Procesní specifika řízení o ochraně přírody a krajiny

Výklad ustanovení § 83 a následujících zákona o ochraně přírody a krajiny.

15. listopadu 2013
Procesní specifika řízení o ochraně přírody a krajiny

Řízení ve věcech ochrany přírody a krajiny se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají však některá specifika, která vyplývají z ustanovení § 84 a následujících zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o speciální úpravu, která se uplatní přednostně před úpravou obsaženou ve správním řádu.

Jedná se o následující odchylky od klasického správního řízení:

1) vedení ústního jednání

2) lhůty pro rozhodnutí

3) možnost změny rozhodnutí

Ustanovení § 83 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny dále obsahuje ustanovení o možnosti sloučit řízení. Zde se však nejedná o odchylku oproti správnímu řádu, tuto možnost správní řád předpokládá také (viz § 140 správního řádu). Jedná se o obsolentní ustanovení, které mělo být po přijetí nového správního řádu, s účinností od 1. ledna 2006, odstraněno.

Ad 1) Vedení ústního jednání (§ 83 odst. 1 a 2)

Je stanoveno, že k ústnímu jednání přizve orgán ochrany přírody všechny jemu známé účastníky řízení. V případech rozhodnutí dotýkajících se rozsáhlejšího území, může-li rozhodnutí ovlivnit přírodní poměry v územních obvodech několika obcí, oznámí orgán ochrany přírody termín a předmět ústního jednání také veřejnou vyhláškou (viz § 25 odst. 3 správního řádu) vyvěšenou v těchto obcích. Je tomu tak proto, že ne vždy je možné, aby byli orgánu ochrany přírody všichni potenciální účastníci známy a účelem tohoto ustanovení tudíž je předejít tomu, aby byli někteří účastníci zkráceni na svých právech.

Orgán ochrany přírody je povinen doručit předvolání k ústnímu jednání účastníku řízení nejméně 15 dnů (ve zvláště složitých případech 30 dnů) předem. Pro veřejnou vyhlášku platí totožná lhůta, musí být vyvěšena taktéž po 15 dnů přede dnem konání ústního jednání. Obecná lhůta, stanovená správním řádem je pouze pětidenní (viz ustanovení § 59 správního řádu).

Ad 2) Lhůty pro rozhodnutí (§ 83 odst. 3)

Speciálním způsobem jsou stanoveny také lhůty pro vydání rozhodnutí. V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně (shodně jako podle správního řádu), v ostatních případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení (obecná lhůta stanovená v ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu je pouze poloviční, třicetidenní). Ve zvláště složitých případech má orgán ochrany přírody možnost vydat rozhodnutí dokonce ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení.

Důsledkem existence této speciální úpravy je vyloučení použití celého ustanovení § 71 správního řádu o lhůtách. Orgán ochrany přírody tedy nemůže využít například možnosti připočíst k zákonné lhůtě pro vydání rozhodnutí dobu nutnou k provedení dožádání, zpracování znaleckého posudku či k doručení písemnosti do ciziny.

Ad 3) Změny a zrušení rozhodnutí (§ 84)

Správní řád obecně neumožňuje správním orgánům změnit či zrušit jimi vydaná rozhodnutí, nejedná-li se o postup podle ustanovení § 101 správního řádu. Zákon o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na značnou dynamiku přírodních procesů a dalších jevů, které se stávají předmětem řízení podle tohoto zákona, zakotvuje celkem pět možností, kdy může orgán ochrany přírody a krajiny přistoupit ke změně či zrušení jím vydaného rozhodnutí (v případě, že došlo ke změně příslušnosti orgánu, který původní rozhodnutí vydal, je příslušným ten orgán ochrany přírody, který je podle platné právní úpravy příslušný vydat toto rozhodnutí v prvním stupni).

Jedná se o následující možnosti:

- změna skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí,

- vyžadují-li to zájmy přírody a krajiny, zejména vznikla-li nebo hrozí-li vážná ekologická újma,

- opětovné nedodržení podmínek rozhodnutí nebo stanovených povinností,

- bezdůvodné, více než dva roky trvající, nevyužívání vydaného rozhodnutí,

- porušuje-li osoba, které bylo vydáno rozhodnutí, zákon či poškozuje-li podstatně jiné oprávněné zájmy v ochraně přírodního prostředí.

Ke změně či zrušení rozhodnutí je možno přistoupit teprve po provedeném řízení, které může být vedeno jak na návrh, tak také z moci úřední.

Autor: Mgr. Lucie Pokorná

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů