Pondělí, 22. dubna 2024

Sdělení odboru strategií o uveřejnění textu Aarhuské úmluvy a integrovaného registru znečištění PRTR

Zpráva z 1. jednání pracovní skupiny pro implementaci článku 5.9. Aarhuské úmluvy ? PRTR Task Force
Sdělení odboru strategií o uveřejnění textu Aarhuské úmluvy a integrovaného registru znečištění PRTR
Aarhuská úmluva a integrovaný registr znečištění PRTR Zpráva z 1. jednání pracovní skupiny pro implementaci článku 5.9. Aarhuské úmluvy ? PRTR Task Force Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ve svém článku 5, paragraf 9 říká: 9. Smluvní strany budou postupně zavádět, s přihlédnutím, pokud to bude vhodné, k mezinárodním postupům, integrovaný celostátní systém inventur nebo registrů znečištění prostředí ve formě strukturovaných počítačových a veřejně přístupných databází, naplňovaných na základě standardizovaných zpráv či hlášení. Tento systém může zahrnovat informace o vstupech, výstupech vybraných látek a produktů, včetně spotřeby vody, energie a surovin, z vybraných zařízení do složek životního prostředí a informace o nakládání s odpady v daných zařízeních i přenosech odpadů do jiných zařízení. První jednání pracovní skupiny pro implementaci článku 5.9 Aarhuské úmluvy (AÚ) ? zavedení integrovaného registru znečištění PRTR, kterou vede Česká republika, se konalo v Kongresovém centru v Průhonicích ve dnech 21.?23. února 2000 pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Evropské hospodářské komise OSN (UN ECE). Přípravou a organizací byl pověřen sekretariát této pracovní skupiny reprezentovaný Nadací Partnerství. Jednání se zúčastnilo přes 70 expertů vládních úřadů Albánie, Rakouska, Azerbajdžánu, Běloruska, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, České republiky, Německa, Maďarska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Kirgyzstánu, Litvy, Lotyšska, Nizozemí, Norska, Polska, Moldavské republiky, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švédska, Turkmenistánu, Velké Británie, USA a Evropské komise, zástupců mezinárodních organizací jako je UNEP, OECD, REC, odborového svazu IUF, průmyslového svazu CEFIC/UNICE, firem ATMOTERM Ltd. (Polsko), Ecology and Environment, Inc. (USA) i zástupců nevládní koalice PanEuropean ECO Forum, sítě IHEAL Network, World Research Institute (USA), Friends of the Earth (Velká Británie), GAJA (Slovinsko), EMLA (Maďarsko), Green Spider Foundation (Maďarsko), Ecology Law Center (Polsko), Informačního centra ?Volgograd-Ecopres? (Ruská federace) a Nadace Partnerství (Česká republika). Jednání předsedal Ing. Karel Bláha, CSc., předseda sub-komise MŽP pro PRTR, místopředsedou byl zkušený vyjednavač Willem Kakebeeke, který vedl většinu zasedání vyjednávání Aarhuské úmluvy a v minulém roce i prvé jednání signatářů AÚ v Kišiněvu. Odbor strategií MŽP (RNDr. Jiří Bendl, CSc., Ing. Marta Černá) spolu se sekcí zahraničních vazeb (Ing. Martina Motlová a JUDr. Jiří Hlaváček) zajistili pro jednání pracovní skupiny potřebnou podporu z MŽP a italská vláda zajistila pro UN.ECE finanční zdroje na cestovné vládním účastníkům ze zemí s transformující se ekonomikou a nevládním organizacím. Důležitou aktivizaci signatářských zemí AÚ sehrálo i rozeslání dotazníku k postupu implementace článku 5.9 všem zástupcům signatářských zemí koncem roku 1999. Odpovědi různé úrovně z celkem 15 signatářských zemí pro jednání pracovní skupiny získali a částečně vyhodnotili Ing. Ondřej Velek z Nadace Partnerství a Mgr. Helena Knappová z REC. Claudie Fenerol (OECD), Osmany Pereira (UNEP), John Harman (US EPA) připomněli závazky budování integrovaných registrů polutantů uvedené v kapitole 19 Agendy 21 a získané desetileté zkušenosti s provozováním nejlepších systémů PRTR. Margareta Stackerudová ze Švédska seznámila s analýzou evropských systémů a Gernot Schnabl zastupující hlas Evropské unie poukázal na problémy, pokud by státy EU musely pod Aarhuským procesem přijmout dokonalejší systém PRTR než byl nedávno (26. 1. 2000) schválený Evropský registr emisí škodlivin (EPER) pro účely direktivy o integrované prevenci a omezování znečištění ? IPPC. Velký zájem vzbudily konkrétní přednášky Chris Robertse z Environment Canada a Michael Stanley-Jonese z nevládní sítě IHEAL demonstrující použití geografických informačních systémů (GIS) pro prezentaci dat z PRTR. Hlavním úkolem druhého dne jednání pracovní skupiny pro PRTR bylo připravit doporučení dalšího postupu zakotvení PRTR v Aarhuské úmluvě pro druhé jednání signatářských zemí Aarhuské úmluvy, které se bude konat 3.?5. července 2000 v chorvatském Dubrovníku. Na základě mandátu předcházejícího jednání expertů (16.?17.ledna 2000 na MŽP) Jeremy Wates (sekretář AÚ pod EHK OSN), PRTR expert Peter Hurst (IUF), MŽP a sekretariát pracovní skupiny PRTR (Nadace Partnerství) připravili diskusní dokument, který vymezil budoucí technický a věcný rozsah a směr implementace článku 5.9, ale ponechal otevřenou škálu otázek pro finální politická jednání vládních delegátů v Dubrovníku. Česká republika jako vedoucí země pracovní skupiny Aarhuského PRTR si vedle pochval odnesla z třídenního úspěšného jednání několik důležitých úkolů: - urgovat chybějící a následně podrobněji zpracovat všechny došlé národní dotazníky o implementaci PRTR; - vytvořit společně s UN ECE novou internetovou stránku pracovní skupiny, která bude obsahovat dokumenty a kontakty členů pracovní skupiny, linky na stránky UNEP, UNITAR, OECD a progresivní národní systémy PRTR atd; - vytvořit prototyp ?archivu? klíčových PRTR dokumentů (zejména UNEP, OECD, UNITAR) na kompaktním disku s linkami na zdroje informací na Internetu (CD/WWW), který by sloužil jako podkladový nástroj a levný zdroj informací zejména v zemích, které systém teprve hodlají zavést. Toto archivní CD by mělo být doplněno populární animací o PRTR aplikacích a presentacemi ?nejlepších? národních systémů zpřístupňování informací o znečištění. Přínosem procesu přípravy Aarhuského PRTR je, že Česká republika jako vedoucí země pracovní skupiny získává pod mandátem UN.ECE komunikací s členy skupiny řadu dokumentů, které by měly usnadnit přípravu českého systému PRTR. V současné době MŽP připravuje pro veřejnou diskusi věcný záměr zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (IPPC/PRTR), který by měl jít podle legislativního plánu do vlády v květnu 2000. Aarhuský proces je dobrou příležitostí k veřejné diskusi o zavedení PRTR v České republice. Podrobná oficiální zpráva z jednání zpracovaná sekretariátem Aarhuské úmluvy při UN ECE bude k dispozici na internetové stránce www.unece.org resp. na stránce sekretariátu PRTR TF www.ecn.cz Zpracovali: RNDr. Jiří Bendl CSc., MŽP ČR, bendl_jiri@env.cz Ing. Martina Motlová, MŽP ČR, motlova_martina@env.cz, Ing. Ondřej Velek, Nadace Partnerství, ondrej.velek@ecn.cz Zdroj: Věstník MŽP 04/00 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů