Sobota, 26. listopadu 2022

Pár dat z brněnské spalovny za rok 2008

29. května 2009
Pár dat z brněnské spalovny za rok 2008

Rok 2008

Roční vyhodnocení měsíčních průměrných hodnot emisí vztažené na stanovené referenční podmínky, vyhodnocené z kontinuální analýzy spalovny SKO společnosti SAKO Brno, a,s,
rok 2008 (část 1)
  O2 HCl SO2 NOx CO
  % mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
leden 14,5 0,7 1,6 176,7 18,6
únor 14,4 0,4 1,5 174,8 19,9
březen 14,0 0,4 0,4 171,6 18,7
duben 14,8 1,1 3,7 185,0 16,2
květen 14,5 0,6 1,2 170,8 15,8
červen 13,6 1,3 0,6 166,3 5,0
červenec 13,4 1,5 0,4 165,3 8,5
srpen 13,7 0,7 3,4 175,1 8,6
září 12,9 0,3 1,8 156,5 10,4
říjen 13,9 0,7 2,3 165,3 9,0
listopad 14,3 0,4 3,3 162,3 10,3
prosinec          
průměr 14,0 0,7 1,8 170,0 12,8
Denní emisní limity podle zákona č, 86/2002 Sb,
  > 6,0 10,0 50,0 200,0 50,0
rok 2008 (část 2)
  Prach TOC NH3 T-K1 T-K2 T-K3
  mg/m3 mg/m3 mg/m3 °C °C °C
leden 0,6 - 2,6 - - 1 040,0
únor 0,7 - 4,0 - 934,0 1 023,0
březen 1,0 - 4,5 - 895,0 1 031,0
duben 0,8 0,2 3,2 1 009,0 - -
květen 0,1 0,2 4,8 944,0 - -
červen - 0,1 4,5 978,0 - -
červenec - 0,1 5,2 1 009,0 - -
srpen 0,3 0,1 3,9 1 028,0 - -
září 0,3 - 3,3 1 015,0 - -
říjen - - 2,8 1 073,0 - -
listopad - - 2,6 1 020,0 - -
prosinec            
průměr 0,3 0,1 3,8 1 009,5 914,5 1 031,3
Denní emisní limity podle zákona č. 86/2002 Sb.
  10,0 10,0 50,0 > 850,0 > 850,0 > 850,0

Pro výpočet denního průměru byly použity validované hodnoty dle přílohy č. 3 NV 354/2002 Sb.

Množství navezených odpadů za rok 2008
Množství navezených odpadů k energetickému využití ve spalovně
a způsob odstraňování odpadů po spálení.
  NÁVOZ ODPADŮ [t] ŠKVÁRA [t] POPÍLEK [t] END-PRODUKT [t] SOLIDIFIKÁT [t]
leden 7 880,00 1 848,00 153,00 164,00 20,00
únor 7 175,00 1 593,00 135,00 232,00 32,00
březen 7 599,00 1 994,00 128,00 238,00 239,00
duben 7 278,00 877,00 - 24,00 70,00
květen 8 181,00 1 453,00 87,00 153,00 35,00
červen 8 059,00 1 899,00 54,00 223,00 34,00
červenec 8 493,00 1 514,00 98,00 215,00 31,00
srpen 7 284,00 1 512,00 27,00 77,00 23,00
září 7 904,00 1 628,00 187,00 251,00 28,00
říjen 8 220,00 1 702,00 103,00 132,00 30,00
listopad 7 372,00 1 699,00 98,00 160,00 29,00
prosinec          
celkem 85 445,00 17 719,00 1 070,00 1 869,00 571,00

Škvára vzniká přímo z procesu spalování a po ochlazení v mokrém vynašeči se shromažďuje v zásobníku škváry. Vytříděná škvára má sypkou konzistenci, tmavošedou barvu a je bez zápachu a bez nebezpečných vlastností. Základní složkou tohoto odpadu je SiO2 – cca 50 %, dále obsahuje CaO, Al2O3, zbytek tvoří alkalické oxidy, oxidy železa, sírany, chloridy, fluoridy a oxidy některých těžkých kovů. Neobsahuje v sušině látky typu PCB. Je používána na technické zabezpečení skládek nebo skládkována na příslušné skupině skládek.

Popílek je odpad kategorie N – nebezpečný je produktem I. stupně čištění spalin, odseparovává se na elektrostatickém odlučovači. Váže se na něj největší podíl škodlivin – těžké kovy a organické persistentní polutanty typu PAU, PCB, PCDD/F. Popílek má sypkou konzistenci, šedou barvu a je bez zápachu. Je shromažďován v sile popílku a je buď dávkován do míchačky solidifikační linky, nebo odvážen přímo k následné úpravě stabilizací a využití při rekultivacích.

End - produkt je odpadní produkt z II. stupně čištění spalin kategorie N – nebezpečný. Jeho chemické složení závisí na složení spalin, tedy na skladbě SKO. Z makrosložek obsahuje cca 60 % CaCl2, cca 20 % Ca(SO3)2, cca 3 % Ca(SO4)2, CaF2, nezreagovaný vápenný hydrát Ca(OH)2, aktivní uhlí. Odděluje se na textilních filtrech jako výsledný reakční produkt neutralizační reakce kyselých složekspalin a alkalického sorbentu – vápenného mléka. Je to velmi jemný prach tmavošedé barvy (vlivem přítomnosti aktivního uhlí), bez zápachu, silně hygroskopický v důsledku nezreagovaného Ca(OH)2. Je shromažďován v sile End – produktu a je buď dávkován do míchačky solidifikační linky, nebo odvážen přímo k následné úpravě stabilizací a využití při rekultivacích.

Solidifikát je odpad kategorie O – ostatní. V míchačce solidifikační linky se dle stanovené receptury mísí v předepsaném poměru popílek, End – produkt, cement a voda. Vzniklý solidifikát v kašovitém stavu, šedočerné barvy bez zápachu se plní do speciálních autocisteren a odváží se k odstranění na smluvní skládky, kde se v kašovitém stavu vypouští do určených prostorů skládky. Během 48 hodin dojde k jeho vytvrdnutí. V tomto alkalicky reagujícím prostředí jsou těžké kovy nerozpustné a veškeré škodliviny jsou pevně fyzikálně a chemicky vázány a je tak zabráněno kontaminaci životního prostředí.

ZDROJ: www.sako.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů