Úterý, 5. prosince 2023

Projekty občanských sdružení na rok 2001

Odpadářské projekty
Projekty občanských sdružení na rok 2001
Jaké projekty občanských sdružení z oblasti odpadů získaly podporu? Mezi 159 podpořenými projekty je pouze 5 zaměřených na odpady. Mezi nepodpořenými projekty pak bylo dalších 6 s odpadářskou tematikou. Pouhých 11 přihlášených z celkového počtu 557 projektů napovídá, že odpadová problematika nevládní neziskový sektor příliš netrápí, rozhodně méně než likvidace bolševníku a křídlatky... Do veřejného výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími pro rok 2001, vyhlášeného MŽP dne 24. srpna 2000 v Hospodářských novinách a na Internetu Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/), přihlásilo do uzávěrky 185 občanských sdružení celkem 557 projektů. Obálková komise, která zasedala ve dnech 16. ? 18. 10. 2000, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 34 projektů, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání (nejčastějším opomenutím bylo nepřiložení projektu samotného k žádosti o poskytnutí dotace nebo nevypracování projektu podle závazné osnovy, nedostatečné nebo chybějící doložení vedení účtu žadatele, chybějící podpis statutárního zástupce, použití jiného než závazného formuláře a nedostatečné doložení registrace u Ministerstva vnitra). Do vlastního výběrového řízení postoupilo 523 projektů podaných 170 občanskými sdruženími s celkovým požadavkem 56,1 mil. Kč z rozpočtu MŽP. Projekty posuzovala expertní komise, jejíž členy jmenoval ministr životního prostředí. Byla složená ze tří subkomisí sestavených podle odbornosti: Subkomise č. 1 hodnotila projekty ochranářské a přírodovědné. Subkomise č. 2 hodnotila projekty zaměřené na implementaci Aarhuské úmluvy, zvyšování povědomí o legislativě v záležitostech ŽP a osvětu veřejnosti. Subkomise č. 3 hodnotila projekty týkající se environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy. Závěrečná jednání subkomisí proběhla paralelně dne 11. 12. 2000 a vzešla z nich - na základě bodování podle předem stanovených kritérií - pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Expertní komise na závěrečném zasedání, vedeném předsedou Ing. Lubomírem Petruželou, CSc., náměstkem ministra, dne 15. 12. 2000 doporučila zveřejnit předběžné vyhodnocení výsledků výběrového řízení na Internetu MŽP. V návaznosti na schválení státního rozpočtu bylo koncem ledna rozhodnuto o výši dotačních prostředků a následně v jednotlivých programech stanovena rozhraní mezi podpořenými a nepodpořenými projekty. Celkem bylo podpořeno 159 projektů podaných 86 občanskými sdruženími, která celkem obdrží 19,35 mil. Kč. Projekty podpořené v ostatních programech skupiny C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí: Děti Země - Ostrava Kompostování a třídění odpadu v Dobré 67 000 Projekty podpořené v programech skupiny D - Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova: České ekologické manažerské centrum Legislativní stránky odborného měsíčníku Odpadové fórum 229 000 Český svaz ochránců přírody ? Ústřední výkonná rada Clean Up the World ? Ukliďme svět! 64 000 Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum Výukové programy o odpadech pro základní školy 10 300 Vita Informační kampaň Odpady v Orlové 66 000 Vybráno ze zpravodaje MŽP 03/2001 Zdroj: Elektronická knihovna MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů