Neděle, 14. července 2024

Služby spalovny TERMIZO Liberec

Služby spalovny TERMIZO Liberec

Energetické využití (likvidace) odpadů

O energetickém využití odpadů obecně

Odpad, který je do spalovny dovážen svozovými organizacemi, občany nebo firmami, je za úplatu spálen a teplo vzniklé při spalování odpadů je využito k výrobě tepelné a elektrické energie. Vyrobená energie je prodávána vlastníkovi rozvodných sítí, který ji dále dodává koncovým spotřebitelům - domácnostem a firmám.

Spalovna je schopna energeticky využít širokou škálu odpadů.

Hmotnost dodaných odpadů je stanovována vážením na úředně ověřené váze před příjezdem k místu vykládky. Přejímka odpadu je řízena obsluhou. Po vyložení odpadu je vozidlo zváženo prázdné a na základě rozdílu příjmové a odjezdové váhy je stanovena hmotnost nákladu - odpadu. Na základě toho je vystaven doklad o hmotnosti odpadu - vážní lístek, který obsahuje: datum, hodinu vážení, SPZ vozidla, původce odpadu, kód druhu odpadu, netto váhu a číslo vážního lístku.

Podrobnosti navážení odpadů lze konzultovat s vedoucí příjmu odpadů.

Uzavření smlouvy na dodávku odpadu do našeho zařízení je možné dohodnout s obchodně ekonomickým ředitelem.

Ceník likvidace odpadů Vám zašleme na vyžádání elektronicky nebo faxem. Cena se pohybuje dle druhu odpadu v rozmezí 1,40 Kč za kg + DPH (směsi materiálů z papíru, plastů, dřeva) do 2,70 Kč za kg + DPH (dezinfekční odpady ze zdravotní péče, tonery atd.)

Seznam přijímaných odpadů

Spalovna TERMIZO a.s. je určena pro energetické využívání směsného komunálního a jemu podobného živnostenského odpadu podle legislativních pravidel ČR a EU.

Odpad podle jeho druhu a kategorie je povinen zařadit původce odpadu (dodavatel). Případné pochybnosti o vhodnosti či zařazení odpadu je třeba konzultovat s odpovědnými pracovníky společnosti TERMIZO a.s. (vedoucí příjmu odpadů, odpadový hospodář, obchodně ekonomický ředitel) a je třeba přivézt vzorek odpadu. Balíkovaný odpad musí být dodáván tak, aby bylo možno manipulovat s jednotlivými balíky a bylo možné případné vázací pásky či dráty upravit tak, aby do bunkru odpadu byl dopraven odpad nesvázaný, nepáskovaný.

Odpovědní pracovníci společnosti TERMIZO a.s. jsou oprávněni prověřit druh dodávaného odpadu ještě před vykládkou z vozu, nebo i během vykládání. Zjistí-li se, že odpad nesplňuje podmínky stanovené provozním řádem a zákonnými předpisy, odmítne obsluha jeho převzetí. Oprávněně odmítnutý odpad je dodavatel povinen na svůj náklad odvézt ze spalovny. Pokud se zjistí, že dodavatel nevhodný odpad již vyložil do bunkru odpadů, bude mu uložena pokuta.

Na základě provozního řádu schváleného Krajským úřadem Libereckého kraje dne 5. 5. 2010 a v souladu s vyhláškou č. 381/2001.

je povoleno využívat následující odpady

02 01 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 03 odpad rostlinných pletiv
02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 07 odpady z lesnictví
02 01 09 agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
02 02 odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 03 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 99 odpady jinak blíže neurčené
02 05 odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 99 odpady jinak blíže neurčené
02 06 odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 99 odpady jinak blíže neurčené
02 07 odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 odpady z praní, čištění a z mech. zprac. surovin
02 07 02 odpady z destilace lihovin (pevné zbytky)
02 07 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
03 01 odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 odpadní kůra a korek
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04
03 01 99 odpady jinak blíže neurčené
03 03 odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 odpadní kůra a dřevo
03 03 07 mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08 odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 10 výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 99 odpady jinak blíže neurčené
04 01 odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01 odpadní klihovka a štípenka
04 01 09 odpady z úpravy a apretace
04 01 99 odpady jinak blíže neurčené
04 02 odpady z textilního průmyslu
04 02 09 odpady z kompozitních tkanin (impregnovaná tkanina, elastomer, plastomer)
04 02 10 organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 15 jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 21 odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 odpady ze zpracovaných textilních vláken
04 02 99 odpady jinak blíže neurčené
07 02 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 13 plastový odpad
07 02 99 odpady jinak blíže neurčené
07 05 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 14 pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
08 01 odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 18 jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 080111
08 03 odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání tiskařských barev
08 03 13 odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 18 odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 04 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 10 odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
09 01 odpady z fotografického průmyslu
09 01 08 fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 10 fotoaparáty na jedno použití bez baterií
09 01 12 fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod čísly 090111
10 11 odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03 odpadní materiály na bázi skleněných vkláken
12 01 odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 05 plastové hobliny a třísky
15 01 obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 papírové a lepenkové obaly
15 01 02 plastové obaly
15 01 03 dřevěné obaly
15 01 05 kompozitní obaly
15 01 06 směsné obaly
15 01 09 textilní obaly
15 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 03 absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 01 03 pneumatiky
16 01 19 plasty
16 01 22 součástky jinak blíže neurčené
16 01 99 odpady jinak blíže neurčené
16 02 odpady z elektrického a elektronického zařízení
16 02 14 vyřazená zařízení neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod čísly 16 02 15
17 02 dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo
17 02 03 plasty
17 04 kovy (včetně jejich slitin)
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10
17 06 izolační materiály s obsahem azbestu
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
18 01 odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 01 04 odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
18 02 odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence nemoci zvířat
18 02 03 odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
19 05 odpady z aerobního zpracování komunálního nebo podobného odpadu
19 05 01 nekompostovaný podíl komunálního odpadu
19 05 03 kompost nevyhovující jakosti
19 05 99 odpady jinak blíže neurčené
19 08 odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01 shrabky z česlí
19 08 05 kaly z čištění komunálních odpadních vod (odvodněná frakce)
19 09 odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01 pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 04 upotřebené aktivní uhlí
19 09 05 nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 10 odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 10 02 neželezný odpad
19 10 04 lehká frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 06 jiné frakce neuvedené pod čislem 19 10 05
19 12 odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01 papír a lepenka
19 12 04 plasty a kaučuk
19 12 07 dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08 textil
19 12 10 spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 12 jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
20 01 složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01 papír a lepenka
20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10 oděvy
20 01 11 textilní materiály
20 01 28 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 36 vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 99 další frakce jinak blíže neurčené
20 02 odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
20 03 ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad
20 03 02 odpad z tržišť
20 03 03 uliční smetky
20 03 07 objemný odpad
20 03 99 komunální odpady jinak blíže neurčené

Z energetického využití jsou vyloučeny následují odpady

nehořlavé látky - zemina, kamení, písek, bahno, struska, škvára, popel, sníh, led, cihly, malta, beton, střešní krytina, stavební suť, feromagnetické i barevné kovy a předměty z nich, apod.

ze zdravotnictví, z veterinární péče a z výzkumu s nimi souvisejícího - lékařské nástroje, části těl, orgány včetně krevních vaků a konzerv, odpor vzbuzující látky, uhynulá zvířata, lidské a zvířecí výkaly apod.

ohrožující technologické zařízení spalovny, zdraví osob a životní prostředí - výbušné, s oxidační schopností, vysoce hořlavé (samovznícením), dráždivé, žíravé, toxické, karcinogenní, infekční (na něž jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce), škodlivé zdraví, prach (textilní, dřevní, uhelný, gumový, obilní a jiný prach).

odpady z anorganických a organických chemických procesů - tekuté, kašovité a těstovité odpady; odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, oleje a jejich obaly, soli kalících lázní, odpady kapalných paliv apod.

kontaminované radionuklidy - jejichž hmotnostní aktivita je vyšší než upravuje platná vyhláška SÚJB.

velkoobjemový spalitelný a nespalitelný odpad - který nemůže být z technických důvodů rozdrcen na drtícím zařízení spalovny na maximálně přípustný rozměr, velké kovové předměty (pračky, lednice, sudy, bojlery), rozměrná tělesa.

Nebezpečné látky, které mohou odpad znečistit, jsou určeny odpadovým zákonem a pro vizuální kontrolu se jedná zejména o

  • organické látky, které se často vyznačují intenzivním zápachem či vůní (barvy, oleje, drogistické přípravky, rozpouštědla, lepidla, chemikálie)
  • anorganické látky (azbest-eternit, práškové chemikálie, pigmenty)
  • baterie nebo akumulátory
  • kaly nebo vodné emulze
  • léčiva
  • výbojky a zářivky
  • ZDROJ: TERMIZO
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů