Čtvrtek, 28. září 2023

22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

22. květen se po celém světě slaví jako Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den nám připomíná, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů.

22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

Již přes tři desítky let si lidé po celém světě připomínají důležitost podpory biologické rozmanitosti pro zajištění udržitelného rozvoje. Ochrana přírodní pestrosti (biodiverzity) je nezbytnou součástí toho, jak se vyrovnat s klimatickými změnami, omezit šíření nových nemocí nebo jak zabezpečit dostatek potravin a vody. Cílem Světového dne biodiverzity je informování veřejnosti a zvýšení porozumění o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí.

Světový den biodiverzity, tedy den biologické rozmanitosti či pestrosti, byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na počest dne, kdy byla vytvořena Mezinárodní úmluva o biologické rozmanitosti, tedy 22. května 1992. V ČR vstoupila Úmluva v platnost 3. března 1994. Česká republika stejně jako další státy i celá EU v návaznosti na Úmluvu strategie ochrany biologické rozmanitosti připravují a realizují jednotlivá opatření pro snížení ohrožení přírody a zachování její hodnoty. Aktuální Strategie biologické rozmanitosti EU do roku 2030 zahrnuje například cíle posílení ochrany a zlepšení stavu chráněných území, ale i zemědělské krajiny, lesů, městského prostředí apod. Z hlediska obnovy přírody bude pracovat také na navrácení funkcí řadě poškozených ekosystémů, přírodních stanovišť, záchraně či udržení dobrého stavu druhů i odstranění invazních druhů. Česká republika se na plnění těchto cílů aktivně podílí.

Významným projektem, který v současné době přispívá k zachování biodiverzity, je projekt Jedna příroda, jehož cílem je omezit úbytek biologické rozmanitosti v České republice a obnovit degradované služby ekosystémů. Projekt, financovaný z programu LIFE, se zaměřuje na zajištění efektivnější péče v chráněných územích soustavy Natura 2000 a hodnocení jejich socio-ekonomických přínosů. Jen v roce 2021 se podařilo na podporu zachování či zlepšení stavu české biodiverzity provést 1 478 různých opatření na téměř 850 hektarech v 84 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Podpoře biodiverzity u nás se věnují desítky dalších projektů a aktivit vlastníků pozemků a dalších soukromých subjektů, státních a samosprávných institucí a nevládních neziskových organizací. Projekty jsou financovány například z Operačního programu Životní prostředí, Programu péče o krajinu, Norských fondů či ze zmíněného unijního programu LIFE. Tradiční národní Program obnovy přirozených funkcí krajiny se podařilo finančně posílit o 1,23 miliardy korun z evropského Národního plánu obnovy.

Do ochrany biodiverzity se mohou zapojit i jednotlivci. Základem je chovat se k přírodě šetrně. Pomůže například i odnášení odpadků z procházek přírodou. Majitelé zahrady nebo louky prospějí např. tím, že ponechají některé části zatravněných ploch bez intenzivního kosení a dají tak nejen chráněným druhům a opylovačům prostor k životu - jak nato doporučí kupříkladu program Živá zahrada realizovaný Českým svazem ochránců přírody. Biodiverzitu lze podpořit i ve městech a sídlech, třeba obnovou a péčí o zeleň, zaléváním. Na domě je možné vyvěsit budku pro ohrožené rorýse nebo netopýry. Ve svém okolí můžete těmto druhům pomoci i mapováním jejich výskytu, aby nedošlo k jejich ohrožení při přestavbách a zateplování. Pomoci můžete také s řešením úhynu ptáků v důsledku nárazů do skleněných ploch. I na výletě v přírodě se lze zapojit do monitoringu a pozorování druhů živočichů a rostlin. Stačí si stáhnout aplikaci BioLog a zaznamenat nálezy. Další tipy na každý týden uvádí přehledná a graficky příjemně zpracovaná publikace 52 tipů pro biodiverzitu, vydaná Evropskou komisí.

Úmluva o biologické rozmanitosti a ochrana biodiverzity

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů