Středa, 24. července 2024

Na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina mají vliv lokální topeniště

Na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina mají vliv lokální topeniště

Dokazuje to srovnání výsledků detailního měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu v zimních a letních měsících 2021-2023, které na 60 lokalitách Kraje Vysočina provedlo Centrum dopravního výzkumu.

Měření odborníci z této výzkumné instituce prováděli díky projektu podporovaného z výzvy 2A ,,Tromso" z programu ,,Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" financovaného z Norských fondů. Pro obce a kraj to znamenalo jedinečnou příležitost, jak bezplatně zjistit, co jejich občané v obcích dýchají.

Srovnání ukazuje na výrazné zhoršení ovzduší v zimních měsících. ,,To ukazuje na významný vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na sledovaných lokalitách. Současně ze 60 sledovaných lokalit jsme na 14 z nich zjistili zvýšené koncentrace Benzo(a)pyrenu nad přípustnou hodnotou imisního limitu 1 ng?m-3", vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu.

V zimě 2023 byly naměřeny v průměru nižší koncentrace Benzo[a]pyrenu než v zimě 2022, což bylo patrně způsobeno nižší intenzitou vytápění vzhledem k vyšším venkovním teplotám. I přesto došlo meziročně ve srovnání zimních období v letech 2022-2023 ke zvýšení koncentrací této látky na 19 lokalitách Kraje Vysočina.

Ty představují různorodou směs organických a anorganických částic kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu.
Koncentrace aerosolových částic frakce PM10 byly podle očekávání vyšší v zimních měsících na většině lokalit. Hodnota denního imisního limitu PM10 byla překročena za celé sledované období na území kraje Vysočina 17krát, konkrétně v zimě 2022 14krát, v létě 2022 1krát a v zimě 2023 2krát.
V zimě 2023 byly naměřeny v průměru nižší koncentrace PM10 než v zimě 2022. Přesto ale došlo ke zvýšení koncentrací PM10 na 22 lokalitách v zimě v roce 2023 v porovnání se zimou předchozí.

Občané se o nich mohou dozvědět na webových stránkách monitoringpau.cz na interaktivní mapě výsledků.

Ten bude obsahovat sadu opatření ke snížení zmíněných nebezpečných látek v ovzduší. Připravili ho odborníci z firma Bucek s. r. o. V dokumentu se zaměří na domácí vytápění, průmysl, energetiku, zemědělství a také dopravu.

Jednou z nejproblematičtějších znečisťujících látek v našem ovzduší je benzo[a]pyren, který je prokázaný lidský karcinogen. Benzo[a]pyren patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, které obecně mají závažné dopady na zdraví člověka. Jeho koncentrace na mnoha měřicích stanicích imisního monitoringu v České republice překračují imisní limit daný zákonem č. 201/2012 Sb.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., pracuje na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A ,,Tromso" z programu ,,Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" financovaného z Norských fondů. Řešení projektu probíhá od května 2021 do dubna 2024. Na jeho plnění se podílí i odborníci z firmy Bucek, s. r. o. a ENVItech Bohemia s. r. o. www.monitoringpau.cz

http://www.cdv.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů