Jak dále v odškodňování pracovních úrazů

V tomto Tématu se stručně seznámíme s tím, jaká je naděje uvedení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v účinnost a jak dále budeme postupovat při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

22. srpna 2014
Jak dále v odškodňování pracovních úrazů

V současné době se odškodňování zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz nebo u nichž byla zjištěna nemoc z povolání, řídí ustanoveními zákoníku práce (ZP) upravujícími odškodnění zaměstnanců na základě principu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Tento systém poskytuje podle názoru Evropské unie nepřípustnou veřejnou podporu dvěma komerčním pojišťovnám a Česká republika se v průběhu vyjednávání o podmínkách přístupu České republiky k Evropské unii zavázala systém změnit.

Z těch důvodů byl již v r. 2006 zpracován zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, kterým se přechází z komerčního pojištění zaměstnavatelů na pojištění zaměstnanců v rámci sociálního systému, které se formuluje jako pojištění komplementární k zákonnému systému sociálního zabezpečení. Zákon byl schválen původně s účinností od 1. 1. 2008, jeho účinnost byla třikrát odkládána, naposledy na 1. 1. 2015.

V roce 2011 byla předložena vládě rozsáhlá novela zákona č. 266/2006 Sb., která vyvolala zásadní diskusi i o celkovém pojetí úrazového pojištění. Vláda předložený návrh zákona neschválila a uložila vypracovat návrh zákona, kterým se uvedený zákon zruší a do šesti měsíců předložit analýzu problematiky s návrhem nového věcného řešení. Analýza byla schválena a současně bylo uloženo ministrům financí, práce a sociálních věcí a zdravotnictví vládě do 28. 2. 2013 předložit návrh zákona upravujícího povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V lednu 2013 bylo na základě tohoto usnesení vlády připraveno Ministerstvem financí paragrafované znění, ale následně vláda usnesením č. 221 ze dne 27. 3. 2013 na návrh Ministerstva financí rozhodla o zrušení tohoto úkolu.

Návrh na zrušení zákona byl v Parlamentu změněn tak, že zákon č. 266/2006 Sb. zrušen nebyl a místo toho byla jen posunuta účinnost zákona o úrazovém pojištění na 1. 1. 2015. Projednávání návrhu novely zákona v roce 2011 ukázalo vážné názorové rozdíly všech zúčastněných. Vláda proto předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona na posunutí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb. k datu 1.1.2016, aby se vytvořil potřebný časový prostor pro rozhodnutí o dalším postupu ve věci. V současné době bylo ukončeno jednání v Poslanecké sněmovně (sn. tisk č. 100/2014) a zákon bude projednávat Senát.

Zároveň MPSV předložilo do připomínkového řízení analytický rozhodovací materiál nelegislativní povahy, který provádí celkové zhodnocení způsobů zabezpečení při pracovním úrazu a navrhuje doporučované řešení.

V materiálu byly navrženy 3 možné varianty řešení budoucí podoby zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu a nemoci z povolání:

    • Varianta I - Systém náhrady škody podle zákoníku práce a pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů u soukromých pojišťoven,
    • Varianta II - Systém náhrady škody podle zákoníku práce a zákonné pojištění zaměstnavatelů u organizačních složek státu nebo u veřejnoprávních subjektů,
    • Varianta III - Systém sociálních dávek v úrazovém pojištění zaměstnanců.

V současné době MPSV vyhodnocuje došlé připomínky v rámci připomínkové řízení. Zapracuje je do konečné podoby materiálu, který bude v září předložen k rozhodnutí vládě. Dá se předpokládat, že varianta zvolená vládou bude brána jako definitivní řešení, a poté by mělo být řešeno již jenom jeho promítnutí do právní úpravy. Podle informací z MPSV se ukazuje, že většina zainteresovaných se kloní k variantě I. nebo II. a že varianta III. - zavedení zcela nového systému dávek úrazového pojištění - se jeví po téměř 50 letech existence právní úpravy klasické náhrady škody podle ZP jako nevhodná.

S ohledem na všechny tyto skutečnosti předložilo MPSV před 14 dny do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nabude účinnosti 1. ledna 2015. Cílem tohoto návrhu je dílčí novelizace právního předpisu, která je zaměřena na systematické začlenění hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, nyní dočasně zařazené v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté ZP, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazujících na tuto změnu.

V hlavě III. části jedenácté se díl 5 nazve "Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání" a po určitých změnách § 269 - 271 (kam bude vložen text stávajících § 366 až § 368) budou ustanovení § 369 až § 390 vložena za § 271 jako ustanovení § 271a až § 271t s tím, že pouze § 387 bude vložen za § 274 jako ustanovení § 274a ZP.

K tomuto návrhu zákona bylo již ukončeno připomínkové řízení a dá se reálně očekávat, že bude v nejbližší době předložen Parlamentu, aby se skutečně zajistilo, že nabude účinnosti 1. ledna 2015. O dalším osudu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, bude rozhodnuto pravděpodobně v září na jednání vlády.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů