Pondělí, 22. července 2024

Buzerovat pracovníky nebo odhalovat příležitosti. O čem je profese interního auditora EMS?

Buzerovat pracovníky nebo odhalovat příležitosti. O čem je profese interního auditora EMS?

Interní auditor, pracovník, který kontroluje procesy, činnosti, provoz, dokumentaci v rámci organizace. Přehlížená, neoblíbená pozice/činnost, která často existuje v podobě přílepku ke stávajícím pracovním povinnostem kvalitáře, manažera, vedoucího, ekologa, bezpečáka. ,,Buzerovat" své kolegy nebo hledat slabá místa a příležitosti ke zlepšení? O čem je tato profese? Exkluzivní pohled interního auditora na toto řemeslo.

Nejprve se však podívejme na to, jak interního auditora vidí umělá inteligence ChatGPT. Co dělá interní auditor EMS (environmental management system)?
,,Hraje klíčovou roli v organizacích, které chtějí zajistit, že jejich postupy a činnosti jsou v souladu s normami a předpisy týkajícími se životního prostředí. Hlavní úkoly interního auditora EMS zahrnují: příprava a plánování auditů, provádění auditů, zpracování zprávy o výsledcích auditů, sledování opatření k nápravě, kontinuální zlepšování. Interní auditor EMS musí mít dobré znalosti o environmentálních předpisech a standardech, výborné analytické schopnosti a schopnost efektivní komunikace s různými úrovněmi organizace. Jeho práce je klíčová pro udržení a zlepšování environmentální výkonnosti organizace a pro zajištění souladu s právními a normativními požadavky," odpověď ChatGPT
Kdo může dělat interního auditora?
Doporučující požadavky/standardy pro interní auditory udává norma ISO 19011. Standardně je třeba k výkonu této činnosti mít absolvovaný kurz interního auditora s platným osvědčením. Tato skutečnost sama o sobě z vás auditora nedělá, extrémně důležitá je praxe, a to ať již jste v pozici interního zaměstnance nebo externisty. Platí následující základní pravidla:
  • interní auditor by měl mít dokonalou znalost organizace, jejich procesů, kultury, rizik a specifik,
  • auditor by měl být nestranný. Audituje-li interní zaměstnanec, tak tento by měl auditovat výhradně oddělení/procesy/činnosti, za které nenese přímou odpovědnost,
  • auditor by měl dokonale znát normu a její požadavky (ISO 14001, 14004 a další), legislativní předpisy v rámci podnikové ekologie a taktéž nejlepší dostupné oborové techniky,
  • auditor by měl ovládat komunikační dovednosti (komunikace jak s vrcholovým vedením, tak též s běžnými pracovníky provozu), měl by mít též analytické a kritické myšlení, osobnostní vlastnosti umožňující nekonfliktní a objektivní jednání (etické chování, integrita, organizační, pozorovací a hodnotící schopnosti)
V rámci provádění interních auditů kromě jiného rozeznáváme role auditního týmu - vedoucí auditor, auditor, technický expert. Vedoucí auditor je zpravidla nejzkušenějším členem týmu a odpovídá za hladký průběh auditu.
Výhody a nevýhody
Bezesporu hlavní výhodou provádění interního auditu EMS je fakt, že se mohou odhalit slabá místa systému, porušení legislativy nebo příležitosti ke zlepšení procesů, provozní praxe. Vyjma skutečnosti, že provedení alespoň jednoho interního auditu za rok je podmínkou normy ISO 14001, tak k dalším výhodám patří nezávislá kontrola procesu osobou, která do tohoto není přímo zainteresovaná a nemá ,,provozní slepotu". Interní audity bývají doprovázeny též školením zaměstnanců, kteří si díky tomu zvyšují povědomí nejenom o dokumentaci, ale taktéž o povědomí firemní kultury směrem k ochraně životního prostředí. Certifikace systému environmentu je taktéž nedílnou podmínkou různých výběrových řízení ať již pro nadnárodní korporáty nebo státní správu. Tento fakt v zásadě znamená ,,?nutnost" implementace, nicméně vedlejším efektem je právě důraz na správnou průmyslovou ekologii v praxi.
K nevýhodám patří skutečnost, že by z principu věci neměl interní auditor navrhovat přímá řešení nalezených problémů. De facto pouze konstatuje, že nastalo zjištění, které klasifikuje dle příslušné hodnotící škály (nejčastěji neshoda, pozorování, příležitost ke zlepšení). Řešení všech zjištění jsou pak v režii auditovaného subjektu, popř. jejich smluvních poradců. Realizace interních auditů není zrovna nejoblíbenější činností v rámci firmy z pohledu auditovaných a dalších zaměstnanců. Z toho titulu vyplývá i skutečnost, že auditoři nemají ve výčtu profesí nejpopulárnější místo v žebříčku. Běžný audit je prováděn metodou vzorkování, tzn. neprověřuje se celý systém, provoz, dokumentace, nýbrž se zvolí určité body, kterým se věnuje pozornost. Zde pochopitelně hrozí přehlédnutí možných nesouladů, porušení legislativy nebo problematická místa.
Plat & volná místa
Jak je na tom interní auditor z pohledu platového ohodnocení? Dle serveru nsp.cz je platové rozmezí interního auditora specialisty mezi 33 - 65 tisíci Kč/měsíc. Průměrný základní plat interního auditora v ČR je 63 304 Kč/měsíc (údaj z portálu indeed.cz, aktualizováno k 3. 6. 2024).
Dle výše uvedeného by si nejeden z vás mohl říci, že je to slušný, nadprůměrný plat. Je třeba dodat, že pracovní pozice výhradně zaměřující se na systém environmentálního managementu jsou velkou raritou. Běžně má interní auditor, je-li kmenovým zaměstnancem firmy, na starost zároveň všechny systémy, tzn. i kvalitu (ISO 9001), bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ISO 45001), popřípadě též energetický management (50001). Toto klade na kvalifikační požadavky značné nároky, především znalostní, zkušeností. Kromě jiného jsou takové pozice doménou nadnárodních koncernů, kde dlouhý výčet požadavků na auditora doplňuje velmi často též vysoká úroveň anglického, německého jazyka.
V praxi se často setkáte též s interními auditory - externisty. Tito jsou povětšinou osoby samostatně výdělečné činné a vykonávají tuto profesi na volné noze nebo s výhradním zastoupením pro některou z konzultačních společností. Odměna pro tyto odborníky bývá povětšinou v rozmezí 10 - 30 tisíc za 1 MD (auditoden) + náklady na cestovné, ubytování.
Jsou volná místa v této profesi? Dle serveru Indeed bylo k 12. 6. 2024 vyhledáno v ČR celkem 244 volný míst interního auditora. Pracovní nabídky sítě LinkedIN ke stejnému datu hlásily 41 pracovních nabídek a portál volnámísta.cz evidoval celkem 6 pracovních míst napříč Českem. Tyto kvantitativní rozdíly jsou dány velkou variabilitou profese interního auditora, do které spadá též finanční, resp. účetní sektor. Z výše uvedených a dalších pracovních portálů je možné usuzovat, že na trhu práce jsou spíše jednotky volných míst na pozici interního auditora ISO a to navíc v kombinaci několika systému řízení.
Jiná situace je u externistů, kde je pracovních příležitostí více, avšak zpravidla nejsou veřejně inzerovány a jsou hodně navázány na kapacitní a odbornostní možnosti těchto specialistů.
TIP - velké auditorské společnosti působící v segmentu systémů řízení často hledají externí spolupracovníky. Zkuste tyto napřímo oslovit a třeba se vám podaří dojednat zajímavé podmínky spolupráce.
Vzdělávání
Pro základní kvalifikaci interního auditora postačuje školení pro systémy managementu. Takové nabízí řada různých organizací působících na trhu mnoho let. K těm nejkomplexnějším s širokým rozsahem a pokrytím patří kupříkladu - Systémy jakosti s.r.o., Česká společnost pro jakost, Bureau Veritas ČR.
Jedna věc je naučit se systémové požadavky normy (norem) ISO 14001. Druhá věc je mít přehled o aktuálním vývoji legislativy v oblasti environmentu a jednotlivých složkových povinnostech, počínaje odpadovým hospodářstvím, přes nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi až po ochranu přírody a krajiny. Pro rozhled v těchto agendách můžete zvolit odborné školení třeba od společnosti ENVI GROUP s.r.o.
Autor: Ing. Lukáš Žaludek,
poradce/auditor průmyslové a komunální ekologie
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů