METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

19.6.2019

Seminář, školení

PODTITUL:
VÝKLAD PROBLEMATIKY A POSTUPŮ ŘEŠENÍ UVEDENÝCH V METODICE MANUÁL 2018 - VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

Cílem semináře je seznámení s nově vydanou metodikou schválenou Centrální komisí MD ČR dne 5.2.2019 , zn. 90/2019-910-UPR/3,, k zabezpečení jednotného postupu při využívání vstupních podkladů pro akustické výpočty".
Na semináři budou představeny postupy pro jednotné využití dostupné datové základny a práce s intenzitami dopravy.

Problematiky, kterým se budou věnovat jednotlivé prezentace na semináři:
- obměna vozidlového parku v ČR;
- kategorie lehkých nákladních vozidel a jejího zatřídění;
- korekce povrchů vozovek a další.

Informace budou prezentovány přímo zástupci kolektivu řešitelů této metodiky.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Ing. Radek Kropelnický, Ředitelství silnic a dálnic ČR
o HLAVNÍ ŘEŠENÉ PROBLÉMY V RÁMCI ŘSD

Ing. Libor Ládyš, Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Aleš Matoušek, PhD., Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Daniel Puš, Ekola group, spol. s r.o.
o PROBLEMATIKA DATOVÉ ZÁKLADNY PRO VÝPOČET HLUKU Z DOPRAVY, ZMĚNY V CSD
o PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE ,,MANUÁL 2018", JEJÍ STRUKTURA, OBSAH A PRÁCE S NÍ
o OBMĚNA VOZIDLOVÉHO PARKU MEZI ROKEM 2000 A STÁVAJÍCÍM (VÝHLEDOVÝM) STAVEM - ANO ČI NE?
o POUŽITÍ OBMĚNY VOZIDLOVÉHO PARKU V NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH VÝPOČTOVÝCH METODIKÁCH A DŮSLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NERESPEKTOVÁNÍ SKUTEČNÉHO VÝVOJE VOZOVÉHO PARKU ČR
o POSTUP SPRÁVNÉHO ZATŘÍDĚNÍ KATEGORIE VOZIDEL N1 (LN)
o KATEGORIZACE VOZIDEL Z HLEDISKA HLUKU A PRÁCE S NIMI
o JEDNOTNÝ POSTUP PŘEPOČTU INTENZIT DOPRAVY MEZI STÁVAJÍCÍM STAVEM A ROKEM 2000, NÁZORNÝ PŘÍKLAD
o PROBLEMATIKA HLUČNOSTI POVRCHŮ
o VYUŽITÍ NÍZKOHLUČNÝCH POVRCHŮ V PREDIKČNÍCH METODIKÁCH
o AKTUALIZACE KOEFICIENTŮ A KOREKCÍ PRO AKUSTICKÉ PARAMETRY POVRCHŮ VOZOVEK POUŽÍVANÝCH V ČR S DŮRAZEM NA POVRCHY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

Seminář je určen:
- všem, kteří provádí akustické výpočty a měří dopravní hluk;
- projektantům;
- zástupcům státní správy a samosprávy;
- investorům, kteří problematiku hluku z dopravy řeší, nebo ji mají na starosti;
- zpracovatelům podkladů pro proces EIA.

Metodika Manuál 2018 není odsouhlasena Ministerstvem zdravotnictví pro účely ochrany veřejného zdraví.

Vložné: 1859,- Kč bez DPH

Místo konání akce:
Praha,<br>Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Kontakt:
Hana Šimánková
Telefon:
733105655
červen 2019
po
út
st
čt
so
ne
30
31
1
4
5
6
11
12
13
19
20
21
25

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů