Úterý, 6. prosince 2022

Rekonstrukce brněnské spalovny - letošní rok

12. listopadu 2009
Rekonstrukce brněnské spalovny - letošní rok
29.09.2009
Pohled od Stránské skály

V nadcházejících podzimních dnech je možné se při pouštění draků podívat na areál spalovny i z její zadní strany. Realizovány jsou již všechny zásadní části, mimo úprav na původním objektu druhého stupně čištění bude v závěru realizace projektu ještě provedeno vizuální sjednocení, tedy ušití oblečků ve stejném barevném stylu pro všechny provozní objekty spalovny.

22.09.2009
Tkaninové filtry a absorbéry


Montáž tkaninových filtrů a absorbérů byla ukončena v průběhu letních měsíců, doplněna byla také ocelová konstrukce včetně přístupové lávky spojující střechu škvárovny s absorbéry. Na systému čištění spalin nyní pokračuje realizace navazujících částí MaR, elektro a dopravy popílku. Definitivní odstavení posledního z původních kotlů umožní montáž spalinovodů a provedení úprav komínu, starý filtr však může zatím zaslouženě odpočívat na svém oblíbeném místě.

18.09.2009
Plocha u turbínové a dotřiďovací haly


Plocha u nového objektu turbínové a dotřiďovací haly, která byla hlavním místem pro uskladnění zařízení a materiálu dodaných na stavbu, je ve srovnání s hektickou dobou nedávno minulou již poloprázdná. Hlavním objem uskladněného materiálu tak tvoří segmenty spalinovodů, další část zaberou části komínových vložek, které budou použity při rekonstrukci stávajícího komínu.

10.9.2009
Detaily okolo vzduchových kondenzátorů
Po osazení obvodových krycích plechů získali vzduchové kondenzátory na střeše nového objektu turbínové a dotřiďovací haly svoji konečnou, oku lahodící podobu. Zajímavé zde ale mohou být také z větší vzdálenosti nespatřitelné detailní pohledy na jednotlivé jejich části a zařízení instalované na patě vzduchových kondenzátorů.

30.8.2009
Turbosoustrojí


Svět sám pro sebe je instalace turbosoustrojí 22 kW. Turbína, převodovka a generátor jsou již spojeny v jeden celek, bylo provedeno jejich vyrovnání a následné středění spojek. Po ukončení strojní montáže bude soustrojí připraveno pro trubní napojení na navazující technologické části a připojení na kabelové trasy z elektro rozvoden. Po ukončení rekonstrukce a zprovoznění nové technologie spalovny bude řízení provozních režimů turbosoustrojí prováděno z centrálního velínu umístěného v administrativní části nové budovy.

27.8.2009
Nahoru a dolů horskou dráhou


Dokončená a ke zkouškám připravená nová technologie škvárového hospodářství může vedením jednotlivých pásových dopravníků připomínat horskou dráhu. Z betonového zásobníku škváry je přes vstupní zásobník s mříží separující kusy větší než 200mm škvára vedena do třídícího bubnu frakcí 200 - 32mm. Jízda škváry < 32 mm pak může dalšími dopravníky pokračovat k dalšímu třídícímu bubnu pro třídění frakcí 16 - 32 mm a < 16 mm, zpestřením je průjezd separátory železných i neželezných kovů.


20.8.2009
Vzduchový kondenzátor v nedbalkáchBěhem letních měsíců pokračovala montáž vzduchového na střeše objektu SO401. Byly doplňovány jednotlivé části ocelových konstrukcí, na šikmé části kondenzátorů byly osazovány jednotlivé chladící sekce. Na jižní straně objektu je instalováno výrazné potrubí, které bude přivádět páru do obou částí kondenzátorů. Tyto práce se již blíží do svého závěru a po obvodu konstrukce kondenzátoru bude zahájena montáž obvodových krycích plechů, který obleče kondenzátor do slušivého kabátku a dá této části její konečnou podobu.


12.8.2009
Chemická úpravna vody


V novém samostatném prostoru objektu Dotřiďovací a turbínové haly je umístěna technologie chemické úpravny vody. Díky modulovému řešení jednotlivých částí probíhala její instalace velmi elegantně, nyní probíhá trubní napojování navazujících technologických částí a montáž částí MaR a elektro.

10.8.2009
Dotřiďovací linka čeká


V nově postaveném objektu SO401 Turbínová a dotřiďovací hala je v jeho horní části již připravena kompletní technologie dotřiďovací linky, jejímž úkolem bude další zkvalitnění předtříděného odpadu jeho dotříděním. Prozatím uvažovaný rozsah jsou PET lahve, papír a sklo, koncepce dotřiďovací linky však bude umožňovat práci i s dalšími druhy předtříděného odpadu.

25.7.2009
Škvárové hospodářství

Veškeré práce v prostoru škvárové haly probíhají při zachování provozu stávajícího kotle K1. Zásadní části nové technologie škvárového hospodářství pro třídění a separaci škváry jsou v současné době již nainstalovány, jednotlivé dopravní trasy, třídící zařízení a separátory jsou tak nyní doplňovány o pochůzné lávky a přístupové konstrukce.

23.07.2009
Transformátor VN

Po nastěhování turbosoustrojí v polovině května mohly být dokončeny práce na jihozápadní části objektu turbínové a dotřiďovací haly. Současně s uzavřením montážního otvoru byly vybudovány základy a dokončen přístavek pro stání transformátoru. Po dokončení podlah přístavku byla provedena dodávka transformátoru, na montážní ploše byla provedena jeho kompletace a nasunutí na konečnou pozici v přístavku.

10.7.2009
Montáž vzduchového kondenzátoru na střeše objektu SO401


Na střeše objektu SO401 je zřetelný výrazný postup montáže ocelových konstrukcí a technologie vzduchového kondenzátoru, na kterém bude v provozním režimu ochlazována zbylá část nevyužité páry a získaný kondenzát bude vracen zpět do oběhu. Nyní jsou připravovány a postupně instalovány jednotlivé segmenty parního potrubí, jenž bude přivádět páru na nejvýše položenou část trubního systému kondenzátoru. Aby bylo vše krásně sudé, jsou na střeše objektu SO401 mimo vlastních vzduchových kondenzátorů umístěny také dvojčata chladičů turbogenerátoru.

2.7.2009
Dotřiďovací linka

V novém objektu dotřiďovací a turbínové haly je k stavebně připraveným betonovým boxům kompletována technologie dotřiďovací linky. V současné době je dokončována montáž násypek, částí dopravníků a třídícího pásu, byl nainstalován balící lis a je naplánována instalace drtiče. Jednotlivé stupně technologie linky budou umožňovat další dotřídění tříděného sběru odpadu, uvažováno je zejména s dotřiďováním skla, PET-lahví a papíru.

28.6.2009
Montáž technologie čištění spalin


Práce na technologii čištění spalin se mimo izolací, opláštění a přístřešků textilních filtrů a absorbérů soustřeďují na kompletaci navazujících částí, montáže spalinovodů a transportní trasy popílku z výsypek textilních filtrů.

21.6.2009
Lodní šrouby
Ač jsou země české stále bez moře, jednoho dne se na staveništi objevila dodávka listů lodních šroubů zaoceánského parníku. Pozdvižení bylo stejně velké jako následné zklamání z reality. Jednalo se totiž o listy vrtule, resp. dvou vrtulí vzduchových kondenzátorů umístěných na střeše nového objektu dotřiďovací a turbínové haly.

10.6.2009
Okolo a uvnitř kotle


Byla úspěšně provedena tlaková zkouška tlakového celku obou kotlů, tlakové celky bez přehříváků. Tento krok byl zásadní pro další pokračování prací, a to zejména montážní provádění ochranných inconelových návarů, vyzdívky spalovacích komor kotlů žárovzdorným materiálem a izolace vnějších povrchů kotlů. Zatímco okolo kotlů dostávají jednotlivé části jasné obrysy, při náhledu do nitra kotlů revizními otvory má atmosféra místy až tajemný nádech.

1.6.2009
Postup stavby na novém objektu SO401 a kotelně


Stavební práce uvnitř nového objektu dotřiďovací a turbínové haly se v její administrativní části dostaly do fáze pokládky obkladů, dlažby, kompletace podhledů, jednotlivé prostory tak získávají svou konečnou podobu. Také fasáda objektu, zejména její jihozápadní část, se už začíná vybarvovat. Na kotelně se připravuje demontáž hlavního jeřábu postaveného ve středu kotelny, pod otevřeným stropem kotelny budou doplněny nosníky a strop kotelny bude postupně uzavírán.

21.5.2009
Montáž technologie na všech frontách

Montáž technologie nyní probíhá naplno již na všech frontách, bylo přistoupeno k posílení kapacit montážních pracovníků, práce prováděny ve dvou, resp. třech směnách systémem turnusů. Na kotelně je tlakový celek doplňován o stropní část kotlů, vedlejší objekt škvárové haly je v potřebném rozsahu ponechán pro provoz stávajícího kotle K1, současně je zde po provedení stavebních prací a dokončení elektrovestavku instalována nová technologie škvárového hospodářství, rozpracována je rovněž montáž trubních tras v objektu turbínové haly.

12.5.2009
Fasáda na západní stěně SO401Do konečné podoby se blíží povrch západní fasády nového objektu Dotřiďovací a turbínové haly (SO401). Vnější povrchy zbývajících stěn tohoto objektu jsou rovněž ve vysokém stupni rozpracovanosti, na severní straně probíhá aplikace zateplovacího systému, na jižní straně dominuje montážní otvor pro chystané nastěhování turbosoustrojí.
Na střeše SO401 je i z dálky vidět postup montáže ocelové konstrukce vzduchového chladiče.

4.5.2009
Čepice absorbérůPo ukončení hrubé montáže absorbérů byla na zemi provedena předmontáž konstrukce nadstavby absorbérů s výrazným červeným opláštěním. Po ukončení předmontáže byly nadstavby vyzvednuty a osazeny na horní část každého z absorbérů, z dálky nyní můžou připomínat chlupaté medvědí čepice Buckinghamské stráže.

22.4.2009
Pohled na otevřenou střechu kotelny
Z nejvyššího místa ocelové konstrukce na střeše škvárové haly je pěkný výhled do širokého dalekého okolí, ale i nezvyklý pohled otevřenou střechou kotelny s výrazným prvkem v podobě tlumičů parních odfuků. Jak to vypadá těsně pod pokličkou je pak vidět na druhé fotografii, na horním bubnu je patrný již provedený rozsah zaválcovaných trubek systému tlakového celku kotle.

16.4.2009
Jižní strana turbínové a dotřiďovací haly

V turbínové a dotřiďovací hale probíhá betonáž finálích podlah v prostorách budoucí strojovny turbosoustrojí. Z jižní strany budovy zůstává část její stěny otevřená tak, aby bylo možno touto cestou nastěhovat turbínu se základovým rámem a generátorem. Na administrativní části budovy jsou již osazeny okna, na západní části budovy jsou prováděny vnější omítky.

10.4.2009
Dokončena hrubá montáž na filtrech a absorbérechNa absorbérech i tkaninových filtrech byla dokončena hrubá montáž. Horní části tkaninových filtrů byly zastřešeny a bylo zahájeno vystrojování strojních částí filtrů. Jsou osazovány části spalinovodů s uzavíracími klapkami, absorbéry jsou doplňovány o pochůzné lávky.

28.3.2009
Hrubá stavba turbínové a dotřiďovací haly


Hrubá stavba turbínové a dotřiďovací haly je již ve vysokém stupni rozpracovanosti. Betonový monolit je po svém obvodu vyzdíván, byly zahájeny práce na zakrývání střechy prefabrikovanými panely, uvnitř budovy budou zahájeny instalace rozvodů.

19.3.2009
Membránové stěny kotlů

Vlastní prostor kotle je tvořen membránovými stěnami, rozsáhlým systémem trubek, které jsou součástí tlakového celku kotle. Trubky vstupující do dolního a horního bubnu kotle jsou postupně po jednotlivých sekcích zaválcovávány, je prováděna kontrola a proměřením každého provedeného spoje.

10.3.2009
Ekonomizéry, tkaninové filtry a absorbéry
Na střeše škvárovny probíhají mimo dokončování montáže ekonomizérů také práce na tkaninových filtrech. Na ploše před škvárovou halou pak jsou po vlastní předmontáži kónické, válcové a horní části sestaveny absorbéry osazené do nově zbudovaných ocelových konstrukcí.

26.2.2009
Předmontáž absorbérů


Do závěrečné fáze se blíží předmontáž jednotlivých částí absorbérů, které budou následně instalovány na připravené ocelové konstrukce.

21.2.2009
Příprava pro bubeníky


Každý kotel bude osazen dvěma bubny. Ve spodní části se nachází buben menší o průměru 1,9m, o celá čtyři patra výše je jeho větší parťák s průměrem 2,5m. Právě tyto výměníky jsou důmyslně napojeny na trubní systém kotle, společně pak zajistí proměnu napájecí vody na páru o parametrech 4MPa, 400oC.

18.2.2009
Membránové stěny nových kotlů
Membránové stěny nových kotlů jsou složeny ze stovek již z přípravy přesně tvarovaných trubek, mnohé z nich jsou opatřeny antikorozním povlakem pro zajištění delší životnosti. Na propojení složitého systému tlakových celků kotlů jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost a kvalitu montáže.

15.2.2009
Turbínová a dotřiďovací hala překonala třetí podlaží


Opěrná zeď, výrazný prvek úvodní části stavby, je již dokončena. Právě na souvisejícím objektu turbínové a dotříďovací haly je nejzřetelnější rychlý postup stavebních prací, za necelý měsíc zde stavba povyskočila o dvě patra, začalo také vyzdívání administrativní části.

31.1.2009
Ocelová konstrukce filtrůPodařilo se propojit ocelové konstrukce pro spalinové filtry ze střechy škvárovny s vnější konstrukci, která přiléhá k budově, z větší části je tak již připraveno pro další postup montáže technologie.

27.1.2009
Zahájení instalace částí kotlů K2, K3Začala jedna z nejnáročnějších fází stavby. Několikatunové kolosy je třeba s přesností na milimetr usadit do připravených konstrukcí v hale kotelny.

15.1.2009
Turbínová hala a opěrná zeďOpěrná zeď už je hotová a je zcela zavezena navážkou. Hala třídírny se již odpoutala ode dna základů a začíná rychle růst.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů