Sobota, 26. listopadu 2022

Nabídka know-how obcím – jak lépe hospodařit s energií

Potřebnost energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie je jedním z hlavních témat dnešní doby.
7. srpna 2009
Nabídka know-how obcím – jak lépe hospodařit s energií
Existují závazky ČR ke snížení emisí skleníkových plynů, k zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a často diskutovaným tématem je také energetická bezpečnost a nutnost diverzifikace energetických zdrojů.

Jak se však energeticky úsporná opatření aplikují v praxi? Jsou tato tolik mediálně oblíbená témata zohledňována také v komunální energetice? Mají města a obce dostatečnou motivaci k hospodárnému nakládání s energiemi a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů? Věnují dostatečnou pozornost koncepčnímu energetickému plánování, které by navazovalo na deklarované priority České republiky jako celku?

Současná situace v komunální energetice

Oproti soukromému sektoru, který již v minulých letech, zejména pod tlakem agresivně rostoucích cen energie, realizoval řadu úsporných opatření, stojí energetika v sektoru veřejném ve většině případů na pokraji zájmu.

Nedostatek osvěty a přímé motivace například legislativní nebo finanční jistě stojí na počátku tohoto problému, v praxi však můžeme najít i další, prozaičtější důvody.

Odpovědnost za dodávku i spotřebu energií je ve většině případů roztříštěna mezi různé složky samosprávy - technické správy měst, odbor správy bytového fondu, investiční odbory, odbor majetkový, školství atd. Sledování, vyhodnocování a případná korekce výdajů za energie je znemožněna tím, že jsou zahrnuty do několika výdajových položek a nejsou souhrnně vyčísleny. Kromě přehlednosti výdajů za energie se města/obce zároveň ochuzují o možnost získat výhodnější nabídku např. za odběr elektřiny a plynu - protože i v tomto případě platí, že větší zakázka je většinou rovna i lepší nabídce ze strany dodavatelů.

Městským a obecním úřadům chybí kvalifikovaní zaměstnanci, kteří by se o hospodárné nakládání s energiemi starali - zodpovědnost o tuto oblast bývá rozdělena mezi odbory, do jejichž správy spadají jednotlivé objekty či instituce.

Dalším velkým problémem jsou finance. Vzhledem k jejich permanentnímu nedostatku v obecních či městských rozpočtech se musí volit mezi různými prioritami. V případě investičního záměru energeticky úsporného charakteru se navíc jedná o projekt, který pro běžného obyvatele města není vidět, návratnost projektu většinou dosahuje 10,15, 20 i více let. Energeticky úsporný projekt s jasným přínosem pro městský rozpočet v dlouhodobém horizontu pak bývá zastíněn i méně přínosným projektem, který je pro obec a její zástupce viditelnější.

Existují však také osvícenější městské a obecní úřady. O tom, že energeticky úsporné projekty jsou v praxi použitelné, svědčí například město Litoměřice, které zejména v oblasti využívání obnovitelných zdrojů je v českých poměrech průkopníkem. Měst, která se vydala tímto směrem je však v ČR více, zkušenosti některých z nich jsme představili na zahajovací konferenci projektu Energetický management měst a obcí, která se konala ve dnech 15. a 16. června 2009 v Praze. V českých poměrech je unikátním projektem například regenerace panelového sídliště v městské části Brno - Nový Lískovec, kde kromě důkladného zateplení panelových domů vznikl i systém na sledování spotřeby energie v bytech, který motivuje jejich nájemníky k úsporám.

Finance pro komunální energetiku

Města a obce mohou využít evropské i národní dotace pro většinu projektů spadajících do oblasti snižování energetické náročnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie a zlepšování kvality ovzduší.

Největší objem peněz nabízí v tuto chvíli Operační program životní prostředí (OPŽP), jehož prioritní osy 2 a 3 jsou přímo zaměřeny na tuto oblast. V neposlední řadě je možné získat prostředky také z programu Zelená úsporám, který nově přináší možnost financování vlastníkům bytových domů, včetně vlastníků municipálních.

Projekt Energetický management měst a obcí

Jak energetickou politiku měst a obcí plánovat a koncepčně realizovat, jaké možnosti se vůbec komunální sféře nabízejí a kde hledat největší rezervy jsou hlavními tématy série seminářů, které pořádá společnost B. I. D. services, s. r. o. ve spolupráci se Stáním fondem životního prostředí a dalšími zainteresovanými institucemi.


Projekt Energetický management měst a obcí (EMMO) odstartoval celostátní konferencí, která se konala v polovině června v Praze a bude pokračovat sérií 7 seminářů v regionech celé republiky. Projekt přinese zástupcům měst a obcí základní informace pro jejich energetické plánování: tipy a náměty na snížení výdajů za energie a na využívání obnovitelných zdrojů energie. Nedílnou součástí programu seminářů jsou informace o financování projektů s hlavním důrazem na Operační program Životní prostředí.

Projekt Energetický management měst a obcí si klade za cíl motivovat města a obce k opatřením, která povedou k významným úsporám nákladů za energie, rozvoji municipálního podnikání v energetice a navázání těsnější spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti energetického managementu a obnovitelných zdrojů energie.

Harmonogram seminářů

 

10. září 2009             Ostrava, seminář pro Moravskoslezský kraj
22. října 2009            Ústí nad Labem, seminář pro Ústecký a Karlovarský kraj
12. listopadu 2009   Brno, seminář pro Jihomoravský kraj a Vysočinu
26. listopadu 2009   Plzeň, seminář pro Plzeňský a Jihočeský kraj
leden 2010                 Praha, seminář pro Středočeský kraj a Prahu
únor 2010                   Zlín, seminář pro Zlínský a Olomoucký kraj
březen 2010              Hradec Králové, seminář pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj
červen 2010                Výroční celostátní konference

Nabídka OPŽP v oblasti úspor energie

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Aktuální nabídka podpory
Orientační harmonogram výzev

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů