Pondělí, 22. července 2024

Zápach nebo vůně?

Zápach je slovem používaným v souvislosti s něčím nelibým, vadícím a pohoršujícím...

Zápach nebo vůně?

Ovzduší v bytě i ve volném prostranství se čas od času změní na prostředí, ve kterém něco cítíme. Záleží však na každém z nás, zda to co ucítíme, nám bude vonět nebo zapáchat. Zápach je totiž subjektivní vjem jedince, jeho reakce je často podmíněna aktuálním stavem a rozpoložením. Například těhotná žena je zvlášť vnímavá na pachy a i vůně oblíbené čerstvě umleté kávy ji dokáže velmi znechutit. Proto vám představíme zajímavosti ze světa vůní i zápachu.

Zápach nebo vůně?

Někdo miluje vůni čerstvého pečiva a někdo vůni květin. Lidé bydlící dlouhá léta nad pekárnou vám mohou povědět, že vůni pečiva nesnášejí. Některým lidem naopak květiny nevoní a bolí z nich hlava. Každý z nás je jiný a co se týče zařazení pachu do kategorie vůně nebo zápach to platí dvojnásob. Zápach a vůně pocházejí ze zdrojů přírodních, například z květin, živočichů, lidí, biologických a chemických procesů. Ale člověk při své činnosti také produkuje pachy - vůni i zápach, které se uvolňují z výroby, provozu a dalších činností člověka. Pachové látky jsou produkovány nejen ze zemědělství, průmyslu, spalování, automobilové dopravy, ale i z obyčejného grilování na zahradě. Zápach i vůně jsou tak pachové látky, mezi kterými je velmi tenká hranice pro rozlišení toho, co nám voní nebo zapáchá.

Historie zápachu?

altVůně a zápach spojuje lidstvo již dlouhá století. Například v 15. století se lidé snažili maskovat svůj vlastní pach (zápach) před okolím. V dobách temna a žádných hygienických zásad, kdy neexistovaly parfémy a kartáčky na zuby, to byl vskutku problém. Jak lidé tento problém vyřešili? U vyšší společnosti se vcelku šikovně osvědčily vějíře, které odvívaly linoucí se zápach těla pod těžkým nepropustným oblečením. To co nám dnes připadá běžné, v minulosti neexistovalo. Lidé se téměř vůbec nekoupali. A pokud ano, tak v jedné vaně se vystřídalo hned několik generací počínaje vykoupáním nejdříve hlavy rodiny a dalších mužských členů, pak žen, dětí a kojenců. I zahrady s voňavými květy měly kromě okrasného významu také úkol potlačovat zápach lidí při společné procházce.

altS postupem poznání člověka se zlepšovaly také hygienické podmínky obyvatel. Rok 1858 se však zapsal do historie Londýna neuvěřitelným zápachem, který ochromil život v centru města. Velký zápach (angl. Great Stink) je název pro velmi ,,smradlavé" léto roku 1858, které bylo způsobeno splašky z veřejné kanalizace. Ta sloužila dříve pro odvod pouze dešťové vody a po zapojení moderních splachovacích záchodů také pro odvod splašků. Do kanalizace byly odváděny nejen dešťové vody, splašky, ale také odpady z továren. Ve výsledku se jednalo o nesnesitelný zápach, který mírně ustoupil až při vypouštění splašků do Temže. Právě letní horka z roku 1858, extrémně znečištěná Temže a její přítoky se podepsaly na Velkém zápachu a vzniku iniciativy Dolní sněmovny a soudního dvora na řešení ,,zapáchající" situace. Díky návrhu výstavby kanalizační sítě v podzemí Londýna se zápach a výskyt nakažlivých onemocnění včetně cholery výrazně snížil.

Naštěstí tuto dobu odvál čas a dnes je již pro každého z nás samozřejmá existence kanalizačních systémů a dodržování hygienických zásad i používání deodorantů.

Jak vnímáme pachy?

altZa vnímáním zápachu nebo vůně stojí na prvním místě čich. Pomocí nosu cítíme a vnímáme okolní prostředí. Možná ani netušíme, jak velký význam má právě jeden z pěti smyslů - čich. Vůně nebo pach je čichový vjem získaný pomocí čichových receptorů. Dává nám smyslovou informaci o tom, jaké je chemické složení aerosolu nebo plynu, který právě dýcháme a cítíme.Vnímaná látka nebo směs různých chemických látek je často v nízkých koncentracích. Vzduch, který dýcháme, prochází přes čichově buňky, které reagují na molekuly látek z přijímaného vzduchu. Vzniklé vzruchy jsou vedeny do mozku, ve kterém vzniká čichový vjem. Mozek člověka si pachy velmi dobře pamatuje a někteří vědci jsou dokonce toho názoru, že člověk si napořád zapamatuje každý pach, který kdy ucítil.

Čich velmi souvisí s chutí, pokud jsme nastydlí a máme ucpané nosy, stává se, že ztrácíme chuť k jídlu. Vnímání pachů je u živočichů rozdílná, například velmi dobrý čich mají motýli, žraloci a šelmy. Říká se, že nejlepším čichem oplývají psi. Čich používají pro orientování v prostoru, v teritoriu, při stopování a hledání potravy.

Jak se hodnotí zápach nebo vůně?

altPosuzování vůně nebo zápachu je otázkou mnoha odvětví lidské činnosti - chemického, potravinářského průmyslu i parfumerie nebo životního prostředí. Pro hodnocení pachu například při zjišťování zápachu v ovzduší, který se dlouhodobě vyskytuje v okolí, lze využít tzv. olfaktometrickou metodu. Tato metoda je založena na posuzování pachu skupinou lidí, kteří očichávají vzorky odebraného vzduchu. Zhodnocení probíhá pomocí olfaktometru, ze kterého je vzorek posuzován komisí. Komise je složena pomocí členů dle normou předepsaných požadavků na citlivost k čichovým podnětům. Než dojde k samotnému měření je u členů ověřena citlivost čichu certifikovaným materiálem (n-butanolem). V případě měření pachů dynamickou olfaktometrií je koncentrovaný vzorek zředěn v nejnižším kroku minimálně 8x a je podáván po dobu 2,2 s. Na základě posouzení zápachu členy je poté vyjádřena koncentrace počtem pachových jednotek, tedy kolikrát je zápach výraznější, než je prahová koncentrace rozpoznání zápachu. Evropská pachová jednotka (ouE) je definičně stanovena jako takové množství pachových látek v 1 m3 plynu, které vyvolá stejnou reakci komise posuzovatelů, jako n-butanol v koncentraci 0,040 u mol/mol neutrálního plynu. Olfaktometrické stanovení spočívá v odběru vzorků pachových látek z imisních a emisních vzorků nebo z plošných zdrojů jako jsou skládky, kompostárny, biofiltry, ČOV. Následuje sledování meteorologických podmínek a dále transport vzorků do laboratoře a jeho zpracování a senzorické vyhodnocení skupinou posuzovatelů. Pro posouzení pachu a zařazení do různých kategorií se používají také tzv. deskriptory pachu, které slouží pro popis charakteru pachu a označují se číselnými kódy. Na následujícím obrázku jsou znázorněny právě deskriptory pachu dle St. Croix Sensory, Inc. Jednou z novinek, kterou využívají města ve světě, je mapa zápachu. V České republice jsou takové projekty zatím ojedinělé, jedním z nich je např. diplomová práce Anežky Hrubé Ciglerové, která vytvořila tzv. čichovou mapu SmellMap a to jako projekt o mapě vůní nebo zápachu v Praze (k nahlédnutí zde).
alt

Jak se řeší zápach v ovzduší?

Hodnocení zápachu v ovzduší je velmi problematické. Ani legislativa životního prostředí týkající ochrany ovzduší nezajišťuje dostatečné řešení problematiky zápachu. Zápach je v zákoně č. 201/2012, o ochraně ovzduší zaznamenán pouze v definici znečišťující látky, kde se uvádí, že: ,,znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem". Díky tomuto vydanému zákonu byla zrušena například vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. Zápach je tak řešen pouze ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kde jsou uvedeny návrhy opatření u provozních činností, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem (např. pro nakládání s odpady a odpadními vodami, chemický průmysl, rafinerie, potravinářský a dřevozpracující průmysl, chov hospodářských zvířat). Provozovatel stacionárního zdroje emitujícího znečišťující látky obtěžující zápachem, zejména kategorie 2.3, 2.4, 2.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16 (č. 415/2012 Sb.) a 8 přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, musí uvést v provozním řádu technická a provozní opatření k omezení emisí těchto látek.

Vůně léčí

altDenně nás obklopují pachy, které podle nálady vnímáme, registrujeme a hodnotíme. Některé z nich v nás umí dokonce vyvolat vzpomínky, ať už na dětství, vůni venkova u babičky nebo třeba na moře. Díky nim se v čase vrátíme o několik let zpět a opět zažijeme (alespoň na chvilku) příjemné zážitky, které jsme měli rádi. Některé pachy nám tak poskytují aroma. Aromatické látky, které příjemně působí na čichové nebo chuťové receptory člověka, lze tak úspěšně využít k léčení i relaxaci. Aromaterapie je forma alternativní medicíny, která využívá esenciální oleje z rostlin a plodů rostlin, které se přidávají do masážních olejů, koupelí nebo do oblíbených aromatických lampiček a navodí pocit absolutního klidu a pohody. O dávném účinku vůně věděli již staří Egypťané (3000 př.n.l.), které používali rostlinné oleje k léčebným účelům. Po nich pak převzaté znalosti zúročili Řekové a Římané také ke kosmetickým účelům.

Mezi hojně využívané éterické oleje patří: citrónová tráva, levandule, cedrové dřevo, zázvor, santalové dřevo, borovice, jasmín, růže, či granátové jablko.

Závěr
Čisté ovzduší je předpokladem zdravého dýchání lidí i živočichů. Avšak i čisté ovzduší je nasyceno velkým množstvím pachů a pylů z květů a dalších látek pocházejících z přírodního znečištění. Na rozdíl od přesného stanovení přípustných limitů platící pro emise a imise, které jsou definovány zákonem o ochraně ovzduší, je problematika zápachu vnějšího ovzduší velmi obtížně řešitelná. Naopak vnitřní ovzduší z hlediska vůně a zápachu nejlépe ovlivníme mi sami. Pomocí vonných látek, vaření, pečení nebo využití desinfekčních prostředků hraje domov paletou všech barev vůní a je jen na nás, jak si je namícháme.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_z%C3%A1pach
http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/smyslova-soustava/smyslova-soustava/cich.png.html
http://www.aromaterapie.cz/aromaterapie/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:FaradayFatherThames.jpg
http://www.cpzp.cz/clanek/745-0-Vune-leci.html
http://www.smellmap.cz/smellmap_web.pdf
http://budejovice.idnes.cz/sommelier-dvorak-naucil-budejovicke-milovniky-vina-ochutnavat-napoj-kralu-16x-/budejovice-zpravy.aspx?c=A101210_131534_budejovice-zpravy_pp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aromaterapie
http://www.authorstream.com/Presentation/wistariecz-1538837-kuriozity-15-16-stol/


Specialistou na odstraňování zápachu je firma Regitas s.r.o. - www.Regitas.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů