Úterý, 5. prosince 2023

Environmentální účetnictví

Základní informace
Environmentální účetnictví
Environmentální účetnictví a tvorba environmentálně orientovaného účetního systému je problematikou, kterou se zabývá řada národních a mezinárodních organizací a institucí. Předmětem široké diskuse jak na mezinárodní tak i na národní úrovni jsou možnosti integrace jednotlivých přístupů k environmentálnímu účetnictví do společného účetního rámce, jejich koncepce, používané účetní a oceňovací metody apod. Česká republika se začíná do těchto diskusí stále aktivněji zapojovat. V České republice je problematika environmentálního účetnictví řešena na makroekonomické a podnikové úrovni. V rámci environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni lze konstatovat, že mnohé aktivity a jejich výstupy jsou srovnatelné s výstupy v zemích EU. V návaznosti na řešenou problematiku vznikly tyto pracovní podskupiny: - EPEA a NAMEA - Hessenská metoda oceňování ekologických funkcí přírody - Environmentální reporting na makroekonomické úrovni - Účetnictví užití půdy - Konstrukce nákladových křivek - Metodologické otázky úprav národních účtů a dalších relevantních dat - Modelová podpora Česká republika se v této oblasti aktivně zúčastňuje zasedáních EUROSTATu, pracovní skupiny ?Národohospodářské celkové účty životního prostředí?. V oblasti environmentálního účetnictví na podnikové úrovni je nutno zajistit postupné zavádění sledování environmentálních ukazatelů u stále většího počtu podniků v návaznosti na systém EMS/EMAS. V návaznosti na řešenou problematiku vznikly pracovní podskupiny: - Metodika sledování dopadu legislativních změn na podnikové úrovni a tvorba terminologie ve shodě se světovými standardy - Manažerské environmentální účetnictví (identifikace environmentálních nákladů) - Environmentální reporting na podnikové úrovni Česká republika se v této oblasti aktivně zúčastňuje zasedání UNSTADu, zaměstnanci Ministerstva životního prostředí byli proškoleni na semináři ?Školení školitelů environmentálního účetnictví? a v září se zúčastní 18-tého zasedání pracovní skupiny ISAR. V oblasti podnikového účetnictví se v poslední době rozvíjí též spolupráce s expertní pracovní skupinou zaměřenou na zlepšování role vlád v podpoře environmentálního podnikového účetnictví (Environmental Managerial Accounting ??EMA?), která vznikla na základě iniciativy OSN. Přehled pracovních jednání a seminářů: 3. května 2000 pracovní jednání k problematice environmentálního účetnictví na makroekonomické a podnikové úrovni. Toto jednání ukázalo na jaké úrovni jsou jednotlivé problémy zpracovávány a zároveň byl vytyčen cíl sjednotit zadávání studií k problémovým okruhům. Byly zde ustanoveny pracovní skupiny ? pracovní skupina environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni a pracovní skupina environmentálního účetnictví na podnikové úrovni. 12. září 2000 první společné zasedání pracovních skupin pro oblast environmentálního účetnictví. Zde bylo rozhodnuto o vzniku podskupin, jejichž jednání nyní probíhají samostatně. 31. listopadu 2000 pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Jednání bylo zakončeno zasedáním tří pracovních podskupin pro oblast podnikového environmentálního účetnictví. 27. dubna 2001 zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví. 28. května 2001 pracovní jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního prostředí, ze kterých vyplývají požadavky na informační systémy v podniku a které ovlivňují finanční situaci podniků. Připravovaná pracovní jednání a semináře: září 2001 zasedání pracovní podskupiny EPEA a NAMEA v rámci skupiny makroekonomického environmentálního účetnictví. 29.-31. října 2001 mezinárodní regionální seminář k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Jednací jazyk bude angličtina a čeština. Náklady si hradí účastníci sami. Součástí semináře bude účast na zahájení veletrhu EnviBrno. Jednotlivé země regionu ? Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika by měly prezentovat dosavadní zkušenosti se zavedením podnikového environmentálního účetnictví do praxe. Zároveň zveme i ostatní zkušené mezinárodní odborníky na tuto problematiku s nimiž bychom rádi navázali vzájemnou spolupráci. prosinec 2001 pracovní jednání k problematice makroekonomického environmentálního účetnictví. Adresář k pracovnímu jednání o environmentálním účetnictví Doc. Ing. Petr Šauer, CSc. Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Ing. Květa Remtová, CSc. Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Ing. Stanislava Mildeova, CSc. Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Prof. Ing. Dana Kovanicova Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Ing. Alena Brožková, Ph.D. Universita Pardubice Dopravní fakulta Studentská 95 532 10 Pardubice Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Universita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Studentská 84 532 10 Pardubice Ing. Irena Volejníková Universita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Studentská 84 532 10 Pardubice Ing. Simona Böhmová Universita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Studentská 84 532 10 Pardubice Ing. Vlastimil Kožený Universita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Studentská 84 532 10 Pardubice Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. Universita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studentská 84 532 10 Pardubice Doc. Ing. Eduard Souček, CSc. Universita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studentská 84 532 10 Pardubice Doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc. Universita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studentská 84 532 10 Pardubice Marcela Prajslerová Studentská 202; 703-B 532 10 Pardubice Eva Šimková Lázeňská 46 542 25 Jánské Lázně Petra Klustová S-13 Centrum dopravního výzkumu Líšeňská 33a 627 00 Brno Doc. Ing. Antonín Valder, CSc. Česká zemědělská universita, Katedra obchodu a financí Kamýcká 129 165 21 Praha 6 ? Suchdol Ing. Enikő Lőrinczová Česká zemědělská universita, Katedra obchodu a financí Kamýcká 129 165 21 Praha 6 ? Suchdol Doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc. Znalecký ústav BEWERT K Matěji 4 160 00 Praha 6 Ing. Vojtěch Vaneček, CSc. Zelené údolí 309 403 21 Ústí nad Labem Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. České dráhy, s. o. Hybernská 5 110 00 Praha 1 Mgr. B. Trávníček České dráhy, s. o. Nábřeží L. Svobody 1228/12 110 15 Praha1 RNDr. Alena Labodová VŠB-TU Ostrava Fakulta hornicko-geologická, Institut environmentálního inženýrství Tř. 17. listopadu 15 708 33 Ostrava ? Poruba Ing. Marie Paseková Universita T. Bati ve Zlíně FAME Mostní 5139 762 72 Zlín RNDr. Jana Kotovicová VÚT Brno Fakulta strojní, Ústav Procesního a ekologického inženýrství Technická 1 627 00 Brno Ing. Andrea Bucharová Úřad technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, U Sovových mlýnů 9 118 00 Praha 1 JUDr. Eva Tošovská, CSc. Národohospodářský ústav AV ČR Politických vězňů 7 110 00 Praha 1 Ing. Jan Kolář Gisat Charkovská 7 101 00 Praha 10 Ing. Petr Raab CEVAtech International, V nových domcích 23/78 102 00 Praha 10 Ing. Iva Ritschelová,CSc. prorektorka pro vědu a zahr. vztahy Universita J. E.Purkyně Hoření 13 400 96 Ústí nad Labem Ing. Jiří Zeman SEVEn Slezská 7 120 56 Praha 2 Ing. Jiří Hrbek ředitel odboru 2320 Český statistický úřad Sokolovská 142 186 04 Praha 8 Mgr. Alena Pražáková Český statistický úřad Špálova 2684 400 12 Ústí nad Labem Ing. Martina Krčová Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Ing. Jaromír Kálal Ministerstvo financí Odbor 19 Letenská 15 118 10 Praha 1 Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc. Universita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 54 400 01 Ústí nad Labem Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. Universita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Moskevská 54 400 01 Ústí nad Labem Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. Universita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Moskevská 54 400 01 Ústí nad Labem Ing. Jaromír Hrabal GEOTEST Brno, a.s. pracoviště Kroměříž Havlíčkova 2788 767 01 Kroměříž Ing. Martina Palochová B. Němcové 11 748 01 Hlučín Ing. Alena Kocmanová VÚT Brno Fakulta podnikatelská Technická 2 616 09 Brno Ing. Simona Šulcová Regionální environmentální centrum Senovážná 2 110 00 Praha1 Ing. Bohuslav Brix Consulting Žitomírská 33 101 00 Praha 10 Ing. Václav Obluk Alichem Kodaňaká 46 100 00 Praha 10 Ing. Lubomír Harna Svaz účetních Štěpánská 28 110 00 Praha 1 Ing. Miluše Koumarová Litvínovská 522 190 00 Praha 9 Mgr. Ondřej Kopecký Odbor ročních národních účtů Sokolovská 142 186 04 Praha 8 Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. ECOmanagement, s.r.o. Křížovského 23 602 00 Brno Ing. Mgr Jana Hřebíčková MZVÚ Fakulta provozně ekonomická Zemědělská 5 613 00 Brno Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Vedoucí ústavu účetnictví PEF MZLU Zemědělská 5 613 00 Brno Ing. Radan Svrček RWTUV, s.r.o. Pod Hájkem 1 180 00 Praha 8 Vážený pan Ivan Tirpák ředitel ekonomického odboru Ministerstvo životního prostředí Nám. L. Štúra č. 1 812 35 Bratislava Slovensko Mgr. Silvia Mihaličová Slovenský statistický úřad Miletičova 3 824 67 Bratislava Slovensko Ing. Vladimír Novotný Svaz průmyslu a dopravy Mikulandská 7 110 00 Praha 1 Ing. Theodor Beran České vysoké učení technické Fakulta strojní Ústav řízení a ekonomiky podniku Horská 3 128 00 Praha 2 Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. České vysoké učení technické Fakulta stavební Thárukova 7 166 29 Praha 6 Ing. Blanka Horáková České vysoké učení technické Fakulta stavební Thárukova 7 166 29 Praha 6 MUDr. Roman Vyhnánek České ekologické manažerské centrum Jevanská 12 P.O.BOX 161 100 31 Praha 10 Ing. Tomáš Kubát Vítkovice, a.s. 044 ? životní prostředí 706 02 Ostrava 6 Ing. Erenberger Vítkovice, a.s. 044 ? životní prostředí 706 02 Ostrava 6 Eva Hájková Český statistický úřad Špálova 2684 400 12 Ústí nad Labem Dipl. Ing. Helena Ivaničová Ministerstvo financí SR Štefaničova 5 817 82 Bratislava SLOVENSKO Ing. Ivan Bošela, Ph. D. prezident Slovenská Komora Auditorov (SKA) Mliekárenská 10 824 92 Bratislava Slovensko Wojciech A. Nowak, Ph.D., MA, Msc University of Lodž Management faculty Department of accounting Ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 90 214 Lodž POLAND Ing. Robert Brňák Ministerstvo životního prostředí Nám. L. Štúra č. 1 812 35 Bratislava Slovensko Ing. Katarina Bauerová Ministerstvo životního prostředí Nám. L. Štúra č. 1 812 35 Bratislava Slovensko Ing. Jaromír Stacha PRO-EKO Ostrava spol. s r. o. Česká 25 700 30 Ostrava Zábřeh Ing. Erik Geuss Ekonomický poradce Aspekt Praha, spol. s r. o. Biskupcova 85 130 00 Praha 3 Ing. Ondřej Velek Česká společnost pro ŽP Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Ing. Jiří Vavřínek RIEA ? Regional Industrial Environmental Agency Masná 10 702 00 Ostrava Ing. Tomáš Křivánek Frimlova 464/12 460 05 Liberec 5 Ing. Milan Ščasný Universita Karlova U Kříže 8 158 00 Praha 5 Ing. Josef Seják Ing. Jaromír Kovář Bc. Jaroslav Klusák Mgr. Tereza Votočková Ing. Klára Pešinová Bc. Lenka Sovová ČEÚ RNDr. Dagmar Sucharovová Ing. Erich Lippert, CSc. Ing. Jiří Jungr Ing. Světlana Svitáková JUDr. Jan Neuman Ing. Karel Bláha, Csc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ing. Alena Krejčová MŽP Zdroj: server MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů