Středa, 31. května 2023

Co kontroluje ČIŽP v odpadovém hospodářství?

Co kontroluje ČIŽP v odpadovém hospodářství?

Odpadového hospodářství ČIŽP je vedle oblasti ochrany přírody nejmladší složkou. Její vznik byl reakcí na skutečnost, že nakládání s odpady se stalo v posledních desetiletích celosvětovým civilizačním problémem. V kompetenci oddělení je kontrola dodržování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, obaly, chemickými látkami a biocidy.

Právním základem pro činnost České inspekce životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2002. Tento zákon byl novelizován zákonem č. 188/2004 Sb., který nabyl účinnosti 23. 4. 2004, v plném rozsahu pak od 1. 5. 2004. Zákon stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Kontrolu dodržování ustanovení zákona vykonává i Česká inspekce životního prostředí. Kontrola je zaměřena na právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a na obce. Kontrola dodržování zákona o odpadech fyzickými osobami (občany) a nakládání s komunálním odpadem spadá do kompetencí jednotlivých obcí.
Nakládání s obaly je upraveno zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. Tento zákon povinným osobám stanovuje práva a povinnosti při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů, dále stanovuje poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.
Předmětem zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích je stanovení práv a povinností právnických a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, při jejich uvádění na trh a do oběhu. Tento zákon, který nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přístupu ČR k EU v platnost a byl již novelizován zákonem č. 186/2004 Sb., nahradil zákon č. 157/1998 Sb., který od roku 1999 poprvé upravoval problematiku chemických látek a přípravků v ČR. Oblast nakládání s biocidními přípravky upravuje zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změněn některých souvisejících předpisů.

Česká inspekce životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství vykonává tyto hlavní činnosti:

provádí kontroly, revize, prověrky a šetření zaměřené na dodržování platných právních předpisů, ukládá pokuty za porušení stanovených povinností, stanovuje podmínky a lhůty pro zjednání nápravy protiprávního stavu, vydává stanoviska pro ostatní orgány státní správy, spolupracuje s krajskými úřady, celními orgány, Policií ČR, hygienickými stanicemi, finančními úřady a obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc, dle ustanovení zákona č.356/2004 Sb., o chemických látkách a přípravcích, dozírá na jeho dodržování právnickými a fyzickými osobami, včetně ukládání pokut a nápravných opatření, dle ustanovení zákona č. 477/2001 Sb. o obalech kontroluje plnění povinnosti zpětného odběru a povinnost využití odpadu z obalů a dalších povinností s tím souvisejících.

ZDROJ:ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů