Pondělí, 22. dubna 2024

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 16. - Úvodní environmentální přezkoumání

Další z dílů seriálu
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 16. - Úvodní environmentální přezkoumání
Omlouvám se, tento díl seriálu o EMS měl být zařazen před dílem předchozím (Environmentální politika) R.J. Schéma postupu zavádění EMS Není jistě náhodou, že úvodní environmentální přezkoumání (vstupní zhodnocení, audit, ?) se nachází hned na prvním místě v postupu budování EMS. Po uvědomění si potřeby zavedení EMS je logickým krokem "určení mantinelů a pravidel hry". Bude sloužit ve velké většině podniků (nenajdeme u nás zřejmě mnoho podniků s fungujícím systémem řízení ochrany ŽP) pro uvedení managementu do problematiky ŽP. Kromě vyhodnocení konkrétních vlivů podniku na ŽP rozkryje i úroveň řízení a ekonomiky v této oblasti, vztahy s tzv. zainteresovanými stranami, rizika vyplývající ze starých zátěží, hrozící sankce, případně rizika ekologických havárií a další. Provedení úvodního environmentálního přezkoumání je předpokladem pro další kroky zavádění EMS jako jsou určení politiky podniku vůči ŽP, stanovení požadavků na personální zabezpečení projektu, ale především pro vytvoření registru vlivů a nařízení. Kvalita provedení úvodního environmentálního přezkoumání významným způsobem ovlivní náročnost výše uvedených etap zavádění EMS. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že vstupní zhodnocení bude u středních a velkých podniků prováděno téměř výhradně externími konzultanty, naopak v dalších fázích zavádění převažuje podíl práce vlastních zaměstnanců podniku. Přístup jednotlivých norem pro EMS k vstupnímu zhodnocení Nařízení rady (EHS) č. 1836/93 Článek 2 - Definice "ekologické zhodnocení: úvodní podrobná analýza ekologických problémů, vlivů na ŽP a účinností vztahujících se k činnostem v určitém místě." Článek 3 - Účast v programu "Aby podnikatelská jednotka byla zaregistrována v programu, je podnik povinen: provést ekologické zhodnocení podnikatelské jednotky na základě aspektů uvedených v příloze I, části C." Článek 4 - Audit a jeho platnost "V souladu s kompetencemi prováděcích institucí členského státu ES s ohledem na předepsané požadavky musí oprávněná osoba kontrolovat, zda ekologické zhodnocení a audit jsou provedeny podle odpovídajících požadavků v Příloze I a II." Článek 5 - Ekologické prohlášení "Ekologické prohlášení musí být připraveno na základě úvodního ekologického zhodnocení po provedení všech jednotlivých auditů nebo auditních cyklů pro každou podnikatelskou jednotku, která se programu zúčastní." ISO 14 001 - Příloha A (informativní) "Organizace, která nemá EMS, by měla nejdříve zjistit své postavení vůči ŽP zhodnocením. Cílem by mělo být zvážit všechny ekologické aspekty organizace jako základ pro EMS. Organizace, které již používají EMS, nemusí tento průzkum provádět. Průzkum by měl pokrývat čtyři hlavní oblasti: a) požadavky zákonů a nařízení b) identifikaci významných ekologických aspektů c)přezkoumání všech současných postupů a technik řízení d) vyhodnocení zpětné vazby z šetření prováděných při haváriích, ke kterým došlo v minulosti. V každém případě je třeba zhodnotit běžný a vyjímečný provoz v organizaci a potenciální havarijní situace?. Jak vyplývá z citací norem, není dle norem ISO úvodní environmentální přezkoumání na rozdíl od EMAS hodnotitelným prvkem systému. Bez jeho provedení se však zřejmě neobejde žádná organizace budující EMS. Rozsah a členění vstupního hodnocení úvodní environmentální přezkoumání může mít následující členění a rozsah: - požadovaný stav - zjištěný současný stav - navrhovaná opatření Takovéto členění může obsahovat i hodnocení, které bude vypracováno na základě níže uvedených bodů a)-d): a) Identifikace významných environmentálních aspektů: - zhodnocení a zaměření na ochranu ovzduší, ochranu vod, na nakládání s odpady a nebezpečnými látkami, na znečišťování horninového prostředí, na využívání energie a na problematiku ochrany přírody a krajiny, hluku, záření a vibrací, bezpečnost a ochranu zdraví a vlivy na obyvatelstvo a zaměstnance b) Zkoumání všech stávajících praktik a postupů environmentálního managementu: - právní požadavky, - zdokumentování a zhodnocení ekologických cílů se zaměřením na snižování zátěží životního prostředí, snižování vstupních energetických zdrojů, vzdělávání a zvyšování ekologického uvědomění pracovníků, posuzování investiční výstavby z hlediska ochrany životního prostředí a prevence havárií, udržování trvalého dialogu s místní samosprávou, zájmovými skupinami, dodavateli, odběrateli, minimalizace vzniku odpadů, systém monitoringu a sledování ochrany životního prostředí, - provoz, - pravomoci a odpovědnosti při řízení procesů souvisejících s ochranou životního prostředí, - posouzení forem školení, vzdělávání a zajišťování odborné způsobilosti uplatňované v rámci firmy, - vymezení potřeb změn v této oblasti, - komunikace při řízení ochrany životního prostředí (zda jsou tyto činnosti v popisech práce), - dokumentace systému ochrany životního prostředí, - řízení provozu - organizační struktura společnosti, - kontrola a nápravná opatření, - monitorování a měření, - neshoda a nápravná preventivní opatření, - provádění nápravných a preventivních opatření v oblasti životního prostředí. c) Havarijní zabezpečení, vyhodnocení havárií: - ověření plošného zabezpečení, platnost HP, - zda jsou specifikována rizika možného vzniku havárií, - vyhodnocení havárií. d) Kontrola a hodnocení ochrany životního prostředí vedením Provedení kvalifikovaného úvodního environmentálního přezkoumání Vám zajistí například firma ENVING s.r.o. Radek Janoušek
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů