zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Náležitosti oznámení o přeshraniční přepravě odpadů

02.09.2004
Odpady
Náležitosti oznámení o přeshraniční přepravě odpadů
Oznámení a jeho náležitosti se podávají Ministerstvu životního prostředí ČR v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, nebo s úředně ověřeným překladem do některého z těchto jazyků.
PŘEPRAVA ODPADU K VYUŽITÍ Z ČR DO JINÉHO STÁTU EU

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k využití, doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, zejména ke splnění podmínek, které stanovily pro dopravu dotčené členské státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska pro využívání odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu pro využití příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí,

f) operací  využití odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

g) plánovaných metod odstranění zbytkových odpadů po provedené recyklaci,

h) množství recyklovaného materiálu v poměru ke zbytkovým odpadům,

i) odhadu hodnoty recyklovaných materiálů.

2. Oznamovatel musí o využití daných odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu, která musí být MŽP předložena jako příloha oznámení. Smlouva musí zahrnovat povinnost:

a) oznamovatele převzít v souladu s články 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

b) příjemce podat v případě další přepravy odpadů určených k využití do jiného členského státu nebo do třetí země oznámení původnímu odesílajícímu státu,

c) příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl využit způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokud je odpad přepravován mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje využití odpadů.

3.Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4. Kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona.

5. Adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.

6. Kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je zařazen do kategorie nebezpečný.

7. Kopie souhlasu k provozování skladu podle § 14 odst. 1 zákona, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele.

8. Kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovaní listiny oznamovatele.

9. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

VÝVOZ ODPADU K VYUŽITÍ Z ČR DO OECD:

Náležitosti jsou stejné jak v kapitole PŘEPRAVA ODPADU K VYUŽITÍ Z ČR DO JINÉHO STÁTU EU, navíc s požaduje následující náležitost:

1.Povolení k provozu zařízení k využívání odpadů

PŘEPRAVA Z ČR K ODSTRANĚNÍ DO JINÉHO STÁTU EU:

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k odstranění, doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro dopravu dotčenými členskými státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

f) operací odstraňování odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

2. Oznamovatel musí o odstranění odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu, která musí být MŽP předložena jako příloha oznámení. Smlouva musí zahrnovat povinnost:

a) oznamovatele převzít v souladu s článkem 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

b) příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl odstraněn způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje odstraňování odpadů.

3. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4. Kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona.

5. Adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.

6. Kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je zařazen do kategorie nebezpečný.

7. Kopie souhlasu k provozování skladu podle § 14 odst. 1 zákona, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele.

8. Kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovaní listiny oznamovatele.

9. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

VÝVOZ Z ČR K ODSTRANĚNÍ MIMO EU DO STÁTU ESVO NEBO VÝVOZ Z ČR K VYUŽITÍ DO NE-OECD:

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k využití/odstranění, doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro dopravu dotčenými členskými státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

f) operací odstraňování/využití odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

2. Oznamovatel poskytne příslušnému orgánu pro odesílání kopii písemného souhlasu přijímající země s plánovanou přepravou.

3. Oznamovatel poskytne příslušnému orgánu pro odesílání kopii potvrzení přijímající země o existenci smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem, která stanovuje nakládání s danými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí

4. Bude předložena kopie smlouvy, která musí stanovit, že příjemce  je povinen

a) během tří pracovních dní od přijetí odpadů určených k odstranění zaslat kopie kompletně vyplněného nákladního listu, kromě potvrzení uvedeného v druhé odrážce, oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům,

b) pokud možno co nejdříve, ale nejpozději do 180 dnů od přijetí odpadů, na svoji odpovědnost  zaslat potvrzení o odstranění odpadů oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům. Formulář tohoto potvrzení je součástí nákladního listu, který zásilku doprovází.

c) Smlouva dále stanoví, že pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení, jehož následkem je uvolněna finanční záruka, nese potom náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady na území v příslušnosti příslušného orgánu pro odesílání a z jejich odstranění alternativním způsobem šetrným k životnímu prostředí.

5. Písemný souhlas ostatních tranzitních států s plánovanou přepravou, pokud tyto státy nejsou smluvními stranami Basilejské úmluvy a nezřekly se udělování tohoto souhlasu v souladu s podmínkami uvedené úmluvy.

6. Povolení k provozu zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů.

7. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

8. Kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona.

9. Adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.

10. Kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je zařazen do kategorie nebezpečný.

11. Kopie souhlasu k provozování skladu podle § 14 odst. 1 zákona, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele.

12.Kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovaní listiny oznamovatele.

13. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

  PŘEPRAVA ODPADU DO ČR K VYUŽITÍ Z JINÉHO STÁTU EU NEBO OECD

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k využití, doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, zejména ke splnění podmínek, které stanovily pro dopravu dotčené členské státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska pro využívání odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu pro využití příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí,

f) operací  využití odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

g) plánovaných metod odstranění zbytkových odpadů po provedené recyklaci,

h) množství recyklovaného materiálu v poměru ke zbytkovým odpadům,

i) odhadu hodnoty recyklovaných materiálů,

2. Oznamovatel musí o využití daných odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu, která musí být MŽP předložena jako příloha oznámení. Tato smlouva může zahrnovat některé nebo všechny informace uvedené v odstavci 5. Smlouva musí zahrnovat povinnost:

a) oznamovatele převzít v souladu s články 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

b) příjemce podat v případě další přepravy odpadů určených k využití do jiného členského státu nebo do třetí země oznámení původnímu odesílajícímu státu,

c) příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl využit způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokud je odpad přepravován mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje využití odpadů.

3. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4.Kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona.

5. Kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona,  k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován. Jedná-li se o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, kopie dokladu podle § 39 odst. 3 zákona.

6. Kopie kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu.

7. Údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad odstraňován nebo využíván.

8. Informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu

9. Předchází-li v případě přepravy za účelem využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 a R13 v České republice, náležitosti uvedené v bodech 5 až 8 pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 a R13 provede.

10. Je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 a R13, informace o způsobu  následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny 5 až 8 pro zařízení, které následné využití nebo odstranění provede.

11. Kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovaní listiny příjemce.

12. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

  PŘEPRAVA DO ČR K VYUŽITÍ Z NE-OECD

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k využití, doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro dopravu dotčenými členskými státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

f) operací využití odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

2. Smlouva o environmentálně šetrném využití nebo odstranění odpadů. Smlouva musí obsahovat závazek oznamovatele vzít odpady zpět, jestliže přeshraniční přepravu nebude možno provést nebo dokončit předpokládaným způsobem.

3. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4.Kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona.

5. Informace o původu odpadu a o složení odpadu doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

6. Kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona,  k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován. Jedná-li se o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, kopie dokladu podle § 39 odst. 3 zákona.

7. Kopie kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu.

8. Údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván.

9. Informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem využití.

10. Předchází-li v případě přepravy za účelem využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 a R13 v České republice, náležitosti uvedené v bodech 6 až 9 pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 a R13 provede.

11. Je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 a R13, informace o způsobu  následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití nebo odstranění bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny 6 až 9 pro zařízení, které následné využití nebo odstranění provede.

12. Kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovaní listiny příjemce.

13. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

POHYB UVNITŘ EU K ODSTRANĚNÍ – TRANZIT PŘES ČR:

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k odstranění,

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro dopravu dotčenými členskými státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

f) operací odstraňování odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

2. Oznamovatel musí o odstranění odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu, která musí být MŽP předložena jako příloha oznámení. Smlouva musí zahrnovat povinnost:

a) oznamovatele převzít v souladu s článkem 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

b) příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl odstraněn způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje odstraňování odpadů.

3. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

  POHYB UVNITŘ EU NEBO DOVOZ DO EU Z OECD K VYUŽITÍ  S TRANZITEM PŘES ČR

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k využití.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, zejména ke splnění podmínek, které stanovily pro dopravu dotčené členské státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska pro využívání odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu pro využití příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí,

f) operací  využití odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II B směrnice 75/442/EHS

g) plánovaných metod odstranění zbytkových odpadů po provedené recyklaci,

h) množství recyklovaného materiálu v poměru ke zbytkovým odpadům,

i) odhadu hodnoty recyklovaných materiálů.

2. Oznamovatel musí o využití daných odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu, která musí být MŽP předložena jako příloha oznámení. Smlouva musí zahrnovat povinnost:

a) oznamovatele převzít v souladu s články 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

b) příjemce podat v případě další přepravy odpadů určených k využití do jiného členského státu nebo do třetí země oznámení původnímu odesílajícímu státu,

c) příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl využit způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokud je odpad přepravován mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje využití odpadů.

3. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

  VÝVOZ ODPADU K VYUŽITÍ Z EU DO OECD S TRANZITEM PŘES ČR 

Náležitosti jsou shodné s předchozí kapitolou „POHYB UVNITŘ EU NEBO DOVOZ DO EU Z OECD K VYUŽITÍ S TRANZITEM PŘES ČR“, navíc se požaduje jedna náležitost:

1. Povolení k provozu zařízení k využívání odpadů.

VÝVOZ Z EU K ODSTRANĚNÍ NEBO VÝVOZ K VYUŽITÍ DO NE-OECD S TRANZITEM PŘES ČR:

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k využití/odstranění, doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro dopravu dotčenými členskými státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

f) operací využití/odstraňování odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

2. Bude předložena kopie smlouvy, která musí stanovit, že příjemce  je povinen

a) během tří pracovních dní od přijetí odpadů určených k odstranění zaslat kopie kompletně vyplněného nákladního listu, kromě potvrzení uvedeného v druhé odrážce, oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům,

b) pokud možno co nejdříve, ale nejpozději do 180 dnů od přijetí odpadů, na svoji odpovědnost  zaslat potvrzení o odstranění odpadů oznamovateli a dotčeným příslušným orgánům. Formulář tohoto potvrzení je součástí nákladního listu, který zásilku doprovází.

c) Smlouva dále stanoví, že pokud příjemce vydá nesprávné potvrzení, jehož následkem je uvolněna finanční záruka, nese potom náklady vzniklé z povinnosti vrátit odpady na území v příslušnosti příslušného orgánu pro odesílání a z jejich odstranění alternativním způsobem šetrným k životnímu prostředí.

3. Povolení k provozu zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů.

4. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

5. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

  DOVOZ DO EU K ODSTRANĚNÍ S TRANZITEM PŘES ČR

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k odstranění,

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro dopravu dotčenými členskými státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

f) operací odstraňování odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

2. Oznamovatel musí o odstranění odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu, která musí být MŽP předložena jako příloha oznámení. Smlouva musí zahrnovat povinnost:

a) oznamovatele převzít v souladu s článkem 25 a čl. 26 odst. 2 odpady zpět, pokud nebyla přeprava dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s tímto nařízením,

b) příjemce podat oznamovateli co nejdříve, nejpozději však do 180 dnů od obdržení odpadů, potvrzení, že odpad byl odstraněn způsobem šetrným k životnímu prostředí.Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními, která spravuje táž právnická osoba, může být tato smlouva nahrazena prohlášením této právnické osoby, která zajišťuje odstraňování odpadů.

3. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

  DOVOZ DO EU K VYUŽITÍ Z NE-OECD S TRANZITEM PŘES ČR

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k odstranění

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis odpadů i totožnost jejich původců, pokud je známa,

c) plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám,

d) opatření, která se mají přijmout k zajištění bezpečné dopravy, a zejména k plnění podmínek stanovených pro dopravu dotčenými členskými státy,

e) totožnosti příjemce odpadů, sídla střediska na odstraňování odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno. Toto středisko musí mít přiměřenou technickou kapacitu k odstranění příslušných odpadů za podmínek, které nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí,

f) operací odstraňování odpadu, jak jsou uvedeny v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

2. Smlouva o environmentálně šetrném využití nebo odstranění odpadů. Smlouva musí obsahovat závazek oznamovatele vzít odpady zpět, jestliže přeshraniční přepravu nebude možno provést nebo dokončit předpokládaným způsobem

3. Oznámení musí vždy obsahovat informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 Nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

4. Potřebné adresy příslušných správních úřadů.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí