Úterý, 16. dubna 2024

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov v Slovenskej republike

Realizáciou programu sa značka Environmentálne vhodný výrobok (EVV) zaraďuje k dôležitým informatívnym nástrojom environmentálnej a spotrebiteľskej politiky.
Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov v Slovenskej republike
Konkurencieschopnosť a úspešnosť uplatnenia výrobkov na svetových trhoch je podmienená stupňujúcimi sa požiadavkami na kvalitu a tejto kvalite odpovedajúcou cenou v rámci pôsobenia trhovej ekonomiky a voľnej súťaže. Súčasná kvalita je charakterizovaná optimalizáciou spotreby surovín, znižovaním energetickej náročnosti ako pri výrobe, tak aj pri prevádzke a minimalizáciou tvorby emisií a negatívnych vplyvov na životné prostredie v rámci celého životného cyklu výrobku. Nevytvárať nové zdroje znečisťovania znamená venovať pozornosť otázkam environmentu od etapy marketingového návrhu projektu výrobku až po jeho zneškodnenie. Znamená to pre štát vytvárať podmienky pre uplatňovanie systémových prvkov a nástrojov na presadzovanie hospodárskej politiky s prioritami environmentalizácie výroby a spotreby. Pre organizácie to znamená uplatňovať systémové nástroje manažérstva podľa požiadaviek QMS, EMS a ďalších manažérskych systémov (EMAS), ktorých efektívnosť a účinnosť zvýrazňujú štandardizované nástroje riešiace riadenie environmentálnych vplyvov procesov výrobkov a služieb ako sú environmentálne označovanie a vyhlasovanie výrobkov (EL), analýza životného cyklu (LCA) a v neposlednej miere aj hodnotenie environmentálneho správania organizácie (EPE). Politické, právne a ekonomické systémy cieľavedomo a kontinuálne vytvárajú tlak, ktorý podniky núti k environmentálnemu správaniu a k zodpovednosti za tvorbu životného prostredia. Napriek skutočnosti, že táto problematika sa zdanlivo dotýka predovšetkým výrobcov, ktorí sú povinní ponúkať výrobky bezpečné, zdravotne nezávadné a s minimálnymi dopadmi na životné prostredie, významnú úlohu tu zohráva aj povedomie širokej spotrebiteľskej verejnosti. Človek, ktorému nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žije a zaujíma sa o svoje zdravie, pre toho podstatou kvality nebudú len technické parametre výrobku, ale aj jeho environmentálna vhodnosť. Jedným z opatrení riešiacim vytvorenie technických podmienok, inštitucionálneho zabezpečenia a podporných aktivít umožňujúcich realizovať konkurenčné prostredie na trhu medzi výrobkami porovnateľných kvalitatívnych parametrov, ale s výrazným odlíšením ich vplyvu na životné prostredie, bolo v Slovenskej republike prijatie Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej Program) uznesením vlády SR č. 97 zo 6. februára 1996. Program bol vyhlásený ministrom životného prostredia SR s účinnosťou od 15. Apríla 1997. Koncepcia Programu bola vypracovaná na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC, deklarujúceho schému environmentálneho označovania výrobkov Európskeho spoločenstva. Základná dokumentácia bola tvorená aj na základe poznatkov existujúcich národných ekolabelingových programov, ktoré predstavujú realizovanie jedného z nástrojov plnenia nealternatívnej požiadavky k udržateľnému rozvoju v cca 30 krajinách na medzinárodnej úrovni. Realizáciou programu sa značka Environmentálne vhodný výrobok (EVV) zaraďuje k dôležitým informatívnym nástrojom environmentálnej a spotrebiteľskej politiky. Medzi základné princípy Programu patria dobrovoľnosť, prístupnosť každému žiadateľovi o značku EVV bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pozitívna informácia pre spotrebiteľov, užívateľov, výrobcov a dovozcov, dôveryhodnosť ( nezávislosť ), prehľadnosť a účasť verejnosti, rovnaký prístup k domácim ako aj k dovozovým výrobkom, plná zhoda s právom a technickými normami, vylúčenie potravín, nápojov a farmaceutických prípravkov, pre ktoré platia osobitné predpisy. Tieto sú kompatibilné s princípmi označovania environmentálne vhodných výrobkov v Európskej únii. Programom sledované hlavné ciele sú zamerané na: posilnenie princípov prevencie znečisťovania životného prostredia, podporu rozvoja výroby a spotreby výrobkov s nižšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, minimalizáciu negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia prostredníctvom výrobkov a vzniku odpadov, posilnenie spotrebiteľského vedomia z hľadiska environmentálnych vlastností výrobkov, efektivizácia vstupov obmedzovaním neobnoviteľných zdrojov a energií, minimalizovanie rizikových faktorov na životné prostredie. Inštitucionálne zabezpečenie Gestorom Programu je Ministerstvo životného prostredia SR, zastúpené ministrom životného prostredia SR. Minister schvaľuje základné dokumenty, smernice pre EVV, udeľuje na výrobok právo na prepožičanie environmentálnej značky, podpisuje zmluvu medzi MŽP SR a žiadateľom. Odbor ekonomických nástrojov a medziodvetvových vzťahov Ministerstva životného prostredia SR zabezpečuje funkciu koordinátora rozhodovacích, poradných a výkonných činností Programu. Komisia environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov je kolektívna autorita pozostávajúca z členov zastupujúcich zainteresované záujmové strany a skupiny : priemysel, obchod, spotrebiteľské organizácie, organizácie ochrany životného prostredia na úrovni vládnych orgánov ako aj dobrovoľných neštátnych organizácií. Zriaďuje ju minister ŽP SR a riadi sa stanoveným Organizačným a rokovacím poriadkom. Komisia je poradným orgánom ministra životného prostredia SR a zároveň plní funkciu odborného orgánu pri posudzovaní, schvaľovaní, revidovaní smerníc a základnej dokumentácie, pri posudzovaní zhody, schvaľovaní a dodržiavaní podmienok a požiadaviek podľa smerníc, predkladá podnety, pripomienky a podieľa sa na propagácií Programu. Organizačné zabezpečenie Programu realizuje Odbor environmentálneho manažérstva ? organizačný útvar Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP, zriadený od 1.1.2000 z pracovníkov bývalého Centra environmentálneho manažérstva. Odbor environmentálneho manažérstva plní funkciu výkonného orgánu Programu, t.j.: prijíma návrhy výrobcov a dovozcov na výrobky vhodné na označenie, zabezpečuje a posudzuje žiadosti výrobcov vrátane technickej dokumentácie v rámci posudzovania zhody s príslušnou smernicou, zabezpečuje prípravu a spracovanie technických správ, zabezpečuje prípravu, pripomienkovací proces a spracovanie návrhov smerníc na výrobkové skupiny, poskytuje informácie a prihlášky, propaguje Program, sleduje a spracováva dokumenty EÚ, týkajúce sa ekolabelingu, sleduje, spracováva a je zároveň riešiteľom medzinárodných normatívov ISO 14000 do sústavy slovenských technických noriem, sleduje plnenie finančných požiadaviek v rámci uzatvorených zmlúv a v zmysle základnej dokumentácie Programu, spolupracuje s akreditovanými a autorizovanými osobami, odbornými pracoviskami a expertami, v rámci kapacitných možností sa snaží zabezpečovať marketing z hľadiska výberu výrobkových skupín vo väzbe na ich pozitívne vplyvy na životné prostredie alebo znižovanie týchto vplyvov na životné prostredie v porovnaní voči ostatným výrobkom, tento marketing sa snaží zabezpečovať aj u výrobcov a dovozcov s cieľom zapojenia sa do procesu ekolabelingu, sleduje vývoj legislatívy a jej aktualizáciu nielen pre oblasť ochrany životného prostredia ale aj pre oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrana spotrebiteľa, technických požiadaviek na výrobky, posudzovania zhody, bezpečnosti výrobkov. Sleduje vývoj normatívov vrátane ich znalosti pre oblasť zabezpečovania systémov kvality (QMS-ISO 9000) a pre oblasť zabezpečovania systémov environmentálneho manažérstva (EMS ? ISO 14001) ako aj auditov týchto systémov. Sleduje akreditačný proces zabezpečovaný SNAS podľa EN 45000 vo väzbe na akreditované osoby a akreditované skúšobné metódy. Dokumentácia Programu Hodnotenie a označovanie výrobkov značkou EVV sa riadi v zmysle dokumentácie Programu, ktorá je rozčlenená do štyroch základných skupín : 1. Základné dokumenty Rozhodnutie ministra ŽP SR o zriadení Komisie environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov obsahujúce zloženie komisie. Organizačný a rokovací poriadok komisie, deklarujúci pôsobnosť, predmet činnosti, práva a povinnosti komisie. Základná dokumentácia Programu deklarujúca princípy, ciele, postupy prípravy a schvaľovania smerníc a ďalšie dôležité nadväznosti týkajúce sa procesu udeľovania značky a súvisiacich ustanovení. Technické správy a smernice. Technická správa je rozborový a zdôvodňujúci dokument vo väzbe na príslušnú výrobkovú skupinu z hľadiska vplyvu na životné prostredie s dôrazom na špecifiká, ktorými sa odlišuje od ostatných výrobkov so štandardou kvalitou a štandardnými environmentálnymi vlastnosťami v danej skupine. Smernica je technický dokument, ktorý deklaruje základné požiadavky výrobku vo vzťahu k plneniu funkčných vlastností a k plneniu príslušných všeobecných záväzných predpisov. Špecifické požiadavky sú tou časťou smernice, ktorými sa stanovuje úroveň kritérií na výrobok samozrejme s prihliadnutím na súčasnú úroveň techniky a poznania a ich praktickú dosiahnuteľnosť výrobcom. Má platnosť dva roky. Pri výberovom hodnotení environmentálnej vhodnosti výrobku práve tento dokument je normatívom, pomocou ktorého sa proces posudzovania zhody vykonáva. 2. Dokumenty, týkajúce sa výkonu hodnotenia, posudzovania zhody a označovania Tieto dokumenty predstavujú v systéme Programu dokumenty II. rádu a tvoria ich nasledovné postupy a pokyny : Pokyn národného programu č. 1 pre overovanie požiadaviek Smerníc Postup na vypracovanie technickej správy Postup na pripomienkovanie smernice Postup na predĺženie práva používať značku ? Environmentálne vhodný výrobok ? Postup na revíziu smerníc Programu Zásady používania značky ? Environmentálne vhodný výrobok ". 3. Kontrolné a hodnotiace dokumenty Táto skupina dokumentácia pozostáva z ročných správ o stave realizácie Programu, ktoré sú vypracovávané výkonným orgánom a sú predkladané ministrovi životného prostredia SR po predchádzajúcom prerokovaní Komisiou Programu. Dôležité hodnotiace dokumenty tvoria hodnotenie plánovaných hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia, do ktorých sú premietnuté čiastkové úlohy, týkajúce sa informačno?propagačných aktivít, výskumných a marketingových projektov a štandardizačných úloh spojených s preberaním medzinárodných noriem environmentálneho manažérstva do sústavy slovenských technických noriem. Dôležitú časť týchto dokumentov tvoria materiály vypracovávané pre účel screeningu vo väzbe na integračné postupy Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie. 4. Záznamy Systém zabezpečovania a realizovania hodnotenia a označovania výrobkov dotvárajú dokumenty týkajúce sa dôležitých záznamov. Túto dokumentáciu tvoria najmä: žiadosť výrobcu, dovozcu alebo prevádzkovateľa služby (prihlasovateľa), prihláška, zmluva, technická dokumentácia k výrobkom, evidencia o dohľade a o plnení zmluvných podmienok u držiteľa, ktorému bola značka na výrobok udelená, evidencia plnenia finančných záväzkov zmluvných strán, zoznam akreditovaných, autorizovaných osôb a expertov, evidencie ďalších dokumentov týkajúcich sa záväzných predpisov a technických noriem. Poplatky Náklady na preukázanie environmentálnych vlastností výrobku prihláseného na hodnotenie a označenie značkou a na vyhotovenie dokladov potrebných ku prihláške hradí prihlasovateľ. Pri podaní prihlášky prihlasovateľ hradí jednorázový registračný poplatok 5000,- Sk bez výnimky. Zmluvný ročný poplatok za používanie environmentálnej značky uvádza tabuľka : Získané finančné prostriedky sú určené predovšetkým na propagáciu Programu, ktorá je zároveň dodatočnou reklamou označených výrobkov. Ročný poplatok na rok 2000 je obdobný ako na rok 1999. Ďalšie smerovanie, týkajúce sa poplatkov, bude predmetom revízie celej dokumentácie Programu, ktorú MŽP SR a SAŽP zaradila do plánu hlavných úloh na tento rok. Zhodnotenie trojročného obdobia realizovania Programu Tvorba smerníc v podmienkach SR sa orientovala predovšetkým na také výrobkové skupiny, ktoré boli zaradené aj do ekolabelingového programu EU a taktiež do národných ekolabelingových programov krajín s potenciálnou možnosťou vývozu slovenských výrobkov ako aj vytvárania postupných krokoch pre zjednocovanie environmentálnych kritérií na výrobky v rámci ich pohybu na európskom trhu. Samozrejme, že vyskytujúce sa národné špecifiká, v ktorých sú premietnuté rôzne hľadiská sú odlíšené v samostatných smerniciach. Tu treba zdôrazniť veľmi dobrú spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia ČR a Agentúrou pro ekologicky šetrné výrobky. Táto spolupráca spočíva vo výmene technických poznatkov, ale najmä praktických skúseností v celom rozsahu problematiky. Koncom roka výkonné pracoviská českej a slovenskej strany vypracovali spoločný projekt cielený na rozšírenie vzájomnej spolupráce. Tento projekt bol postúpený na Ministerstvá školstva ČR a SR. Vyspelé národné programy využívajú princípy a metódy hodnotenia celého životného cyklu výrobku. V slovenskom programe je princíp hodnotenia životného cyklu výrobku akceptovaný a jeho úroveň implementácie v smerniciach sa odvíja od stavu realizácie príslušných právnych predpisov. Porovnanie zahraničných programov s programom v SR ukazuje všeobecnú zhodu základných princípov, zásad, postupov a výkonov environmentálneho označovania výrobkov. Zoznam vydaných smerníc : Smernice na výrobkové skupiny č. 0001-0012 Smernica č. 0001 ? Posteľná bielizeň Smernica č. 0002 ? Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien Smernica č. 0003 ? Papierové vreckovky z recyklovaných vlákien Smernica č. 0004 ? Plastové výrobky s obsahom zberových plastov, vyrábané intrúziou a extrúziou pre aplikáciu v exteriéri Smernica č. 0005 ? Vodou riediteľné náterové hmoty Smernica č. 0006 ? Vodou riediteľné lepidlá a tmely Smernica č. 0007 ? Elektrické automatické práčky pre domácnosť Smernica č. 0008 ? Radiáne pneumatiky pre osobné automobily Smernica č. 0009 ? Elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť Smernica č. 0010 ? Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené atmosferickým horákom Smernica č. 0011 ? Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené pretlakovým horákom Smernica č. 0012 - Prostriedky na zimnú údržbu Z toho prešli procesom revízie smernice č. 0001, 0002, 0003, 0005, 0006 a zmeny sú spracované formou dodatkov. Nové smernice pripravené k schvaľovaciemu procesu Smernica č. 0013 ? Biodegradovateľné plastové obalové materiály Smernica č. 0014 ? Pracie prostriedky pre textílie Zoznam firiem a ich výrobkov, ktorým bolo udelené právo používať značku ? Environmentálne vhodný výrobok " Posteľná bielizeň zo 100 % bavlny Výrobca : Technoconsulting ? Texicom, s.r.o. Ružomberok Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien do 25 g/m2 HARMASAN ?LEKNO?, ?BREČTAN? Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien nad 25 g/m2 HARMASAN ?MÝVAL?, ?DIVÝ MAK?, ?ENCIÁN? Výrobca : Harmanecké papierne, a.s. Harmanec Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien do 25 g/m2: Toaletný papier 4x200, Július Meinl, Tento Economy, Tento Maxi, Tento 8x250, Tento 8x200 RC, Tento 4x250, Tento 4x200 Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien nad 25 g/m2: Toaletný papier JOKER 4x250, JOKER 8x250 Výrobca : TENTO, a.s. Žilina Papierové vreckovky z recyklovaných vlákien TENTO ECO Výrobca : TENTO, a.s. Žilina Farba disperzná akrylátová matná EKOKRYL mat V 2045 Farba disperzná akrylátová lesklá EKOKRYL lesk V 2062 Maliarska farba FARMAL V 2073 Výrobca : Chemolak, a.s. Smolenice Farba disperzná akrylátová PAMAKRYL IN Farba disperzná akrylátová na sadrokartón SADAKRIN Výrobca : PAM, s.r.o. Bratislava Osobný radiálny autoplášť 165/70 R 13 ECOFLEX ? T Výrobca : Matador, a.s. Púchov V procese posudzovania zhody sú nasledujúce výrobky: Podľa Smernice č. 0006 ? Vodou riediteľné lepidlá a tmely : Duvilax L 58 Duvilax LS 50 Duvilax LP Výrobca : Duslo, a.s. Šaľa Podľa Smernice č. 0012 ? Prostriedky na zimnú údržbu Transheat 2000 Výrobca : ENVECO, s.r.o. Nové Zámky Rozpracované technické dokumenty V štádiu rozpracovaných technických správ sú nasledujúce dokumenty : Mleté a inak upravené nerastné suroviny Oceľové kúpeľňové vane Drevené podlahoviny Konzervačné prostriedky na ochranu skladovaných rastlinných produktov Elektrické zdroje svetla, svietidlá a ich príslušenstvo Tekuté čistiace prípravky. Ďalšie smerovanie Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov v SR Do plánu legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2000 bol zaradený okrem iných aj návrh legislatívneho zámeru zákona o environmentálnom označovaní výrobkov. Vyústením tejto úlohy je predloženie návrhu zákona o environmentálnom označovaní výrobkov ešte v tomto roku do vlády SR s tým, že príprava právnej úpravy má zabezpečiť inštitucionálne a procedurálne požiadavky v súlade s novelou Nariadenia Rady 880/92/EEC. Táto úloha bola zaradená do strednodobých priorít Národného programu pre prijatie Acguis Communautaire. V súvislosti s finálnym návrhom revízie Nariadenia Rady č. 880/92, ktorý uvažuje s intenzívnou koordináciou a koexistenciou Národných programov v členských krajinách a v rámci ktorého sa do 5 rokov od vstupu revidovaného Nariadenia do platnosti musia zrušiť smernice na výrobkové skupiny rovnaké ako v Programe EÚ, táto skutočnosť dáva možnosť fungovaniu Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov v SR bez väčších inštitucionálnych a organizačných zásahov. Takto navrhovaný prístup: umožňuje: budovanie a realizovanie NPEHOV a udeľovanie značky EVV; vyžaduje: - posilnenie propagácie Programu; - alokáciu kompetentného orgánu vo väzbe na požiadavky Nariadenia; - intenzifikáciu aproximácie smerníc Programu EÚ, najmä špecifických výrobkových kategórií vo väzbe na výrobky vyrábané v SR vrátane služieb a na proces posudzovania zhody špecifických kritérií, obsiahnutých v smerniciach ( tj.technické vybavenie a akreditácia postupov posudzovania zhody ); - aktualizáciu dokumentácie Programu vo väzbe na revidované Nariadenie a všetky dôležité postupy. Týmto postupom sa umožňuje: - prijatím zákona o ekolabelingu pripraviť podmienky pre udeľovanie environmentálnej značky EÚ ? Európsky kvet " v čase, keď SR bude do štruktúr EÚ prijatá; - dostatočne zvýšiť povedomie spotrebiteľskej verejnosti a podnikov, najmä výrobcov v SR o systéme a význame udeľovania značiek; - rozvoj aj environmentálnych kritérií špecifických pre SR a udeľovanie slovenskej značky EVV; - začlenenie programu aj do medzinárodných ekolabelingových sietí akou je v súčasnosti významná Globálna sieť ekolabelingu ? GEN. Potrebné informácie Programu je možné získať na týchto kontaktoch: Ministerstvo životného prostredia SR Oddelenie medziodvetvových vzťahov Ing. Róbert Brňák - tajomník Komisie Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, telefón: 00421-7-5956 2167 Kancelária pre styk s verejnosťou: www.lifeenv.gov.sk SAŽP - COHEM - Odbor environmentálneho manažérstva Trnava Pažitná 84, 917 01 Trnava Ing. Emília Boďová - vedúca odboru telefón: 00421-805-5536 613, 00421-805-5536 817 e-mail: bodova@sazp.sk www.sazp.sk Emília Boďová Enviznačení 2/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů