Pondělí, 22. dubna 2024

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 14. - 14001 - Pojmy

Další díl seriálu
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 14. - 14001 - Pojmy
Pojmy EMS Základem používaného názvoslovného systému EMS je výraz environment který se překládá do češtiny jako životní prostředí a byl zaveden z toho důvodu, že k výrazu životní prostředí nelze vytvořit vhodné přídavné jméno. audit systému environmentálního managementu: systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda se systém environmentálního managementu organizace shoduje s kritérii auditu systému environmentálního managementu, stanovenými organizací, a jehož výsledky se sdělují vedení. environmentální aspekt: prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. environmentální cíl: celkový environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, který si organizace sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovatelný. environmentální cílová hodnota: podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. environmentální dopad: jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá ne příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace. environmentální politika: prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. environmentální profil: měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách. neustálé zlepšování: proces zlepšování systému environmentálního managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou organizace. organizace: společnost, sdružení, firma, podnik, úřad nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, ať zapsané do rejstříku nebo ne, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu. prevence znečišťování, předcházení znečišťování: používání procesů, praktik, materiálů nebo výrobků, které zabraňují, snižují nebo regulují znečišťování, což může zahrnovat recyklaci, zpracování, změny procesů, řídící mechanismy, účinné využívání zdrojů a náhradu surovin. systém environmentálního managementu: ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. zainteresovaná strana: jednotlivec nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil organizace nebo je jím ovlivněna. životní prostředí, environment: prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů