Neděle, 14. července 2024

Broumovsko: Přírodní památka Pískovcové sloupky a přírodní památka Mořská transgrese

Broumovsko: Přírodní památka Pískovcové sloupky a přírodní památka Mořská transgrese

Většině obyvatel Broumovska je známo, že náš kraj je součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, velkoplošného chráněného území o rozloze 410 km2, děleného podle zachování přírodního prostředí do čtyř zón. Nejzachvalejší příroda je zařazena do I. zóny a do této kategorie také patří i všechna dosavadní maloplošná chráněná území, zahrnující především známé pískovcové skalní terény : národní přírodní reservaci (NPR) Adršpašsko-teplické skály, NPR Broumovské stěny, přírodní reservaci (PR) Ostaš, PR Křížový vrch a přírodní památku (PP) Kočičí skály a PP Borek. Jde o území jejichž ochrana byla vyhlášena ještě před ustavením CHKO v roce 1991.

Po vyhlášení CHKO a zřízení její Správy jako orgánu státní správy vznikly podmínky pro podrobnější studium problematiky živé i neživé složky zdejšího přírodního prostředí. Jen v samotné problematice neživé přírody bylo podrobnou inventarizací zaregistrováno několik desítek menších či větších lokalit i mimořádných hodnot v oborech geologie, geomorfologie, paleontologie nebo mineralogie - podobných výsledků však bylo dosaženo i v zoologických nebo botanických problematikách. Tato území vedená jako "evidované lokality státní ochrany přírody" byla následně odborně studována a hodnocena a také zařazena k postupnému zajištění jejich ochrany v některé z kategorií maloplošného chráněného území. Vyhlášení takového chráněného území je poměrně dlouhodobý proces, přesto je možné ohlásit již prví úspěchy - i v problematice neživé přírody už byla vyhlášena dvě nová maloplošná území:
Přírodní památka "Pískovcové sloupky" se nachází v katastrálním území obce Česká Metuje, v těsném sousedství silnice vedoucí směrem k Dědovu. Ve svahu zde byla umělým odkryvem (pravděpodobně se jedná o vyrovnání terénu pro stavbu domu) odhalena kolmá stěna tvořená vrstvami vápenito-jílovitého turonského pískovce (sediment svrchní křídy). Výjimečností odkryvu však je, že odhaluje přírodním procesem vymodelované skalní sloupky ve tvaru přesýpacích hodin či kuželek v husté frekvenci vedle sebe i za sebou v jedné z vrstev. Vznik tohoto pozoruhodného geomorfologického jevu byl vysvětlen až po chemických analýzách jednotlivých odkrytých vrstev. Vrstva se "skalními sloupky" obsahuje až 40% vápníku a je tvořena písčitým vápencem (má mocnost necelého metru), ve kterém podél četných svislých puklin postupně docházelo ke krasovému procesu chemického rozpouštění vápence a jeho vyplavování, čímž došlo k vývoji morfologicky takto zajímavých forem podzemního reliéfu. V nadložní vrstvě nad "sloupky" se pak ještě vyskytuje v řadě exemplářů další významná paleontologická zajímavost, tzv. fukoidy, což jsou až desítky cm dlouhé výplně dutin vzniklých lezením, nebo doupaty fosilních živočichů v mořském bahně. Celá lokalita jako vzácný a unikátní přírodní jev byla vyčištěna od zde umístěné "černé skládky" a sutin téměř po původní úroveň a tím i zpřístupněna. Ochranný režim přírodní památky bude spočívat především v uchování skalního odkryvu a ochraně samotných geomorfologických a paleontologických jevů ("sloupků" a fukoidů), ale rovněž v ochraně výše položeného svahu s geologickými výchozy ve formě nízkých skalních srubů i s hodnotným lesním porostem. Součástí ochranářské péče o tuto lokalitu je rovněž využití tohoto unikátního přírodního jevu k propagačním a ochranářsko-výchovným účelům.
Přírodní památka "Mořská transgrese" se nachází na rozhraní katastrálního území Vernéřovice a Bohdašín, v nastoupávající hraně Mračného vrchu, západně od železniční zastávky Bohdašín. Lokalita se nachází ve stěně starého lomu, ve kterém někdejší těžbou lomového kamene došlo k odkryvu rozhraní suchozemských sedimentů triasu v podloží a mořských sedimentů svrchní křídy v nadloží. Zatím co podložní triasová vrstva je tvořena červenavými, místy vybělenými arkózovými pískovci, nadložní křídová vrstva je tvořena šedým glaukonitickým pískovcem. Rozhraní mezi nimi tvoří až půlmetrová vrstva příbojového slepence, který je hlavním předmětem a cílem ochrany této lokality. Ta je totiž unikátním dokladem a ukázkou počátku mořské záplavy v období svrchní křídy, kdy (zhruba před 95 miliony let) vlivem zvýšení hladiny ve světových oceánech došlo k překrytí dosavadních suchozemských sedimentů sedimenty mořskými. Počáteční vstup mořských vod na pevninu dokládá tato nepříliš mocná, ale dokladově velmi významná slepencová vrstva, která je tvořena stmelenými příbojovými štěrky a písky. Jejich vrstva pak do nadloží rychle přechází do již jemného sedimentu cenomanského pískovce - křídové moře poté i v naší oblasti na svém dnu uložilo sedimenty o mocnosti více než 500 metrů.
Odkryv lomové stěny je přibližně 200 metrů dlouhý a místy až 8 metrů vysoký. Unikátní ukázka a doklad počátku mořské záplavy (mořské transgrese) prochází subhorizontálně větší částí odkryvu. Součástí chráněného území je rovněž svah nad lomem, úžlabí s občasným potůčkem vyrážejícím z vrstevního pramene ve svahu a také také podmáčená plocha dna bývalého lomu. Ochranný režim této přírodní památky bude spočívat nejen v uchování unikátního geologického odkryvu, ale rovněž (po příslušném zpřístupnění a vybavení) v jeho využívání k propagaci zdejších přírodních hodnot a jejich ochrany.

V tendenci zvyšování počtu maloplošných chráněných územích obsahujících další výjimečné a hodnotné přírodní prvky je nutné Správě CHKO Broumovsko "držet palce" a podporovat ji v jednotlivých místních projednáváních tohoto směru - na Broumovsku se ještě vyskytuje mnoho unikátních přírodních jevů, které si zaslouží plnou ochranu a péči za účelem jejich uchování pro budoucí generace.

ZDROJ: www.oldnase.broumovsko.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů