Pondělí, 22. dubna 2024

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 2. - Vztah mezi IPPC a EMS

Naplnění IPPC vyžaduje zavést některé prvky systému environmentálního managementu (EMS).
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 2. - Vztah mezi IPPC a EMS
Naplnění IPPC vyžaduje zavést některé prvky systému environmentálního managementu (EMS). Pro ekonomicky efektivní zavedení BAT a přípravu integrovaného povolení je nezbytné, aby byly alespoň v základním rozsahu použity tyto prvky EMS: - sestavení registru významných environmentálních aspektů - stanovení cílů a indikátorů jejich dosažení včetně časového harmonogramu - realizace PROGRAMU pro dosažení stanovených cílů (odpovědnosti, prostředky, dokumentace, komunikace) - procedury pro nápravná opatření v případě neshody. Tento požadavek vychází ze skutečnosti, že zveřejnění referenčních dokumentů k nejlepším dostupným technikám, tzv. BREF (podrobněji viz kap. 2.1), samo o sobě nemůže vést k zavedení těchto technik z toho důvodu, že BREF neříká, která opatření jsou nejvhodnější a nejefektivnější pro daný podnik. K tomu, aby podnik identifikoval nejvýhodnější opatření, potřebuje výše uvedený PROGRAM, který mu poskytne prostředek a čas k nalezení optimálních řešení. Například Irská právní úprava k IPPC vychází právě z tohoto předpokladu a podniky mají ze zákona povinnost zavést EMS pro dosažení cílů IPPC. Integrované povolení obsahuje především známý rámec emisních limitů, které představují konkrétní cíle, kterých je potřeba dosáhnout. Podnik musí vytvořit EMS pro realizaci cílů, obsažených v integrovaném povolení, nejpozději do šesti měsíců a předložit PROGRAM IPPC pro jejich realizaci s nejméně pětiletým horizontem. V povolení jsou tak místo konkrétních řešení uvedeny spíše termíny pro realizaci jednotlivých výstupů EMS včetně konkrétních opatření pro zavedení nejlepších dostupných technik (BAT). Řešení je v souladu s tím, že podnik potřebuje, aby EMS byl již po určitou dobu zaveden a uplatňován, aby mohl přijít s nejefektivnějším řešením. Důležitou součástí tohoto systému je podávání zpráv o plnění programu. Podnik je povinen podávat každým rokem zprávu, jejíž obsah se řídí obecně platnou metodikou (Guidance Note For Annual Environmental Report, EPA 1997). Zavedení EMS je výhodné pro obě strany - podniku poskytne čas a rámec pro nalezení nejefektivnějších řešení a odpovědnému orgánu zjednodušuje proces vydávání povolení i kontrolu (v EMS je zabudován i systém vnitropodnikové kontroly a komunikace s odpovědným orgánem). Konkrétní dokumenty k irskému systému IPPC včetně příkladu integrovaného povolení je možné najít na internetové adrese: www.epa.ie Převzato z Příručky ke směrnici Rady 96/61/EC umístěné na serveru ČEÚ www.ceu.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů