zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malá obec Ohrozim ukázala, že to jde

20.08.2004
Zemědělství
Malá obec Ohrozim ukázala, že to jde
Úrodná půda splavující se z polí se rázem měnila v bahno, které se jako přízrak obyvatel dostávalo všude.
Obec Ohrozim leží pár kilometrů za Prostějovem, ve směru na Boskovice. Nezasvěceného návštěvníka, který tudy projíždí ovocnými alejemi vinoucími se jako pentle mezi širokými až k samému obzoru sahajícími lány polí, ani nenapadne, že by klid místních téměř 450 obyvatel mohl být něčím narušen. Opak je však pravdou.

Ony širé lány s absencí jakékoliv vzrostlé zeleně, svažující se nenápadně směrem do centra obce, byly příčinou každoročních větších či menších škod na majetku obce a jejích obyvatel. Stačilo, aby se přihnal prudký liják s průtrží mračen a zkáza ve vsi byla hotová. Úrodná půda splavující se z polí se rázem měnila v bahno, které se jako přízrak obyvatel dostávalo všude. Zaplavovalo ulice, ucpávalo příkopy, žlaby, tůňky, valilo se do sklepů, dvorů a do všech stavení, která mu stála v cestě.

Rozhodujícím momentem byla průtrž s krupobitím v roce 2000. Krupobití s přívalovým deštěm se obcí prohnalo 18. května a následně hned měsíc poté, 14. června téhož roku.

Tehdy se obec rozhodla problém okamžitě řešit. Kde začít? Jak získat finance a jak zajistit co nejlepší výsledek za rozumné finanční náklady? Bylo třeba skloubit snahu se zkušenostmi, odbornými znalostmi a dovednostmi všech, kteří se na společném díle budou podílet.

od záměru k realizaci

Studii Protierozní opatření z roku 2000, jež byla základním podkladem pro další navazující dokumenty, stejně jako podrobnou prováděcí dokumentaci z roku 2002, zpracovala odborná projekční kancelář z Prostějova, která má s uvedenou problematikou dlouholeté zkušenosti. Majetkoprávní vztahy vyřešila jednoduchá pozemková úprava, která proběhla v roce 2001. Potřebné pozemky byly převedeny do majetku obce, která pak mohla žádat o finanční dotaci Státní fond životního prostředí ČR. Podpora jí byla přiznána v roce 2002 z Programu péče o půdu ve výši 80 %. Celkové náklady si vyžádaly 943 tisíc Kč, z nichž 20 % obec uhradila ze svých zdrojů.

Po schválení dotace bylo nutno vybrat dodavatele. Vítězem výběrového řízení se stala olomoucká zahradnická firma, která se mimo jiné specializuje na realizace krajinářských úprav a s akcemi podobného charakteru má dlouholeté zkušenosti.

Projekt Protierozní a protipovodňové opatření obce Ohrozim v území s místním názvem Nad drahami (o rozloze více než šest hektarů) byl zahájen 14. července 2003 a úspěšně dokončen 30. října téhož roku.

Návrh a realizace

Záměrem a úkolem projektanta bylo vytvořit v krajině území, které zabrání rychlému odtoku srážkové vody přímo do obce. To znamená tím, že srážková voda bude v území zadržena, dojde nejen k regulaci odtokových poměrů, ale zvýší se i zásoby spodní vody a celkově se upraví fyzikální, chemické i biologické vlastnosti vody. Navíc bude dosaženo příznivého ovlivnění mikroklimatu a estetického účinku, zejména díky terénním modelacím a výsadbě zeleně. Místní obyvatelé a návštěvníci obce tak získají novou část přírody pro rekreaci a pobyt v krajině.

Pro docílení uvedeného efektu navrhl projektant v údolnici daného území šest přehrážek s vyhloubenými retenčními a zasakovacími prostory nad přehrážkami.Veškeré technické prvky, tzn. prahy a spadiště, jsou z přírodního materiálu (kámen a dřevo) a dimenzovány tak, aby nenarušily přírodní charakter území. Také návrh ozelenění byl zpracován tak, aby se nejen zabránilo rychlému odtoku vody, ale i větrnému proudění od západu směrem k obci. Převážná část výsadeb je umístěna po obvodu lokality, což brání smyvům z okolních zemědělsky využívaných pozemků. Solitérní dřeviny a malé skupinky byly kvůli dotvoření celkového prostoru a snadnější údržbě vysazeny po okraji zasakovacích nádrží. Přímo do zasakovacích prostor byly vysazeny dřeviny vlhkomilné a mokřadní rostliny.

Návrh tedy neřešil jen protierozní a protipovodňové opatření, ale kladl si za cíl celkové zlepšení ekologické stability území. Tím, že zasakovací prostory byly navrženy jako nevypustitelné, dochází k zadržování vody a vytváření přírodních mokřadů a jezírek. Již první rok po realizaci je možné ve vzniklých tůňkách objevit rodící se nový život.

Po zpracování prováděcího projektu i zajištění všech odborných stanovisek a potřebných povolení konečně mohla začít samotná realizace projektu. I v tomto případě se potvrdilo, jak důležitá je spolupráce a souhra projektanta a realizační firmy. Zajímavá situace nastala hned při hloubení terénu v údolnici. Byla objevena stará meliorační síť, o které nikdo nevěděl. Kvůli funkčnosti přehrážek a retenčních nádrží ji bylo nutné přerušit, aby i voda, kterou tato meliorace odváděla, byla v místě zadržena a zachycena. Jen tak mohla být zajištěna hlavní funkce zařízení, tzn. zadržení vody v tomto území.

Po dokončení terénních modelací, stavbě přehrážek a spadišť začala výsadba dřevin a založení trávníku. Vysazovány byly původní dřeviny, odpovídající místním stanovištním podmínkám - dub, habr, lípa, babyka, jeřáb, jilm, olše, líska, hloh, brslen, kalina, vrba apod. Vysazené dřeviny ve velikostech odpovídajících výsadbám v krajině byly zamulčovány a celá lokalita byla oplocena, což se ukázalo jako nejefektivnější ochrana proti okusu zvěří.

Kvalitně provedené terénní modelace, odborné založení trávníků a výsadeb dřevin dovršily zdárné dokončení díla. Ale ani výsadbou asi 400 stromů a 1200 keřů, několika desítek mokřadních rostlin včetně zatravnění pozemku práce dodavatele zdaleka nekončí. Zejména v prvních letech po výsadbě je třeba pozorně sledovat zdravotní stav dřevin a travního porostu a v případě potřeby okamžitě přijímat taková opatření, která zajistí zdárný vývoj veškeré vegetace. To znamená tak, aby v co nejkratší době došlo k zapojení porostu a propojení celé lokality s okolní přírodou.

Současný stav

Skutečnost, že vynaložené náklady nebyly zbytečné, se již několikrát potvrdila. Zejména při posledních přívalových deštích, které se Olomouckem a Prostějovskem přehnaly letos v červnu. Uskutečněné dílo však při této zkoušce zdárně obstálo. Ukázalo se, že vybudovaná opatření jsou funkční již v prvním roce po dokončení.

Navíc krajina dostala novou, přívětivější tvář - bylo spojeno příjemné s užitečným. Za pár let, až dřeviny povyrostou, bude tento kousek přírody jistě místem lákajícím k procházkám a výletům do okolí. Potěšující je, že již prvním rokem po realizaci můžeme v tůňkách, které byly jako zasakovací prostory vytvořeny nad přehrážkami, pozorovat výskyt obojživelníků a dalších vodních živočichů, přicházejících z okolního prostředí. Na tomto příkladu můžeme vidět, že možnost získat finanční dotace, ať už ze státních zdrojů, či z fondů Evropské unie, je reálná i v malé obci. Je s tím sice spojen nemalý nárůst administrativy, což vyžaduje dostatek trpělivosti a finanční spoluúčast obce, ale výsledek, jak jej dokladuje obec Ohrozim, se určitě vyplatí.

AUTOR: Dana Pazderová
Zahrada Olomouc, s. r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí