Pondělí, 22. dubna 2024

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 11. - Podpora malých a středních podniků

Lze získat až 50% nákladů na zavedení systému
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 11. - Podpora malých a středních podniků
Program podpory malých a středních podnikatelů TRH Zadavatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Realizátor programu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Předmět a účel podpory Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na domácích i zahraničních trzích. Podpora je určena malým a středním podnikům v přípravě podmínek vstupu do jednotného trhu EU. Vymezení příjemců podpory Program je určen malým a středním podnikům se sídlem na území České republiky. Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky: k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 250 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu, tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 1 450 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 980 mil. Kč, splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25% nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků. Podmínky programu Základní podmínkou je zavedení a certifikace systému enviromentálního managementu v podniku podle norem řady ISO 14000 nebo v souladu s požadavky Programu EMAS nebo zavedení a certifikace systému řízení jakosti podle norem řady ISO 9000 akreditovanými orgány a akreditovanými enviromentálními ověřovateli pro program EMAS. Certifikace musí být vydána certifikačním orgánem akreditováným signatářem Evropské mnohostranné dohody o akreditaci (MLA EA). Podnikatelský projekt (nebo v případě příspěvku na získání certifikace převažující činnost příjemce podpory) musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb, včetně zdravotnických a lékárenských, obchodu a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti s vyšším než 20 % podílem celkových tržeb z prodeje dováženého zboží. Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům. Příjemce podpory je povinen splácet v plné výši úroky z podpořeného úvěru. Podmínky pro příspěvek na úhradu úroků Podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se poskytuje pouze k úvěrům, určeným na pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu. Úvěr, ke kterému je poskytován příspěvek na úhradu úroků, může být maximálně do 40% jeho celkového objemu použit i na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu. Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s projektem, a to tak, aby byla zajištěna jeho realizace v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory. Projekty musí být realizovány na území České republiky. Druh podpory Příspěvek na úhradu úroků Finanční příspěvek ve výši 7 procentního úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu, v případě současné účasti v programech REGION nebo VESNICE pouze ve výši 3 procentního úroku z bankovního úvěru. Příspěvek se vyplácí postupně v souvislosti se splácením úroků. Výše příspěvku se stanovuje ve vazbě na počáteční výši úvěru a teoretický splátkový kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných konstantních splátek úvěru po dobu od data podání žádosti o příspěvek do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 4 let. Podpora se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 6 měsíců před podáním žádosti o podporu. Celková výše příspěvku nesmí přesáhnout 5,0 mil. Kč u příspěvku ve výši 7% a 2,0 mil. Kč u příspěvku ve výši 3%. Výše příspěvku na úhradu úroků v procentech nemůže přesáhnout výši úrokové sazby podporovaného úvěru k datu uzavření úvěrové smlouvy, a to ani v případě kombinované podpory z více příspěvkových programů. V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze jedenkrát. Dotace na získání certifikátu Program umožní získat dotaci na certifikaci podle norem řady ISO 9000 nebo ISO 14000 a na zavedení Programu EMAS ve výši 50% nákladů na poplatek za vydání certifikátu a nákladů na odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS. Dotace se vyplácí až po získání certifikátu a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. Maximální výše této dotace je 200 tis. Kč. Výše dotace na certifikaci integrovaného systému podle norem řady ISO 9000 společně s ISO 14000 činí 50% nákladů; maximální výše této dotace je 300 tis. Kč. Podpora se vztahuje pouze k certifikátům vydaným ve druhém pololetí roku 1999 a v roce 2000. O poskytnutí obou forem podpory rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu. Podpory budou vybraným žadatelům poskytovány na základě smlouvy. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu. Sankce za nedodržení podmínek programu Neplnění podmínek programu bude postihováno vrácením již vyplaceného příspěvku na úhradu úroků. Nesplácení úroků podpořeného úvěru bude postihováno zastavením vyplácení podpory. Neplnění podmínek programu v případě poskytnutí dotace na získání příslušného certifikátu nebo na zavedení programu EMAS bude postihováno nevyplacením dotace. Účast v dalších programech Účast v tomto programu při poskytnutí příspěvku na úhradu úroků nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních programech. Příspěvek na úhradu úroků z tohoto programu nelze poskytnout ke zvýhodněným úvěrům z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE. Doba trvání programu Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů