VODNÍ ZÁKON /Praha/

28.2.2023

Seminář, školení

Školení je určené pro vlastníky a správce vodních děl, vodních toků, vodovodů a kanalizací, projektanty, vodoprávní úřady, úředníky samosprávy a dalším zájemce.

Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i chystaných změnách v oblasti vodního hospodářství.

 

  • Základní zásady vodního práva a jeho souvislosti

(účel a předmět vodního práva, základní právní předpisy, vztah k souvisejícím právním oborům, základní pojmy vodního práva, základní vodoprávní vztahy, judikatura týkající se vodního práva)

 

  • Užívání a ochrana vod

(principy a druhy nakládání s vodami, práva a povinnosti oprávněných z nakládání s vodami, základní zásady, práva a povinnosti v ochraně vod, judikatura)

 

  • Vodní díla a správa vodních toků

(vymezení vodních děl ve veřejnoprávním i soukromoprávním smyslu, práva a povinnosti vlastníků vodních děl, pojem správy vodních toků, práva a povinnosti správců vodních toků, správa povodí a správci povodí, judikatura)

 

  • Základní zásady a průběh vodoprávního řízení

(základní zásady a průběh řízení o umisťování vodních děl, povolování nakládání s vodami a dalších činností, povolování vodních děl, základní právní předpisy, systém státní správy ve vodním hospodářství, kompetence vodoprávních úřadů a ČIŽP, sdílené kompetence MZe a MŽP a dalších ústředních vodoprávních úřadů, judikatura)

 

  • Ochrana před povodněmi a suchem

(základní zásady a postupy při ochraně před povodněmi a suchem, vztah ke krizovému řízení, plánování v oblasti vod, plány pro zvládání povodňových rizik, plány pro sucho, povodňové orgány a orgány pro sucho, judikatura)

 

  • Úplaty ve vodním hospodářství

(cenová regulace ve vodním hospodářství, platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, judikatura)
 

  • Správní trestání

(základní principy správního trestání ve vodním hospodářství, vymezení správních trestů a jednotlivých skupin skutkových podstat, kompetence vodoprávních úřadů a ČIŽP, judikatura)

Místo konání akce:
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví /Praha/
Adresa konání akce:
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakt:
Ing. Petr Dolejš
Telefon:
234 221 123-4
únor 2023
po
út
st
čt
so
ne
7
8
9
10
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů