Zpráva o provozu ISPOP v roce 2013

1. červenece 2013
Zpráva o provozu ISPOP v roce 2013

V posledním čtvrtletí roku 2012 prošel Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) dvěma základními změnami. V rámci rozvoje eGovernmentu došlo k napojení ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR). Nově registrované subjekty již nevypisují údaje o společnosti, ale pouze IČO, na jehož základě dojde k načtení referenčních údajů z ISZR. Došlo také ke sjednocení formy podání pro všechny ohlašovací povinnosti a integrované PDF formuláře nahradily původní webové formuláře. Uživatelé tak ve svých účtech našli kompletní sadu PDF formulářů.

Ohlašovací povinnosti:

V roce 2013 prostřednictvím ISPOP hlásily subjekty plnící ohlašovací povinnost podle zákona:

. č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP,

. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

. č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,

. č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma § 22, odst. 2 zákona (tzn. přílohy 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb.),

. č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM),

. č. 185/2001 Sb., o odpadech - vyjma přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. a přílohy č. 3 vyhlášky 170/2010 Sb.

Již třetí rok provozu ISPOP znovu ukázal své výhody, které se projevují právě při opakovaném ohlašování, kdy se využívají již předvyplněné formuláře. Pro povinné subjekty hlásící agendu ovzduší byla upravena možnost stažení dat z předchozích let, kdy ve formulářích zůstaly pouze tzv. stálé údaje a ohlašovatel pak doplnil údaje proměnné.

Pro uživatele byla letos také připravena technická i odborná pomoc, tu zajišťovala primárně v písemné podobě aplikace EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz). Operátoři CENIA spolupracovali i s odborníky z MŽP a ČHMÚ. Za celé období od 1. 1. do 2. 4. 2013 bylo přijato a vyřízeno celkem 4 308 písemných dotazů. Jejich zodpovězení proběhlo v 95 % v den přijetí. Dotazy náročnější byly řešeny do 2-3 dnů.

Obsah webových stránek ISPOP (www.ispop.cz) reflektoval průběh ohlašovacího období a pro uživatele byl základním rozcestníkem k nalezení informací o ohlašovacích povinnostech, způsobech a formě podání hlášení. Na stránkách byly zveřejňovány aktuální informace, manuály a videoprůvodce k vyplnění formulářů, často kladené dotazy a návody na řešení technických problémů.

CENIA se jako provozovatel systému již třetím rokem v rámci propagační kampaně zaměřila na přímý kontakt s povinnými subjekty. Na podzim 2012, v lednu a únoru 2013 prezentovala ISPOP na seminářích pro ověřovatele i pro ohlašovatele.

K podání hlášení prostřednictvím ISPOP využívali ohlašovatelé interaktivní PDF formuláře nebo také komerční software třetích stran. Pro podání hlášení o produkci a nakládání s odpady, které tvořilo téměř 2/3 z celkového počtu všech přijatých hlášení, využilo PDF formulář 56 % a komerční softwary třetích stran 44 % z cca 29 000 povinných subjektů.

Souhrnný přehled přijatých dokumentů a registrovaných subjektů v ISPOP a počty přijatých autorizačních formulářů (2. 12. 2012 - 2. 4. 2013)

Celkový počet registrovaných subjektů (2010-2013)

48 910

Počet nově registrovaných subjektů v roce 2013

3 279

Celkový počet přijatých dokumentů (2013)

131 684

Celkem validních hlášení (2013)

114 174

Chybovost (2013)

7,3 %

Chybovost (2012)

14 %

Počet autorizačních formulářů (2013)

59 649

Lze konstatovat, že ohlašovací období od 2. 12. 2012 do 2. 4. 2013 proběhlo úspěšně. Převážná většina uživatelů si již osvojila práci v systému ISPOP, včetně stažení, vyplnění a odeslání formuláře. Usnadnění také přineslo napojení systému ISPOP na ISZR.

Využití aplikace EnviHELP pro ISPOP má významný vliv na kvalitu ohlašovaných dat i schopnost ohlašovatelů zvládnout celou agendu. Zrychlení a zefektivnění odpovědí se také odrazilo v malé chybovosti, tedy ve snížení počtu nezpracovatelných hlášení. Je zřejmé, že stávající model ISPOP je v současné době plně funkční a poskytuje uživatelům maximální podporu při plnění ohlašovacích povinností dle platné legislativy.

Zdroj: CENIA

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů