Neděle, 27. listopadu 2022

Memorandum národní konference VENKOV 2009

25. listopadu 2009
Memorandum národní konference VENKOV 2009

Účastníci národní konference Venkov 2009, kteří se sešli ve dnech 18. a 19. listopadu v Holešově pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov zřizované Ministerstvem zemědělství ČR a jeho hlavními partnery Spolkem pro obnovu venkova, Agrární komory, Národní sítě MAS a Národní observatoře venkova pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Holešov v regionu MAS - Partnerství Moštěnka, formulovali tyto základní cíle svého společného úsilí ve prospěch rozvoje venkov v následujícím období:

Vesnice

1) Řešení rozpočtového určení daní
2) Řešení složité administrativy a byrokracie
3) Řešení Programu rozvoje venkova (zjednodušení pravidel a zvýšení objemu financí pro venkov)
4) Řešení uznatelnosti DPH (proč vybírat od obcí?)
5) Komplexní pozemkové úpravy

Zemědělci

1) Je nezbytné vypracovat prorůstovou koncepci českého zemědělství - skončit s politikou ode zdi ke zdi
2) Vyrovnat podmínky společné zemědělské politiky EU mezi starými a novými zeměmi
3) Vyrovnat doplňkové národní platby (TOP UP) i národní dotace do plné výše
4) Přijmout nezbytná opatření k udržení agrárních komodit ohrožených enormními výkyvy na trhu
5) Přijmout razantní opatření proti ubývání půdního fondu

Regiony

1) Součinnost regionů (místních akčních skupin) s platební agenturou SZIF v rámci realizace osy IV Programu rozvoje venkova (PRV) bude založena na vzájemné důvěře a partnerské komunikaci a sdílení metodik a postupů. Přístup platební agentury musí být koordinovaný a jednotný v rámci celé ČR.
2) NS MAS by se ve spolupráci s řídícím orgánem měla nadále podílet na systematickém zjednodušování pravidel osy IV a jejich přibližování sedmi principům LEADER, především inovativnosti, víceodvětvovému navrhování a partnerství. MAS, řídící orgán i platební agentura by si měly být neustále vědomy významu těchto principů a trvat na jejich uplatňování.
3) Významná pozornost by měla být dána přípravě a uplatnění metody LEADER 2013-2020, kdy by programový dokument a prováděcí pravidla měla reflektovat dosavadní zkušenosti a NS MAS ČR by měla mít zásadní slovo při jejich formulaci.
4) LEADER by neměl být jen kombinací opatření os I-III PRV, ale především přidanou hodnotou, kterou spatřujeme v inovativnosti. Inovativnost ze své podstaty není dopředu definovatelná, proto nelze pravidla omezovat konkrétními výčty.
5) Nutnost předfinancování výrazně limituje realizace osy IV, jejíž prioritou je především podpora malých venkovských subjektů.

Celostátní síť pro venkov by měla sloužit jako platforma pro setkávání, partnerskou diskusi a výměnu zkušeností všech aktérů rozvoje venkova, ke kterým by měl být zachován rovný přístup bez zvýhodňování některého ze sektorů resp. pilířů zemědělské politiky. MAS, které sdružují obce, podnikatele a neziskové organizace, by měly hrát významnou roli při seznamování partnerů sítě s nezemědělskými problémy venkova.

Další podrobnosti a dokumenty z konference naleznete zde.


MAS Moravský kras o.s.
679 13 Sloup 221
e-mail: masmk@seznam.cz
tel. 739 042 933
www.mas-moravsky-kras.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů