zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 2.

19.09.2000
Odpady
Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 2.
?SCREENING? PROCES Poznámka: Protože v ČR dosud není ustálen český termín pro ?screening?, je používán anglický termín. Účelem ?screening? procesu je na základě oznámení záměru stanovit, zda určité záměry budou nebo nebudou vyžadovat standardní posuzování vlivů na životní prostředí podle příslušného právního předpisu. ?Screening? proces tak tvoří u určitých záměrů počáteční fázi procesu posuzování vlivů na životní prostředí, která se procedurálně dělí na jednotlivé kroky a kterou zajišťuje příslušný orgán státní správy pro posuzování vlivů na životní prostředí. Kroky ?screening? procesu: 1. Kontrola oznámení záměru z hlediska formálních náležitostí a předmětu posuzování: ? v případě formálních nedostatků je oznámení vráceno oznamovateli k dopracování; ? v případě, že jde o záměr obligatorně posuzovaný, ?screening? proces není aplikován. 2. Zaslání oznámení záměru k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a dotčeným obcím, které oznámení záměru zveřejní k vyjádření právnických a fyzických osob (veřejnosti). 3. Analýza obdržených vyjádření a aplikace ?screening? otázek - kritérií. 4. ?Screening? rozhodnutí: ? záměr bude podroben posuzování vlivů na životní prostředí, nebo ? záměr nebude dále posuzován. Soubor ?screening? otázek - kritérií Soubor ?screening? otázek je navržen jako objektivizující nástroj pro potřeby příslušného orgánu státní správy, který má k ?screening? rozhodnutí k dispozici oznámení záměru a vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí, popřípadě právnických a fyzických osob (veřejnosti). ?Screening? otázky - kritéria jsou formulovány tak, aby na ně mohlo být odpovězeno ANO (tj. posuzovat), NE (tj. neposuzovat), případně ? (tj. neví se). V případě odpovědi ? však ve většině případů půjde spíše o argument pro posuzování. Je zřejmé, že na základě odpovědí na ?screening? otázky - kritéria musí byt provedena celková syntéza, která musí vzít v úvahu váhu jednotlivých kritérii (otázek) souvisejících s konkrétním záměrem, územím a příslušnými vyjádřeními. Jde o klasický ad hoc přístup, který znemožňuje předem rigorózně stanovit, při kolika odpovědích ANO, případně ?, je nutno záměr posuzovat. Vždy půjde o individuální správní uvážení příslušného orgánu státní správy, které musí být dostatečně zdůvodněno. Soubor ?screening? otázek - kritérií je rozčleněn do pěti sektorů, které se týkají obecných charakteristik vlastního záměru, dotčeného území, potenciálních vlivů záměru na životní prostředí, širších souvislostí, popřípadě specifických charakteristik spojených s konkrétním typem záměru. I. Otázky - kritéria k vlastnímu záměru I.1. Bude záměr realizován na ?zelené louce?? ANO/NE/? I.2. Je záměr svým rozsahem (velikostí) mimořádný? ANO/NE/? I.3. Vyvolá záměr realizaci doprovodných investic (např. komunikací, inženýrských sítí)? ANO/NE/? I.4. Vyvolá záměr významné zvýšení objemu dopravy s možnými negativními dopady do životního prostředí? ANO/NE/? I.5. Vyvolá záměr významné zábory půdy, odběry vody nebo další vstupy surovinových a energetických zdrojů? ANO/NE/? I.6. Představuje záměr významný zdroj emisí do složek životního prostředí (např. látek znečišťujících ovzduší nebo vody, emise hluku, emise ionizujícího záření)? ANO/NE/? I.7. Bude záměr významným zdrojem nebezpečných odpadů? ANO/NE/? I.8. Je zařízení, popřípadě technologie záměru nestandardní (tj. bez referencí nebo neodzkoušené? ANO/NE/? I.9. Může být záměr zdrojem vážných havárií s nepříznivými dopady na životní prostředí? ANO/NE/? II. Otázky - kritéria k dotčenému území (lokalizaci záměru) II.1. Není záměr v souladu s příslušnou územně plánovací dokumentací, respektive pro území není zpracována ÚPD ANO/NE/? II.2. Bude záměr umístěn v územích chráněných podle zvláštních předpisů k ochraně životního prostředí (např. zákon č. 114/1992 Sb., vyhláška č. 41/1992 Sb., nařízení vlády o CHOPAV, POH vodních zdrojů atd.,), případně v jejich sousedství? ANO/NE/? II.3. Bude záměr umístěn v územích narušených z hlediska jednotlivých složek životního prostředí (např. staré ekologické zátěže, překročené limitní hodnoty znečištění, devastovaná území)? ANO/NE/? II.4. Bude záměr umístěn v (jiných než v bodech II.2. a II.3. uvedených) územích citlivých z hlediska vlivů na obyvatelstvo (např. rekreační území, hustě obydlené území)? ANO/NE/? II.5. Bude záměr umístěn v blízkosti významných historických a kulturních památek? ANO/NE/? II.6. Je vlastní záměr umístěn do krajiny původního (přirozeného) charakteru bez významnějších antropogenních zásahů? ANO/NE/? III. Otázky - kritéria k vlivům záměru na životní prostředí III.1. Může záměr způsobit významné znečištění ovzduší? ANO/NE/? III.2. Může záměr způsobit významné změny klimatických poměrů (např. inverze, mlhy)? ANO/NE/? III.3. Může záměr způsobit významné znečištění povrchových nebo podzemních vod? ANO/NE/? III.4. Může záměr způsobit významné ovlivnění režimu vody v krajině (např. režim podzemních a povrchových vod, odtokové poměry, protipovodňová ochrana území)? ANO/NE/? III.5. Může záměr způsobit významnou erozi nebo snížení kvality půd? ANO/NE/? III.6. Může záměr způsobit významné narušení horninového prostředí nebo surovinových zdrojů (např. sesuvy, poddolování, morfologické změny)? ANO/NE/? III.7. Může záměr způsobit významná zdravotní rizika nebo psychosociální dopady včetně narušení faktorů pohody? ANO/NE/? III.8. Může záměr způsobit významné narušení stability ekosystémů, významných krajinných prvků nebo územních systémů ekologické stability? ANO/NE/? III.9. Může záměr způsobit významné snížení druhové rozmanitosti nebo ohrožení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů? ANO/NE/? III.10. Může záměr způsobit významné narušení krajinného rázu a krajinných struktur? ANO/NE/? III.11. Dají se očekávat významné nepříznivé kumulativní, popřípadě synergické vlivy na životní prostředí? ANO/NE/? III.12. Dají se očekávat významné nevratné nepříznivé vlivy na životní prostředí? ANO/NE/? III.13. Dají se očekávat významné negativní změny ve využití území? ANO/NE/? IV. Otázky - kritéria k širším souvislostem IV.1. Vyvolává záměr značné negativní ohlasy ve veřejnosti? ANO/NE/? IV.2. Vyvolává záměr, resp. jeho předpokládané vlivy, negativní vyjádření dotčených obcí? ANO/NE/? IV.3. Vyvolává záměr, resp. jeho předpokládané vlivy, negativní vyjádření dotčených orgánů státní správy? ANO/NE/? IV.4. Může mít záměr významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice? ANO/NE/? IV.5. Jsou se záměrem spojeny značné neurčitosti a nedostatky ve znalostech? ANO/NE/? IV.6. Je dosavadní činnost žadatele spojená s jeho problematickým chováním ve vztahu k životnímu prostředí ANO/NE? V. Otázky - kritéria specifická (termická úprava) V.1. Jde o zneškodňování nebezpečných odpadů? ANO/NE/? V.2. Jde o zneškodňování odpadů biologického původu? ANO/NE/? V.3. Absentuje v záměru bilance a výčet druhů spalovaných odpadů? ANO/NE/? V.4. Absentuje v záměru systém svozu odpadů? ANO/NE/? V.5. Absentuje v záměru návrh systému bezpečného zneškodnění pevných produktů spalování? ANO/NE/? VI. Otázky - kritéria specifická (ukládání na skládku) VI. 1. Jde o zneškodňování nebezpečných odpadů? ANO/NE/? VI. 2. Jde o zneškodňování odpadů biologického původu? ANO/NE/? VI. 3. Absentuje v záměru návrh jímání a zneškodňování skládkového plynu v případě skládkování biologického odpadu? ANO/NE/? VI. 4. Absentuje v záměru posouzení hydrogeologického ovlivnění vodních zdrojů? ANO/NE/? VI. 5. Absentuje v záměru systém komplexního nakládání s odpadními vodami z tělesa skládky? ANO/NE/? Zdroj: Časopis EIA 03/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí