Nový dech energetickému využívání odpadů?

Přijetí nového zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, jenž vstoupil v platnost s výjimkou některých ustanovení od ledna letošního roku, přináší řadu změn do dosavadního systému provozních podpor výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů.

16. dubna 2013
Nový dech energetickému využívání odpadů?

Jednou z těch pro odpadové hospodářství zásadních, přestože spočívá v odstranění pouhého adjektiva, je i nová definice termínu biomasa (§ 2 písm. b) zákona]. Chybějícím slovem je zde termín "vytříděný" v sousloví "biologicky rozložitelná část ... průmyslového a komunálního odpadu".

Tato redefinice biomasy, která má podstatu v nové evropské legislativě zavazující členské země k dalšímu rozvoji "OZE" (Směrnice 2009/28/ES), tak vytváří podle některých konečně prostor pro subvencování výroby "zelené" elektřiny ze směsných komunálních odpadů, což doposud nebylo možné (resp. bylo považováno za energii z druhotných zdrojů).

AKCEPTOVANÝ PODÍL BRKO

Jaký podíl biologicky rozložitelné části ve směsném (či jinak nevytříděném) komunálním odpadu, respektive z něj vyrobené "zelené" energie bude akceptován, upřesňuje prováděcí vyhláška Min. průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb. Kvantifikuje jej § 5 vyhlášky, a to ve výši 60 % celkového energetického obsahu odpadu, neprokáže-li výrobce energie skutečnou hodnotu.

Přímé určení podílu je zjevně motivováno snahou zjednodušit způsob vykazování, nicméně nelze vyloučit, že výrobci budou provádět měření, aby prokázali ještě úroveň vyšší. Důvodem k tomu je fakt, že podle jedné z možných metod stanovení podílu BRKO, spočívající v určení podílu tzv. biogenního uhlíku ve spalinách, mohou výsledky převyšovat i hodnotu 70 % (viz výsledky měření na ZEVO v Praze-Malešicích uskutečněných v letech 2011 a 2012 společností TESO).

Zde je však nutné upozornit, že tomu ve stejné výši neodpovídá energetický obsah, který by správně měl být přepočten přes výhřevnost (sušiny) biologicky rozložitelné a nerozložitelné frakce, respektive podílu uhlíku v nich obsaženém. A tyto hodnoty se pro obě frakce liší. Přepočítávací metoda doporučená britskou asociací REA pro systém obnovitelných certifikátů ve Velké Británii stanovuje tyto směrné hodnoty na 0,39 MJ/kg biogenního uhlíku a 0,47 MJ/kg fosilního uhlíku, což v praxi znamená redukci podílu BRKO na energetickém obsahu SKO oproti koncentraci biogenního uhlíku ve spalinách o zhruba 5 až 10 % (relativně).

NÁROK NA PODPORU

Na nový zákonný rámec reaguje i cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012, v němž se nově objevují samostatné kategorie "výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie", a to pro zařízení uvedená do provozu do 31. 12. 2012 a po tomto datu (ve výši zeleného bonusu, tj. příplatku k tržní ceně vyráběné elektřiny, 680 Kč/MWh, resp. 1830 Kč/MWh). Již z názvu této kategorie přitom vyplývá, že nárok na podporu budou mít i zařízení spoluspalující odpady obsahující biologicky rozložitelnou část, tak jak nově upravuje zákon o ochraně ovzduší.

Přiznání této podpory pro nová zařízení však bude komplikováno faktem, že výše uvedený zákon pro zařízení uvedená do provozu po 24 měsících od uveřejnění zákona ve sbírce (tj. od 30. 5. 2014) bude podmiňovat vyplácení podpory dosažení tzv. vysokoúčinné KVET, což v praxi znamená výrobu elektřiny jen v protitlaké parní turbíně nebo ve vysokotlaké části odběrového kondenzačního turbosoustrojí. Bude-li ustanovení (paragraf 4 odst. 5, písm. b) ponecháno i po případné změně zákona, nové projekty ZEVO v pokročilé fázi přípravy (Chotíkov či Komořany) s tím musí počítat.

DODATEČNÉ ZDROJE PŘÍJMŮ

Výrobny elektřiny a tepla z (biologicky rozložitelných) odpadů však mohou souběžně získávat až čtyři další dodatečné zdroje příjmů ve formě zeleného bonusu (konkrétně v rámečku).

Při vhodné konstelaci by tak teoreticky bylo možné získat celkovou podporu převyšující i částku 500 Kč/tunu odpadu zhodnoceného pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, což je pro srovnání výše současného poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku. Tedy nikoliv málo.

Důležitých změn je však více (mj. se provozní podpora u nových projektů snižuje v případě, že obdrží investiční dotaci, zdroje nad 100 kWel výkonu mohou obdržet jen pouze zelený bonus, nově podporu vyplácí Operátor trhu, mění se kategorizace výroben elektřiny z bioplynu z hlediska výše podpory, uzákoněna je provozní podpora biometanu a teplu vyráběnému z pevné biomasy atd.), to však přesahuje možnosti tohoto článku.

Není navíc jisté, zda zákon v současné podobě "přetrvá" déle než jeden rok, protože MPO a ERÚ připravují jeho změnu s cílem zastavit poskytování provozních podpor pro všechny nové zdroje uvedené do provozu po roce 2013. Podpora energetickému využití odpadů by však zastavena být neměla, jinak dále posune minimální hranici výše poplatku za příjem odpadu u budoucích projektů ZEVO, což není dobrou zprávou pro jejich investory potažmo původce odpadů. Více bude jasno však až příští rok.

Ing. Tomáš Voříšek
SEVEN, o. p. s.

ZELENÉ BONUSY

Výrobny elektřiny a tepla spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie mohou získat od letošního roku zelené bonusy za:

výrobu elektřiny pocházející z tzv. BRKO (zelený bonus u instalací uvedených před 1. 1. 2013 ve výši 680 Kč/MWh a u instalací uvedených do provozu od 1. 1. 2012 pak ve výši 1830 Kč/MWh),

výrobu elektřiny z biologicky nerozložitelné složky považované za druhotný zdroj (ve výši 45 Kč/MWh elektřiny u stávajících i nových zařízení uvedených do provozu v letošním roce),

vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla bez ohledu na složení spalovaných vstupů (tzv. "základní" zelený bonus u stávajících i nových instalací s el. výkonem do 5 i nad 5 MWel včetně ve výši 45 Kč za MWh elektřiny vyrobenou tímto způsobem, pokud u však u výroben nad 5 MWel je výše tzv. úspor primární energie více než 15 %, pak je základní bonus navýšen na 170 Kč/MWh),

vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z části BRKO, je-li spalován společně s neobnovitelným zdrojem (tzv. "doplňková sazba II" zeleného bonusu platící bez ohledu na datum uvedení výrobny do provozu a její velikost; výše bonusu pro podíl energie z BRKO, které je považováno za biomasu kategorie dva, činí 450 Kč/MWh, ať už v režimu sériového nebo paralelního spoluspalování),

příspěvek za teplo vyráběné z biomasy, tj. i z biologicky rozložitelné složky komunál-ního odpadu, je-li dodáno do sítě centrálního zásobování teplem provozovaného držitelem licence na výrobu a distribuci tepla (jeho výši definuje přímo zákon, a to na hodnotě 50 Kč/GJ dodaného tepla pro stávající i nové výrobny),

příspěvek za decentralizovanou výrobu elektřiny (ve výši 14 Kč na MWh elektřiny dodané do distribuční sítě VN).

Nový zákon o OZE dává prostor pro subvencování výroby "zelené" elektřiny ze směsných komunálních odpadů.

Autoři: Tomáš Voříšek

Zdroj: EKOnoviny

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů