zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dohoda mezi MŽP a průmyslem - akční plán

01.11.2000
EMS
Dohoda mezi MŽP a průmyslem - akční plán
Konkretizace úkolů zůčastněných stran
Akční plán ke konkretizaci úkolů, vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj pro období 2000 ? 2002 I. Úvod Koncepce udržitelného rozvoje je založena na rovnováze zájmů ekonomických, environmentálních a sociálních. Český průmysl, vědom si své spoluodpovědnosti za stav životního prostředí i za udržení své konkurenceschopnosti při respektování principů udržitelného rozvoje, vynaložil v uplynulých letech nemalé úsilí a značné finanční prostředky na radikální zlepšení životního prostředí v České republice a na jeho ochranu. Představitelé Ministerstva životního prostředí, Svazu průmyslu a dopravy ČR a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj jsouce si vědomi, že spojení ekonomického rozvoje s účinným řešením problémů ochrany životního prostředí je nutnou podmínkou, jak uspět v nastávající konkurenci jednotného vnitřního trhu Evropské unie, uzavřeli v říjnu roku 1999 dohodu o spolupráci (dále jenom Dohoda). Konkrétní oblasti a opatření, kterými budou principy Dohody realizovány v období 2000 - 2002, vymezuje tento akční plán. Za realizaci akčního plánu odpovídá koordinační skupina složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Svazu průmyslu a dopravy ČR a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (viz příloha č. 1). II. Konkrétní opatření ke splnění úkolů vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj ˇ Spolupráce signatářů Dohody při přípravě legislativy: - Ministerstvo životního prostředí bude nadále trvale zabezpečovat přístup k autorizovaným překladům směrnic a nařízení EU v oblasti environmentálního práva a na druhé straně také k autorizovaným překladům právních předpisů do angličtiny; - Ministerstvo životního prostředí, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zajistí v rámci své působnosti, aby příprava nové legislativy v oblasti životního prostředí, dotýkající se průmyslového podnikání, byla předmětem vyjednávání od samého začátku. a) v oblasti legislativních prací konkrétní forma spolupráce bude definována k následujícím novým předpisům: - k zákonu o obalech; - k zákonu o chemických látkách a přípravcích; - k zákonu o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (dále jen ?zákon o IPPC a IRZ?); - k zákonu o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země. b) z úkolů nelegislativního charakteru se předpokládá spolupráce zástupců všech signatářů Dohody zejména na následujících tématech: - při přípravě Státní politiky životního prostředí formulováním společných cílů a nástrojů a následném prosazování environmentálních aspektů v jednotlivých sektorových politikách na základě principu integrity; - při přípravě aktualizace implementačních plánů pro všechny předpisy EA přijaté do 31. 12. 1999; - na zpřesňování investiční strategie na implementaci EA; - na zajištění sběru dat a jejich zpracování pro podávání zpráv EK (Směrnice 91/692/EEC); - na vymezení zón ochrany ovzduší podle Rámcové směrnice 91/692/EC o ovzduší; - na projektech Phare, např. ?Strategie implementace směrnic ES v oblasti ochrany ovzduší včetně investic?, ?Strategie implementace směrnic ES v oblasti nakládání s odpady? a dalších; - na přípravě akčního plánu ochrany ovzduší ? Rámcová směrnice o ovzduší 96/62/EC; - na zpracování plánů nakládání s odpady dle směrnic 75/442/EEC a 91/689/EEC; - na vyhodnocení dopadové studie pro implementaci Směrnice o obalech a obalových odpadech; - na aktivitách, směřujících k postupnému zvyšování podílu recyklace a znovuvyužití obalů; - na zpracování, resp. vyhodnocení ekonomických dopadů implementace Směrnice Rady o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) 96/61/EEC a dopadů nového zákona ČR o IPPC a IRZ na jednotlivá průmyslová odvětví; c) v oblasti zpracování nebo vyhodnocování ekonomických dopadů jednotlivých předpisů včetně zákona o IPPC a IRZ budou podle potřeby vyzváni ke spolupráci i odborníci z průmyslové sféry; d) v případě, že nedojde při projednávání jednotlivých předpisů k dohodě na úrovni expertů signatářů Dohody, předloží Koordinační skupina rozporná stanoviska k projednání vrcholovým signatářům Dohody. Termín : průběžně Podpora a propagace zavádění systémů environmentálně orientovaného řízení a dalších dobrovolných nástrojů v průmyslových podnicích : - Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zabezpečí zvýšenou informovanost průmyslové sféry o zavádění a uplatnění environmentálních systémů řízení a o využívání dalších dobrovolných preventivních nástrojů, doplňujících regulační nástroje v praxi (zejména EŠV, čistší produkci, hodnocení životního cyklu - LCA, dobrovolný reporting, ekodesign a další), zvyšujících konkurenceschopnost českých výrobců na domácím a na mezinárodních trzích; - Ministerstvo životního prostředí poskytne k propagaci nových nástrojů v ochraně životního prostředí své materiály; - všechny tři strany Dohody budou hledat nové možnosti k uplatnění nástrojů, stimulujících zavádění environmentálně orientovaných systémů řízení a využívání dobrovolných nástrojů formou společných pilotních projektů a rozšiřováním informací o nových přístupech v ochraně životního prostředí. Termín: průběžně ˇ Všechny tři strany Dohody budou spolupracovat při poskytování informací podnikové sféře, týkajících se nové environmentální legislativy a zejména požadavků spojených se vstupem do EU. Termín : průběžně ˇ Informace o významu a plnění Dohody, příklady spolupráce, výsledky dosažené průmyslem ve zlepšování ochrany životního prostředí apod. budou zveřejňovány i prostřednictvím internetu. Termín : průběžně ˇ Všechny tři strany Dohody budou spolupracovat při výběru témat analytických studií, týkajících se dopadů na chování podniků a na jejich konkurenceschopnost, při jejich zadání, jakož i při vyhodnocování jejich výsledků. Termín: průběžně ˇ Všechny tři strany Dohody se zaměří zvláště na konkrétní spolupráci v oblasti implementace Směrnice Rady 96/61/EEC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), jež bude transponována v České republice zákonem o IPPC a IRZ. Spolupráce v této oblasti se zaměří na: - vytvoření funkčního systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT) a na přípravu aplikace BAT v českém průmyslu; - součinnost MŽP a odvětvových svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR při plánování a realizaci činností spojených s přípravou aplikace BREF a s aplikací BAT v ČR. Termín: průběžně S cílem zajistit účinnější prezentaci výsledků české průmyslové sféry ve zlepšování ochrany životního prostředí budou všechny tři strany Dohody společně připravovat podklady pro média, semináře, besedy, tiskové konference a další akce. Stejně budou postupovat i při přípravě podkladů pro prezentaci environmentálních výsledků českého průmyslu pro různé příležitosti na mezinárodním poli, především : - v souvislosti se vstupem do EU; - v rámci OECD (např. BIAC); - a dalších. Termín: průběžně ˇ Pro zvýšení kvality prezentace environmentálních výsledků českého průmyslu v Evropské komisi všechny tři strany Dohody naformulují potřebné kroky, směřující k posílení lobbingu v EU. Termín : do 31. 12. 2000 Koordinační skupina zpracuje hodnotící zprávu o plnění úkolů Akčního programu. Termín: 31. 12. 2001 31. 12. 2002 ................................ .................................... ............................... RNDr. Miloš Kužvart Ing. Petr Karas Ing. Miroslav Krejčí ministr prezident předseda za Ministerstvo za Svaz průmyslu a za Českou podnikatelskou životního prostředí dopravy ČR radu pro udržitelný rozvoj V Praze dne 30. října 2000 Příloha č. 1 1. Koordinační skupina odpovědná za realizaci Akčního plánu: - za Ministerstvo životního prostředí - Dr. Sucharovová, Ing. Kaljariková, - za Svaz průmyslu a dopravy - Ing. Dlouhý, CSc., Ing. Vinický, - za Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj - RNDr. Horáček, CSc. 2. Koordinační skupina může přizvat k jednotlivým tématům další odborníky. Hlavní aktivity uskutečněné v rámci Dohody k 30. 9. 2000 Signatáři Dohody - Ministerstvo životního prostředí, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (dále jenom MŽP, SP ČR a ČPR) - prohlásili, že budou usilovat o dosažení konsensu při integraci zásad Státní politiky životního prostředí do průmyslové politiky a při její realizaci. Současnou prioritou je transpozice a implementace environmentální legislativy EU s důrazem na zavedení integrované prevence a omezování znečištění a integrovaného registru znečištění do české legislativy, ekologická daňová reforma, otázky odpovědnosti za škody na životním prostředí a zejména odstraňování starých ekologických zátěží, implementace a uplatňování nových nástrojů ochrany životního prostředí do praxe (EŠV, čistší produkce, EMS/EMAS, LCA a dalších). Hlavní aktivity uskutečněné v rámci Dohody v období od 22. 10. 1999 do 30. 9. 2000: Hlavní aktivity v uvedeném období byly soustředěny na společné semináře, kulaté stoly, diskuse a na spolupráci na přípravě legislativních dokumentů. Uvádíme výčet a hodnocení nejdůležitějších výsledků spolupráce: - překlady environmentální legislativy EK jsou k dispozici všem zainteresovaným stranám na internetové stránce MŽP, - dobrovolné nástroje, schválené usnesením vlády jako Národní programy (EŠV, EMS/EMAS a čistší produkce) jsou dostupné na internetové stránce MŽP, - 24. 11. 1999 se uskutečnila na Stálé misi ČR při Evropských společenstvích v Bruselu společná prezentace výsledků (MŽP, SP ČR a ČPR) českého průmyslu v oblasti životního prostředí, jejímž cílem bylo seznámení členů Evropské komise, Evropského Parlamentu, zástupců členských zemí EU a asociovaných zemí s dosaženými výsledky a dalšími záměry z hlediska snižování negativních dopadů průmyslu na životní prostředí. Prezentace byla vysoce pozitivně hodnocena všemi zástupci EU, zejména výrazné snížení emisí SO2. Součástí této prezentace bylo i představení nové environmentální politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR, zahrnující principy udržitelného rozvoje, - kulatý stůl podnikových specialistů SP ČR (29.11.1999) MPO, MŽP, SP ČR a dalších se základními informacemi o směrnici 96/61 a s diskusí o celkovém dalším připravovaném postupu, - 12. 1. 2000 se uskutečnilo 1. jednání Průmyslového fóra (společně MŽP, zástupci průmyslových svazů a jednotlivých průmyslových podniků) k aktuálním otázkám aproximace legislativy EU spojených se vstupem ČR do EU, - 24. 2. 2000 v rámci pracovní skupiny CEMC "Evropská legislativa" byla ustavena samostatná pracovní skupina specialistů pro problematiku IPPC na SP ČR, - 21. 3. 2000 byla provedena první schůzka pracovní skupiny SP ČR, kde se připravil návrh českého průmyslu, jenž definoval zásadní požadavky, které by měly být respektovány v připravovaném věcném záměru zákona o Integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (dále jenom IPPC a IRZ), - 11. 4. 2000 na druhé schůzce pracovní skupiny SP ČR proběhla diskuse o připravené verzi věcného záměru o IPPC a IRZ. Dále byly formulovány připomínky průmyslových podniků, - 20. 4. 2000 a 26. 4. 2000 MŽP zorganizovalo dva instruktážní semináře k IPPC, které se uskutečnily za účasti všech resortů, SP ČR, ČPR, jednotlivých průmyslových svazů, komunální státní správy a nevládních organizací. Předmětem seminářů, které se uskutečnily na MŽP, byla presentace cílů směrnice IPPC, její hlavní principy (BAT, integrovaný přístup k povolování, vyjednávání se žadateli), dále aplikace IPPC v ČR a zkušenosti z členských zemí EU se směrnicí IPPC. Součástí obou seminářů byla diskuse, - 30.8.2000 na třetí schůzce pracovní skupiny SP ČR byly diskutovány otázky, související s přípravou zástupce průmyslu na jednání skupiny MŽP k přípravě paragrafovaného znění zákona, - zástupci SP ČR a ČPR jsou zváni na vnější připomínkové řízení připravovaných právních norem v oblasti životního prostředí, - zástupci všech zainteresovaných stran se zúčastnili spolupráce na přípravě Implementačních plánů pro jednotlivé předpisy v oblasti průmyslového znečištění (IPPC, EMAS, EŠV), - zástupci SP ČR a ČPR jsou členy dalších pracovních skupin (dále jenom PS), z nichž uvádíme PS pro udržitelný rozvoj, PS pro aktualizaci Státní politiky životního prostředí, v Radě pro EMAS, v Radě pro čistší produkci ? v přípravě, - specializované přednášky pro jednotlivé průmyslové svazy a další instituce jak o legislativě EU, tak o preventivních dobrovolných nástrojích v ochraně životního prostředí (např. pro Asociaci sklářského a keramického průmyslu, pro Sdružení automobilového průmyslu, pro Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru a další), - MŽP propaguje výsledky uplatnění dobrovolných nástrojů v ČR na úrovni mezinárodních organizací např. na seminářích organizovaných Evropskou komisí, v pracovních skupinách OECD, na wokshopech Evropské hospodářské komise OSN, na zasedáních Výboru pro trvale udržitelný rozvoj OSN, v pilotních studiích NATO apod., - Česká republika jako jedna z prvních asociovaných zemí připravila ?Implementační plán pro oblast životního prostředí?, schválený vládou 26. 7. 2000 usnesením č. 772, jenž byl oficiálně předán komisařce EU pí Margot Wallströmové - odpovědné za životní prostředí, dne 5. 9. 2000. Tento krok je považován za významný pokrok v procesu aproximace. Výše uvedený ?Implementační plán? je přístupný na internetové stánce MŽP (www.env.cz), - v září 2000 se uskutečnilo společné zasedání PS MŽP a SPD k přípravě paragrafovaného znění zákona o IPPC a IRZ za účasti zástupce za SP ČR a ČPR. Jednání a příprava paragrafovaného znění zákona proběho v korektní atmosféře a došlo ke shodě všech zúčastněných stran. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Český průmysl a energetika v posledních deseti letech významně snížily negativní vlivy své činnosti na životní prostředí. V rychlosti snižování emisí oxidu siřičitého se ČR zařadila mezi nejúspěšnější státy OECD. Přetrvává však vysoká energetická a surovinová náročnost jako důsledek pomalé restrukturalizace českého průmyslu. Výzvou pro další období je snížení spotřeby surovin a energie na jednotku přidané hodnoty. Úspěch této nové etapy udržitelného rozvoje českého průmyslu vyžaduje zásadní zefektivnění komunikace průmyslu s vládou a v environmentální oblasti s Ministerstvem životního prostředí ČR (dále MŽP). MŽP na straně jedné a Svaz průmyslu a dopravy (dále SP ČR) spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (dále CzBCSD) na straně druhé se proto rozhodly uzavřít dohodu o spolupráci. Realizují tak zásadu partnerství a společné zodpovědnosti za stav životního prostředí a udržitelný rozvoj ČR, k němuž se český průmysl přihlásil založením České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Uvědomují si, že dosažení těchto cílů není možné bez široké spolupráce s veřejností, včetně nevládních organizací. Uzavíraná dohoda plně odpovídá zásadám 5. akčního programu ?Směrem k udržitelnosti? EU a Státní politiky životního prostředí I. Účastníci dohody prohlašují, že budou usilovat o dosažení konsensu při integraci zásad Státní politiky životního prostředí do průmyslové politiky a při její realizaci. Současnou prioritou je transpozice a implementace environmentální legislativy EU, ekologická daňová reforma, přijetí zákona o odpovědnosti za škody na životním prostředí a zejména odstraňování starých ekologických zátěží. Zásadní změnou bude přechod na integrovaný systém ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí ES o integrované prevenci a omezování znečištění (dále jenom IPPC). II. MŽP a SP ČR spolu s CzBCSD budou za přístupu veřejnosti spolupracovat s cílem: ˇ využít nejlepších dostupných technik (dále jenom BATNEEC-nejlepší dostupné technologie za přiměřených nákladů) a spolu s efektivním užitím zdrojů podpořit konkurenceschopnost průmyslu a zaměstnanost, ˇ doplnit regulaci typu ?příkazy a zákazy? ekonomickými a dobrovolnými nástroji (např. EMS/EMAS, dobrovolné dohody, LCA, EŠV apod.), ˇ precizovat kvantifikované environmentální střednědobé a dlouhodobé cíle obsažené ve Státní politice životního prostředí včetně socioekonomické analýzy jejich plnění, ˇ podporovat průběžně proces vzájemného vyjednávání III. V oblasti přípravy na přijetí do EU: ˇ MŽP bude za účasti veřejnosti spolupracovat se SP ČR a CzBCSD při - hodnocení dopadů implementace environmetal acquis na český průmysl - zpracování strategie plnění environmentálních standardů EU českým průmyslem ˇ Strany dohody budou účinně informovat - EK, EP a členské státy EU a další mezinárodní organizace o výsledcích environmentálního chování českého průmyslu - průmysl o možnostech využití zahraničních zkušeností z členských zemí EU - průmysl o možnostech financování odborných projektů (např. Know How Fund a pod.) Svaz průmyslu a dopravy a Česká podnikatelská rada budou operativně informovat své členy o aktivitách, vyplývajících z ?Dohody?. IV. S cílem plnění uvedených úkolů se strany dohodly, že vytvoří efektivní rámec pro vzájemnou spolupráci. Strany budou: ˇ spolupracovat při řešení stěžejních a aktuálních problémů v oblasti společných zájmů ˇ iniciovat vytvoření pracovní skupiny pro průmysl, na sestavení skupiny i její práci se budou moci účastnit rovněž třetí strany, zejména odborná veřejnost, nevládní organizace a samospráva, ˇ spolupracovat při vyhodnocování výsledků projektů MŽP, týkajících se zájmů průmyslu, a zabezpečovat vhodnou formou jejich publicitu ˇ projednávat na odpovídající úrovni problémy, které se nepodařilo vyřešit na úrovni specialistů ˇ výsledky spolupráce a plnění dohod pravidelně hodnotit ˇ pravidelně aktualizovat program spolupráce ˇ o činnosti pracovní skupiny informovat veřejnost. ................................ .................................? ............................... RNDr. Miloš Kužvart Ing. Štěpán Popovič, CSc. Ing. Miroslav Krejčí ministr prezident předseda za MŽP za SPD ČR za CzBCSD V Praze dne 22. října 1999 Příloha EK - Evropská komise EP - Evropský parlament EMS - environmentální systém řízení podniků (v ČR zaváděný dle ISO 14001 nebo dle EMAS) EMAS - environmentální systém řízení podniků dle vládou schváleného usnesení vlády ČR č. 466 z 1. 7. 1998 pod názvem ?Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS) - (z anglického eco-management and audit scheme dle nařízení EK č. 1236/93) LCA - hodnocení životního cyklu výrobků EŠV - ekologicky šetrné výrobky, označované dle schválených postupů (usnesením vlády ČR č. 159 z r. 1993 pod názvem ?Národní program označování ekologicky šetrných výrobků (EŠV)? Zdroj: Tiskové zprávy MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí