Změny v integrované prevenci a omezování znečištění

Ochrana životního prostředí před znečištěním z průmyslových a zemědělských podniků je založena na preventivním přístupu použitím tzv. nejlepších dostupných technik nebo technologií.

19. června 2013
Změny v integrované prevenci a omezování znečištění

Ty jsou stanoveny v referenčních dokumentech připravovaných Evropskou komisí, a následně aplikovány do národních legislativ.

V souvislosti se závazným termínem transpozice Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích do národní legislativy byl přijat zákon č. 69/2013 Sb., který novelizoval zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení 19. března 2013.

Aplikace nejlepších dostupných technik

Nově je kladen silnější důraz na aplikaci BAT, jako jedné z environmentálně vyspělých, ale z ekonomického hlediska akceptovatelných technologií. Téma BAT lze vnímat jako nejdůležitější faktor revize zákona o IPPC. Směrnice o průmyslových emisích přináší výrazný posun směrem k vyšší míře závaznosti a zúžení prostoru k ukládání výjimek z aplikace hodnot na úrovni nejlepších dostupných technik.

Oproti stávajícímu zákonu je definice BAT mírně věcně upřesněna ve svém dosahu, a to v tom smyslu, že BAT chápe jako základ pro stanovení nejen mezních hodnot emisí, ale rovněž jako základ pro stanovení "dalších podmínek povolení".

Zákon dává určitý výběr ve způsobu stanovení emisních limitů, nicméně úřad bude zajišťovat podmínkami integrovaného povolení (IP) přísný požadavek, aby skutečné emise vypouštěné ze zařízení nepřekročily úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o BAT.

V konkrétních případech lze stanovit mírnější mezní hodnoty emisí. Takovou odchylku lze použít, pouze pokud odborné posouzení prokáže, že by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech o BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí. Výjimky musí být při přezkumu podmínek integrovaného povolení vždy znovu předmětem posouzení. Povinností úřadu je uvést v IP důvody vedoucí k udělení výjimky z emisního limitu, včetně výsledku posouzení a odůvodnění uložených podmínek.

Základní zpráva o kontaminaci půdy a podzemních vod

Součástí podmínek povolení musí být vhodná opatření pro předcházení emisím do půdy a podzemních vod. Novela přináší novou povinnost pro některé provozovatele zpracovávat tzv. základní zprávu (obsahuje informace o stavu kontaminace půdy a podzemních vod). Povinnost zajistit zpracování základní zprávy je dána provozovateli zařízení, v nichž jsou používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení.

Základní zpráva by měla umožnit srovnání stavu popsaného ve zprávě a stavu místa při ukončení provozu zařízení. Základní zprávu mohou zpracovávat jen odborně způsobilé osoby podle zákona o geologických pracích. Základní zpráva se předkládá jako součást žádosti o vydání IP, provozovatelé stávajících IPPC zařízení ji budou předkládat v rámci prvního řízení o změně IP po 7. lednu 2014.

Chemický průmysl a vyjmenované činnosti

Novela také přinesla úpravy a rozšíření vyjmenovaných průmyslových činností v příloze č. 1, což jsou činnosti, na které se zákon vztahuje. V oblasti chemického průmyslu - kategorie 4 - byla doplněna výroba na základě biologických procesů. Dále se jedná o doplnění kategorie 4.1.b) - "směsi esterů" (bionafta).

Na základě senátní iniciativy se do výsledného znění dostala "Výroba organických chemických látek, jako jsou polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy".

Další novinky

Novela zahrnuje také okruhy novelizace zákona, které vycházejí z kritického rozboru stávajícího stavu povolovací praxe. Zajišťuje také vazbu na zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Nově je výslovně stanoveno, že přezkum IP lze provést i na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice.

Schválení novely dopadá také na již existující prováděcí předpisy. Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. se ruší (věcně je nahrazeno textem, který je přímo v zákoně) a vyhláška č. 554/2002 Sb. bude v horizontu několika měsíců nahrazena novým aktualizovaným předpisem. Stávající text přílohy vyhlášky se vzorem žádosti nebude výrazněji měněn, dojde zejména k rozšíření o vzory dalších dokumentů.


Tereza Votočková
specialista pro životní prostředí, TÜV SÜD Czech

Slovníček pojmů a zkratek

- IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) - Integrovaná prevence a omezování znečištění: přístup k ochraně životního prostředí v EU, uzákoněný směrnicí 2008/1/ES. Do českého práva vstoupil zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a následnými novelizacemi.

- BAT (Best Available Techniques) - Nejlepší dostupné techniky: nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek.

- BREF (BAT Reference Document) - Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách: dokument, jenž je vypracován pro určené činnosti a popisuje zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení nejlepších dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a jakékoli nově vznikající techniky.

Přehled hlavních změn v oblasti IPPC

- úprava definic pojmů a terminologie,

- úpravy a rozšíření průmyslových činností,

- posílení role nejlepších dostupných technik,

- stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT,

- zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod,

- vymezení inspekce IPPC zařízení,

- optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému výměny informací o BAT,

- podpora nově vznikajících technik,

- přezkum závazných podmínek integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi BREF a další změny v právní úpravě přezkumu,

- rozšíření účasti veřejnosti v povolovacích řízeních.

ZDROJ: Energetika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů