Zápach z provozu zařízení

Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení v důsledku zápachu ze zařízen

6. listopadu 2013
Zápach z provozu zařízení

Dotaz:
Mám dotaz ohledně zápachu z provozu zařízení.

Dvě stěžovatelky bydlící cca 100-300 m od areálu posílají neustálé stížnosti na zápach na všechny instituce v kraji včetně ombutsmana. Po opakovaných kontrolách ČIZP je konstatováno, že nebyl porušen zákon o ochraně ovzduší. Krajský úřad však zahájil přezkum integroaného povolení. V integrovaném povolení není žádný limit ani technická podmínka vzhledem k zápachu.

Otázka zní, zda-li KÚ je oprávněn zahájit přezkum v takovém případě ( nedošlo k porušení IP, žádná změna v BAT technikách, žádné hledisko bezpečnosti,změna emisních limitů - na pach nejsou, či znečištění významně přesahující standart kvality žp ).

Další otázka zní, zda-li krajský úřad je oprávněn zadat pachová měření či další doplňující studie naší firmě pouze na základě stížnosti 2 stěžovatelek, z nichž jedna má ke stížnostem ekonomické důvody.


Odpověď:

Podmínky pro přezkum závazných podmínek integrovaného povolení jsou uvedeny v § 18 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (tzn. i ve znění jeho poslední novely, zákona č. 69/2013 Sb., který nabyl účinnosti 19. března 2013).

Podle § 18 odst. 1 je krajský úřad oprávněn provést přezkum integrovaného povolení minimálně jednou za 8 let. Při přezkumu zjišťuje, zda nedošlo ke změně okolností, které by mohly vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení.

Podle § 18 odst. 2 písm. c) přezkoumá krajský úřad závazné podmínky integrovaného povolení vždy, vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na základě jiných právních předpisů, nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení (tzn. nejen změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí, ale i jakákoli jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít dopad na vydané integrované povolení). Zejména se v tomto případě může jednat o změny vyvolané novým zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší totiž k problematice pachových látek přistupuje jiným způsobem, než předchozí zákon č. 86/2002 Sb. V ustanovení § 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší je definována znečišťující látka, jako "látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem".

Znečišťující látky tedy v sobě podle nové právní úpravy zahrnují i látky, které obtěžují zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se v podstatě všechny nástroje zákona č. 201/2012 Sb. určené k regulaci znečišťujících látek vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou v zákoně upraveny speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava nástrojů k regulaci znečištění a znečišťování. Obtěžování zápachem lze regulovat zejména v rámci závazných podmínek provozu stanovených v povolení zdroje. V rámci povolení provozu a zejména v rámci provozního řádu, který je součástí povolení, může orgán ochrany ovzduší stanovit konkrétní technické podmínky provozu založené na nejlepších dostupných technikách vedoucí ke snížení emisí pachových látek.

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. jsou specifické emisní limity stanoveny buď pro jednotlivé typy stacionárních zdrojů vyhláškou č. 415/2012 Sb. nebo je může stanovit krajský úřad v povolení zdroje. Zákon tak umožňuje, aby krajský úřad v povolení zdroje stanovil i specifické emisní limity, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, tzn. emisní limity pro jiné znečišťující látky, než stanovuje prováděcí předpis nebo přísnější emisní limity než jsou uvedené v prováděcím předpise. Vzhledem k tomu, že pachová látka je z definice látkou znečišťující, lze zdroji stanovit v rámci povolení provozu specifický emisní limit i na pachové látky.

Z výše uvedeného vyplývá, že krajský úřad by mohl přezkoumatzávazné podmínky integrovaného povolení z důvodu změn zvláštních právních předpisů, které mohou mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení, tj. změn vyvolaných novým zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Krajský úřad dále podle § 18 zákona o integrované prevenci vždy přezkoumá integrované povolení, pokud má za to, že došlo k závažnému porušení jeho podmínek, pokud zjistí, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky, pokud je znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení, nebo pokud použije při stanovování emisních limitů postup podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci a výsledky monitorování prokáží, že emise za běžných provozních podmínek překračovaly úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami.

Krajský úřad také provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o nejlepších dostupných technikách, krajský úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, umožňuje-li vývoj v oblasti nejlepších dostupných technik významné snížení emisí.

Podle § 18 odst. 6 zákona o integrované prevenci může krajský úřad provést přezkum podmínek integrovaného povolení také na základě ohlášení změny zařízení, na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice a také v případě, kdy je v místě provozu zařízení dlouhodobě překračován standard kvality životního prostředí.

Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení se provádí šetřením v místě provozu zařízení nebo přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení.

Krajský úřad při přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení použije relevantní informace získané z monitorování nebo kontrol provedených podle zákona o integrované prevenci.

Provozovatel zařízení je povinen na žádost krajského úřadu předložit veškeré informace, které jsou nezbytné k přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení, včetně výsledků monitorovaní emisí a jiných údajů umožňujících srovnaní provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v příslušných závěrech o nejlepších dostupných technikách a s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů