Středa, 19. června 2024

Přehled vyhlášených datových standardů určených pro ohlašování v roce 2018

 Zdroj: CENIA - informační agenrtura

Přehled vyhlášených datových standardů určených pro ohlašování v roce 2018

Datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO), obecné informace k datovým standardům pro rok 2017, aktualizace, datový standard pro registraci subjektu do ISPOP, společné části XSD, datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP a číselníky pro XSD.

NahoruDatový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

V případě změny datového standardu Vás budeme informovat zde na portále ISPOP.

Datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (ZIP soubor)

Aktulizace

 • 24. 10. 2017 = změna metody "StornoOhlasenePrepravy";
 • 27. 11. 2017 = konkrétní popis změn viz příloha v souboru ZIP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NahoruObecné informace k datovým standardům pro rok 2017

Datové standardy pro rok 2017 platí pro ohlašování v roce 2018. Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common) a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:

 • 30. 6. 2017 - pro průběžné evidence (F_VOD_38_4, F_ODP_PCB, F_ODP_DO, F_ODP_ZARIZENI a F_OBL_AOS);
 • 28. 7. 2017 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2018(F_VOD_ODBER_PODZ,F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU);
 • 15. 8. 2017 - pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15. 2. 2018 (odpady - F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, obaly - F_OBL_RV, voda - F_VOD_PV, F_VOD_OV);
 • 29. 9. 2017 - pro ohlašovací povinnosti agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání 31. 3. 2018 (ovzduší - F_OVZ_RL, F_OVZ_PO, F_OVZ_POPL, F_OVZ_SPE, IRZ - F_IRZ, roční zprávy - F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT a F_ODPRZ_PNEU).

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NahoruAktualizace

 • 28. 7. 2017 = změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
 • 15. 8. 2017 = změna popisu datového standardu společné části common, F_VOD_common a F_ODP_common, změna datového standardu F_ODP_common, doplnění číselníků;
 • 29. 9. 2017 = změna popisu datového standardu společné části common a F_ODP_common, změna datového standardu F_ODP_common;
 • 12. 10. 2017 = změna popisu datového standardu a XSD pro F_ODP_ZARIZENI;
 • 9. 11. 2017 = změna popisu datového standardu a XSD pro F_OVZ_SPE a F_OBL_AOS;
 • 30. 11. 2017 = změna popisu datového standardu a XSD pro F_ODP_PROD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NahoruDatový standard pro registraci subjektu do ISPOP

Registrace subjektu

Datový standard

datový standard pro podání registrace

XSD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NahoruSpolečné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD

PDF

elementy společné pro agendu odpadů

XSD

PDF

elementy společné pro agendu ovzduší

XSD

PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NahoruDatové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2018. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích - jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře budou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů (po přihlášení do systému ISPOP) počátkem roku 2018.

Agenda

Název formuláře / Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

XSD

XLS

PDF

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD

PDF

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

XSD

PDF

F_ODP_DO

Dopravce odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

XSD

PDF

F_OBL_AOS

Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost

vyhláška č. 641/2004 Sb.

XSD

PDF

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

XSD

PDF

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD

PDF

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

XSD

PDF

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

XSD

PDF

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

XSD

PDF

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

XSD

PDF

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

XSD

PDF

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhláška č. 641/2004 Sb.

XSD

PDF

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

XSD

PDF

F_VOD_PV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

XSD

PDF

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

XSD

PDF

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

XSD

PDF

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

XSD

PDF

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3

XSD

PDF

F_OVZ_SPE

Souhrnná provozní evidence

§ 17, odst. 3, písm. c) zákon č. 201/2012 Sb.

XSD

PDF

F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

§ 15, odst. 8 zákon č. 201/2012

XSD

PDF

F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

XSD

PDF

F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

XSD

PDF

F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

XSD

PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NahoruČíselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů