zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj

27.03.2000
EMS
Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj
Text dohody
Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Český průmysl a energetika v posledních deseti letech významně snížily negativní vlivy své činnosti na životní prostředí. V rychlosti snižování emisí oxidu siřičitého se ČR zařadila mezi nejúspěšnější státy OECD. Přetrvává však vysoká energetická a surovinová náročnost jako důsledek pomalé restrukturalizace českého průmyslu. Výzvou pro další období je snížení spotřeby surovin a energie na jednotku přidané hodnoty. Úspěch této nové etapy udržitelného rozvoje českého průmyslu vyžaduje zásadní zefektivnění komunikace průmyslu s vládou a v environmentální oblasti s Ministerstvem životního prostředí ČR (dále MŽP). MŽP na straně jedné a Svaz průmyslu a dopravy (dále SP ČR) spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (dále CzBCSD) na straně druhé se proto rozhodly uzavřít dohodu o spolupráci. Realizují tak zásadu partnerství a společné zodpovědnosti za stav životního prostředí a udržitelný rozvoj ČR, k němuž se český průmysl přihlásil založením České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Uvědomují si, že dosažení těchto cílů není možné bez široké spolupráce s veřejností, včetně nevládních organizací. Uzavíraná dohoda plně odpovídá zásadám 5. akčního programu ?Směrem k udržitelnosti? EU a Státní politiky životního prostředí I. Účastníci dohody prohlašují, že budou usilovat o dosažení konsensu při integraci zásad Státní politiky životního prostředí do průmyslové politiky a při její realizaci. Současnou prioritou je transpozice a implementace environmentální legislativy EU, ekologická daňová reforma, přijetí zákona o odpovědnosti za škody na životním prostředí a zejména odstraňování starých ekologických zátěží. Zásadní změnou bude přechod na integrovaný systém ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí ES o integrované prevenci a omezování znečištění (dále jenom IPPC). II. MŽP a SP ČR spolu s CzBCSD budou za přístupu veřejnosti spolupracovat s cílem: využít nejlepších dostupných technik (dále jenom BATNEEC-nejlepší dostupné technologie za přiměřených nákladů) a spolu s efektivním užitím zdrojů podpořit konkurenceschopnost průmyslu a zaměstnanost, doplnit regulaci typu ?příkazy a zákazy? ekonomickými a dobrovolnými nástroji (např. EMS/EMAS, dobrovolné dohody, LCA, EŠV apod.), precizovat kvantifikované environmentální střednědobé a dlouhodobé cíle obsažené ve Státní politice životního prostředí včetně socioekonomické analýzy jejich plnění, podporovat průběžně proces vzájemného vyjednávání III. V oblasti přípravy na přijetí do EU: MŽP bude za účasti veřejnosti spolupracovat se SP ČR a CzBCSD při - hodnocení dopadů implementace environmetal acquis na český průmysl - zpracování strategie plnění environmentálních standardů EU českým průmyslem Strany dohody budou účinně informovat - EK, EP a členské státy EU a další mezinárodní organizace o výsledcích environmentálního chování českého průmyslu - průmysl o možnostech využití zahraničních zkušeností z členských zemí EU - průmysl o možnostech financování odborných projektů (např. Know How Fund a pod.) Svaz průmyslu a dopravy a Česká podnikatelská rada budou operativně informovat své členy o aktivitách, vyplývajících z ?Dohody?. IV. S cílem plnění uvedených úkolů se strany dohodly, že vytvoří efektivní rámec pro vzájemnou spolupráci. Strany budou: spolupracovat při řešení stěžejních a aktuálních problémů v oblasti společných zájmů iniciovat vytvoření pracovní skupiny pro průmysl, na sestavení skupiny i její práci se budou moci účastnit rovněž třetí strany, zejména odborná veřejnost, nevládní organizace a samospráva, spolupracovat při vyhodnocování výsledků projektů MŽP, týkajících se zájmů průmyslu, a zabezpečovat vhodnou formou jejich publicitu projednávat na odpovídající úrovni problémy, které se nepodařilo vyřešit na úrovni specialistů výsledky spolupráce a plnění dohod pravidelně hodnotit pravidelně aktualizovat program spolupráce o činnosti pracovní skupiny informovat veřejnost. RNDr. Miloš Kužvart za MŽP ČR Ing. Štěpán Popovič, CSc. za SP Ing. Miroslav Krejčí za CzBCSD v Praze dne 22. října 1999 Příloha EK - Evropská komise EP - Evropský parlament EMS - environmentální systém řízení podniků (v ČR zaváděný dle ISO 14001 nebo dle EMAS) EMAS - environmentální systém řízení podniků dle vládou schváleného usnesení vlády ČR č. 466 z 1. 7. 1998 pod názvem ?Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS) - (z anglického eco-management and audit scheme dle nařízení EK č. 1236/93) LCA - hodnocení životního cyklu výrobků EŠV - ekologicky šetrné výrobky, označované dle schválených postupů (usnesením vlády ČR č. 159 z r. 1993 pod názvem ?Národní program označování ekologicky šetrných výrobků (EŠV)?
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí