zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí

28.06.2021
Zemědělství
Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí
Citace: 240/2021 Sb. Částka: 100/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1986-1991 Rozeslána dne: 23. června 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 17. června 2021 Datum účinnosti od: 1. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 334/1992 Sb.240

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2021

o ochraně zemědělské půdy před erozí


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení vodní erozí a dále způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy vodní erozí, přípustnou míru erozního ohrožení vodní erozí a opatření k jeho snížení.

(2) Tato vyhláška se nepoužije pro hodnocení erozního ohrožení na pozemcích, na nichž je založena a pěstována trvalá kultura podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/20131), evidovaná podle právního předpisu, kterým se stanoví podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů2), nebo na nichž jsou pěstovány zeleninové druhy, jahodník, léčivé, aromatické nebo kořeninové rostliny.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
monitoringem eroze zemědělské půdy elektronická aplikace, která slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí, vymezování jednotlivých erozně uzavřených celků a posuzovaných ploch,

b)
posuzovanou plochou plocha zemědělské půdy, která je předmětem hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, vymezená v monitoringu eroze zemědělské půdy na základě opakované erozní události jako průnik

1.
erozně uzavřeného celku s dílem půdního bloku kultury standardní orná půda2), úhor2) nebo travní porost2), jedná-li se o zemědělskou půdu evidovanou v evidenci půdy podle zákona o zemědělství3), nebo

2.
erozně uzavřeného celku s pozemky zemědělsky obhospodařovanými s druhem pozemku orná půda, jedná-li se o půdu neevidovanou v evidenci půdy podle zákona o zemědělství3),

c)
erozně uzavřeným celkem souvislé území zemědělské půdy, v rámci něhož dochází k lokálně uzavřenému eroznímu procesu, ohraničené rozvodnicí, na které vzniká povrchový odtok, a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen,

d)
erozním procesem uvolnění, transport a ukládání transportované půdy,

e)
erozní událostí časově a prostorově vymezený děj, při němž dochází vlivem srážkové události k eroznímu procesu, a který je zaznamenán v monitoringu eroze zemědělské půdy,

f)
opakovanou erozní událostí erozní událost opakovaně zaznamenaná v monitoringu eroze zemědělské půdy v rámci jednoho erozně uzavřeného celku, přičemž se nejedná o záznam v rámci téhož osevu,

g)
protierozní kalkulačkou elektronická aplikace pro hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy,

h)
zemědělským subjektem vlastník nebo jiná osoba oprávněná užívat posuzovanou plochu,

i)
plochou jedné plodiny souvislá plocha osetá nebo osázená konkrétní plodinou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/20134).


§ 3

Půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu
na ornou půdu

Půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu jsou

a)
půdy nacházející se na plochách, kde nižší než přípustné míry erozního ohrožení nelze docílit prostřednictvím opatření uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) a b); pro hodnocení erozního ohrožení za účelem identifikace půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu se použije postup uvedený v § 5,

b)
půdy s hloubkou půdního profilu do 30 cm,

c)
půdy, na nichž jsou navržena nebo realizována technická opatření ke snížení erozního ohrožení uvedená v § 7 odst. 1 písm. c),

d)
půdy, na nichž je navrženo nebo realizováno organizační opatření ve formě ochranného zatravnění pozemku uvedené v § 7 odst. 1 písm. a).


§ 4

Přípustná míra erozního ohrožení

Přípustná míra erozního ohrožení je dána přípustnou ztrátou zemědělské půdy způsobenou vodní erozí vztaženou k hloubce půdy vyjádřenou v tunách na 1 ha za 1 rok a je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 5

Způsob hodnocení erozního ohrožení

(1) Hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy spočívá v provedení výpočtu v protierozní kalkulačce za účelem zjištění míry erozního ohrožení posuzované plochy postupem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu při hodnocení erozního ohrožení posuzovaných ploch vycházejí z údajů o opakovaných erozních událostech zaznamenaných v monitoringu eroze zemědělské půdy.

(3) Zemědělský subjekt může oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu změnu skutečností, které mohou mít dopad na vymezení posuzované plochy a způsob hodnocení erozního ohrožení posuzované plochy.

(4) Shledá-li orgán ochrany zemědělského půdního fondu, že došlo ke změnám parametrů posuzované plochy, které mají vliv na hodnocení erozního ohrožení a na výpočet prováděný v protierozní kalkulačce, reviduje vymezení posuzované plochy a o této skutečnosti vyrozumí zemědělský subjekt.


§ 6

Plán opatření ke snížení erozního ohrožení

(1) Plán opatření ke snížení erozního ohrožení zemědělské půdy (dále jen "plán opatření") obsahuje opatření ke snížení erozního ohrožení za účelem nepřekročení přípustné míry erozního ohrožení posuzované plochy. Plán opatření slouží pro účely hodnocení erozního ohrožení a výběr vhodných opatření ke snížení erozního ohrožení podle § 7 odst. 1 písm. a) a b).

(2) Plán opatření se vyhotovuje prostřednictvím protierozní kalkulačky na období minimálně 5 let a vždy zahrnuje posuzovanou plochu. Plán opatření může zahrnovat i další plochy zemědělské půdy, pokud nepřekročí rozsah pětinásobku plochy jedné plodiny, na které došlo k erozní události zachycené v monitoringu eroze zemědělské půdy.

(3) Pokud zemědělský subjekt hospodaří podle plánu opatření, má se za to, že nedochází k překročení přípustné míry erozního ohrožení.


§ 7

Opatření ke snížení erozního ohrožení

(1) Jako opatření ke snížení erozního ohrožení se stanoví

a)
organizační opatření, jimiž jsou

1.
vhodné umístění pěstovaných plodin, včetně ochranného zatravnění,

2.
pásové střídání plodin,

b)
agrotechnická opatření, jimiž jsou zejména

1.
vrstevnicové obdělávání,

2.
ochranné obdělávání, kterým se rozumí hospodaření, při kterém se na povrchu půdy udržuje nejméně 30 % rostlinných zbytků v době vzcházení pěstovaných plodin, a které spočívá ve zmenšování počtu operací při obdělávání půdy a jejich slučování, kdy je vynechána orba a plodiny se sejí buď přímo do podmítnuté půdy, nebo se půda místo orby pouze kypří kypřiči; při bezorebném zpracování strništních ploch se rostlinné zbytky zapravují do půdy jen částečně, na povrchu se tvoří mulč,

3.
podrývání,

4.
hrázkování nebo důlkování,

c)
technická opatření, jimiž jsou

1.
příkopy,

2.
průlehy,

3.
zatravněné údolnice se stabilizovanou dráhou soustředěného odtoku,

4.
polní cesty s protierozní funkcí,

5.
ochranné hrázky,

6.
ochranné nádrže,

7.
terénní urovnávky,

8.
terasy,

9.
protierozní meze nebo

10.
asanace erozních výmolů.

(2) Pokud přípustnou míru erozního ohrožení nelze na posuzované ploše docílit opatřeními ke snížení erozního ohrožení uvedenými v odstavci 1 písm. a) a b) a na posuzované ploše je aplikováno ochranné zatravnění, má se za to, že přípustná míra erozního ohrožení není překročena.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Čl. 4 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
2)
Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Čl. 44 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 240/2021 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 240/2021 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí