Vatican City Nařízení Rady (EC) 2630/2000 z 30. listopadu 2000 pozměňující nařízení Rady (EC) č. 1420/1999 zavádějící obecná pravidla a postupy uplatňované u zásilek určitých druhů odpadů z Evropského společenství do Bahrajnu, Haiti, Hondurasu, Libye, Namibie, Kataru, Uzbekistánu a Vatikánu Commission Decision 2001/68/EC of 16 January 2001 establishing two reference methods of measurement for PCBs pursuant to Article 10(a) of Council Directive 96/59/EC on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCBs/PCTs) Rozhodnutí Komise 2001/68/EC ze 16. ledna 2001 zavádějící dvě referenční metody měření PCB v souladu s čl. 10(a) směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) Commission Regulation (EC) No 77/2001 of 5 January 2001 amending the Annexes to Regulation (EC) No 1547/1999 and Council Regulation (EC) No 1420/1999 as regards shipments of certain types of waste to Albania, Brazil, Bulgaria, Burundi, Jamaica, Morocco, Nigeria, Peru, Romania, Tunisia and Zimbabwe Nařízení Komise(EC) 77/2001 z 5. ledna 2001 pozměňující přílohy k nařízení 1547/1999 a 1420/1999 týkající se zásilek určitých druhů odpadů do Albánie, Brazílie, Bulharska, Burundi, Jamaiky, Maroka, Nigérie, Peru, Rumunska, Tuniska a Zimbabwe Commission Decision 2001/118/EC of 16 January 2001 amending Decision 2000/532/EC as regards the list of wastes Rozhodnutí Komise 2001/118/ES ze 16. 1. 2001 pozměňující rozhodnutí 2000/532/ES týkající se seznamu odpadů Commission Decision 2001/119/EC of 22 January 2001 amending Decision 2000/532/EC replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste Rozhodnutí Komise 2001/119/ES z 22. ledna 2001 pozměňující rozhodnutí 2000/532/ES nahrazující rozhodnutí 94/3/ES zavádějící seznam odpadů v souladu s čl. 1(a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES zavádějící seznam nebezpečných odpadů v souladu s čl. 1(4) směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech Commission Decision 2001/171/EC of 19 February 2001 establishing the conditions for a derogation for glass packaging in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 2001/171/EC z 19. února 2001 ustanovující podmínky pro odchylky u skleněných obalů ve vztahu k míře koncentrace těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Commission Decision 2001/663/EC of 15 June 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (COMP/34.950 – Eco-Emballages) Rozhodnutí Komise 2001/663/ES z 15. června 2001 týkající se postupu podle čl. 81 Smlouvy o ES a čl. 53 Dohody o EHP (COMP/34.950 – Eco Emballages) Commission Decision 2001/524/EC of 28 June 2001 relating to the publication of references for standards EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430: 2000, EN 13431, and EN 13432: 2000 in the Official Journal of the European Communities in connection with Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 2001/524/ES z 28. června 2001 týkající se publikace odkazů na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430: 2000, EN 13431: 2000 a EN 13432: 2000 v Úředním věstníku ES v souvislosti se směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Commission Regulation (EC) No 1800/2001 of 13 September 2001 amending Council Regulation (EC) No 1420/1999 and Regulation (EC) No 1547/1999 as regards shipments of certain types of waste to Guinea Nařízení Komise (ES) č. 1800/2001 ze 13. 9. 2001 pozměňující nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999 týkající se zásilek určitých druhů odpadů do Guineje Commission Decision 2001/837/EC of 17 September 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Cases COMP/34493 – DSD; COMP/37299 – Edelhof and DSD; COMP/37291 – Rethmann and DSD; COMP/37288 – ARGE and five others and DSD; COMP/37287 – AWG and five others and DSD; COMP/37526 – Feldhaus and DSD; COMP/37524 – Nehlsen and DSD; COMP/37252 – Schoenmackers and DSD; COMP/37250 – Altvater and DSD; COMP/37246 – DASS and DSD; COMP/37245 – Scheele and DSD; COMP/37244 – SAK and DSD; COMP/37243 – Fischer and DSD; COMP/37242 – Trikenens and DSD; COMP/37267 – Interseroh and DSD) Rozhodnutí Komise 2001/837/ES ze 17. 9. 2001 týkající se postupu podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Případy COMP/34493 – DSD; COMP/37299 – Edelhof and DSD; COMP/37291 – Rethmann and DSD; COMP/37288 – ARGE and five others and DSD; COMP/37287 – AWG and five others and DSD; COMP/37526 – Feldhaus and DSD; COMP/37524 – Nehlsen and DSD; COMP/37252 – Schoenmackers and DSD; COMP/37250 – Altvater and DSD; COMP/37246 – DASS and DSD; COMP/37245 – Scheele and DSD; COMP/37244 – SAK and DSD; COMP/37243 – Fischer and DSD; COMP/37242 – Trikenens and DSD; COMP/37267 – Interseroh and DSD) Commission Decision 2001/753/EC of 17 October 2001 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles Rozhodnutí Komise 2001/753/ES ze 17. 10. 2001 týkající se dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady o vyřazených vozidlech Commission Regulation (EC) No 2557/2001 of 28 December 2001 amending Annex V to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community Nařízení Komise (ES) č. 2557/2001 z 28. 12. 2001, kterým se pozměňuje příloha V nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole zásilek odpadů v rámci, do a ze Společenství
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů